• img-book

    รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม

Sale!
ISBN: 9786162699696

คำอธิบายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย

โดย รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม

บทคัดย่อ/สารบาญ
ส่วนที่ 1 ภาคทั่วไปอาชีพ-วิชาชีพ-สัมมาชีพ

บทที่ 1 อาชีพ
บทที่ 2 วิชาชีพ
บทที่ 3 สัมมาชีพ
ส่วนที่ 2 ภาควิชาชีพกฎหมาย
บทที่ 4 วิชาชีพกฎหมาย
บทที่ 5 นักกฎหมาย
บทที่ 6 วิชาชีพตุลาการ
บทที่ 7 วิชาชีพอัยการ
บทที่ 8 วิชาชีพทนายความ
บทที่ 9 วิชาชีพครูอาจารย์
ส่วนที่ 3 การปลูกฝังหลักวิชาชีพกฎหมาย
บทที่ 10 กลุ่มประเทศคอมมอนลอว์
บทที่ 11 กลุ่มประเทศซีวิลลอว์
บทที่ 12 การปลูกฝังหลักวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศไทย
บทที่ 13 ข้อสรุปและการวิเคราะห์วิจารณ์
ส่วนที่ 4 ภาคหลักการของวิชาชีพกฎหมาย
บทที่ 14 หลักจริยธรรม
บทที่ 15 หลักความยุติธรรม
บทที่ 16 หลักความเป็นกลาง
บทที่ 17 หลักความสมานฉันท์
บทที่ 18 หลักการให้บุคคลเคารพกฎหมาย
บทที่ 19 หลักอารยขัดขืน

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
รหัสสินค้า : 9786162699696
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 300 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : ธันวาคม 2563

฿ 280.00 ฿ 252.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
  • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
สั่งซื้อ
นิติปรัชญา 1 : พฤษภาคม 2563
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
ส่วนที่ 1 ภาคทั่วไปอาชีพ-วิชาชีพ-สัมมาชีพ

บทที่ 1 อาชีพ
บทที่ 2 วิชาชีพ
บทที่ 3 สัมมาชีพ
ส่วนที่ 2 ภาควิชาชีพกฎหมาย
บทที่ 4 วิชาชีพกฎหมาย
บทที่ 5 นักกฎหมาย
บทที่ 6 วิชาชีพตุลาการ
บทที่ 7 วิชาชีพอัยการ
บทที่ 8 วิชาชีพทนายความ
บทที่ 9 วิชาชีพครูอาจารย์
ส่วนที่ 3 การปลูกฝังหลักวิชาชีพกฎหมาย
บทที่ 10 กลุ่มประเทศคอมมอนลอว์
บทที่ 11 กลุ่มประเทศซีวิลลอว์
บทที่ 12 การปลูกฝังหลักวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศไทย
บทที่ 13 ข้อสรุปและการวิเคราะห์วิจารณ์
ส่วนที่ 4 ภาคหลักการของวิชาชีพกฎหมาย
บทที่ 14 หลักจริยธรรม
บทที่ 15 หลักความยุติธรรม
บทที่ 16 หลักความเป็นกลาง
บทที่ 17 หลักความสมานฉันท์
บทที่ 18 หลักการให้บุคคลเคารพกฎหมาย
บทที่ 19 หลักอารยขัดขืน

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
รหัสสินค้า : 9786162699696
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
จำนวนหน้า : 300 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : ธันวาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699696
SKU: 9786162699696
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: ธันวาคม 2563
Page Count: 300