• img-book

    อรรณพ กาวิกุล

Sale!
ISBN: 9789740340164
รหัสสินค้า: 9789740340164 หมวดหมู่: , ,

คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

โดย อรรณพ กาวิกุล

⭐️ บทคัดย่อ/สารบัญ ⭐️
บทที่ 1 ความเบื้องต้น
1. ความเป็นมาของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2. กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3. ความหมายของคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
บทที่ 2 บททั่วไป
1. คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
2. องค์การรักษาความปลอดภัย
3. หน่วยงามของรัฐ
4. ชั้นความลับ
บทที่ 3 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
1. ความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
2. ดำเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
3. การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล
4. การรับรองความไว้วางใจบุคคล
5. การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ
บทที่ 4 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
1. ลักษณะของการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
2. การพิจารณาการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
3. แนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
บทที่ 5 การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
1. ความหมายของการประชุมลับ
2. มาตรการดำเนินการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
3. แนวทางการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
บทที่ 6 การละเมิดการรักษาความปลอดภัย
1. การกำหนดมาตรการป้องกันการละเมิดการรักษาความปลอดภัย
2. แนวทางการปฏิบัติกรณีพบเห็นหรือทราบหรือสงสัยว่าจะมีหรือมีการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ภาคผนวก

⭐️ รายละเอียด ⭐️
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
อรรณพ กาวิกุล

⭐️รหัสสินค้า : 9789740340164
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 350 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 122 หน้า
⭐️ขนาด : 19 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2564

฿ 200.00 ฿ 190.00

จำนวน:
พบนักเขียน
หนังสือโดยอรรณพ กาวิกุล
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

⭐️ บทคัดย่อ/สารบัญ ⭐️
บทที่ 1 ความเบื้องต้น
1. ความเป็นมาของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2. กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3. ความหมายของคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
บทที่ 2 บททั่วไป
1. คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
2. องค์การรักษาความปลอดภัย
3. หน่วยงามของรัฐ
4. ชั้นความลับ
บทที่ 3 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
1. ความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
2. ดำเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
3. การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล
4. การรับรองความไว้วางใจบุคคล
5. การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ
บทที่ 4 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
1. ลักษณะของการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
2. การพิจารณาการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
3. แนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
บทที่ 5 การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
1. ความหมายของการประชุมลับ
2. มาตรการดำเนินการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
3. แนวทางการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
บทที่ 6 การละเมิดการรักษาความปลอดภัย
1. การกำหนดมาตรการป้องกันการละเมิดการรักษาความปลอดภัย
2. แนวทางการปฏิบัติกรณีพบเห็นหรือทราบหรือสงสัยว่าจะมีหรือมีการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ภาคผนวก

⭐️ รายละเอียด ⭐️
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
อรรณพ กาวิกุล

⭐️รหัสสินค้า : 9789740340164
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 350 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 122 หน้า
⭐️ขนาด : 19 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2564

รายละเอียด

ISBN: 9789740340164
SKU: 9789740340164
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตีพิมพ์วันที่: 1 : 2564
Page Count: 122

“คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552”

There are no reviews yet.