• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

Sale!
ISBN: 9786162698125

คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

บทคัดย่อ/สารบัญ
ยืม(Loan): ความหมายของสัญญายืม ลักษณะของสัญญายืม สัญญาจะให้ยืมมีได้หรือไม่ สัญญายืมใช้คงรูป (Loan for use) ยืมใช้สิ้นเปลือง(Loan for consumption) การกู้ยืมเงิน(Loan of money) ฝากทรัพย์(Deposit) : ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์ ความแตกต่างระหว่างสัญญาฝากทรัพย์กับสัญญาอื่นๆ หน้าที่ของผู้รับฝาก หน้าที่ของผู้ฝาก ความระงับของสัญญาฝากทรัพย์ อายุความ วิธีเฉพาะการฝากเงิน วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสหนังสือ : 9786162698125
จำนวนหน้า : 296
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 17 : สิงหาคม 2562

฿ 260.00 ฿ 234.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)
 • D.S.U. de droit commercial จากมหาวิทยาลัย Paris 2 ประเทศฝรั่งเศส
 • D.E.A. de sciences humaines et juridiques de la mer (option juridique) (mention assez bien) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
 • ปริญญาเอกสาขากฎหมายพาณิชยนาวี (เกียรตินิยมดีมาก) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
 • กรรมการกฤษฎีกา
 • ราชบัณฑิต ประเภทวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
สั่งซื้อ
ตัวแทน-นายหน้า 16 : มิถุนายน 2563
สั่งซื้อ
กฎหมายพาณิชยนาวี 6 : ธ ันวาคม 2553
สั่งซื้อ
คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law) 9 : มิถุนายน 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ยืม(Loan): ความหมายของสัญญายืม ลักษณะของสัญญายืม สัญญาจะให้ยืมมีได้หรือไม่ สัญญายืมใช้คงรูป (Loan for use) ยืมใช้สิ้นเปลือง(Loan for consumption) การกู้ยืมเงิน(Loan of money) ฝากทรัพย์(Deposit) : ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์ ความแตกต่างระหว่างสัญญาฝากทรัพย์กับสัญญาอื่นๆ หน้าที่ของผู้รับฝาก หน้าที่ของผู้ฝาก ความระงับของสัญญาฝากทรัพย์ อายุความ วิธีเฉพาะการฝากเงิน วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสหนังสือ : 9786162698125
จำนวนหน้า : 296
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 17 : สิงหาคม 2562