• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

Sale!
ISBN: 9786162696824 

คำอธิบายพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

บทที่ 1 : บททั่วไป
บทที่ 2 : การบังคับใช้พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548
บทที่ 3 : สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
บทที่ 4 : การควบคุมการประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลา่ยรูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9786162696824 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 390
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2561

฿ 380.00 ฿ 342.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)
 • D.S.U. de droit commercial จากมหาวิทยาลัย Paris 2 ประเทศฝรั่งเศส
 • D.E.A. de sciences humaines et juridiques de la mer (option juridique) (mention assez bien) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
 • ปริญญาเอกสาขากฎหมายพาณิชยนาวี (เกียรตินิยมดีมาก) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
 • กรรมการกฤษฎีกา
 • ราชบัณฑิต ประเภทวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
สั่งซื้อ
ตัวแทน-นายหน้า 16 : มิถุนายน 2563
สั่งซื้อ
กฎหมายพาณิชยนาวี 6 : ธ ันวาคม 2553
สั่งซื้อ
คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law) 9 : มิถุนายน 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทที่ 1 : บททั่วไป
บทที่ 2 : การบังคับใช้พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548
บทที่ 3 : สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
บทที่ 4 : การควบคุมการประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลา่ยรูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9786162696824 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 390
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2561