• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

Sale!
ISBN: 9786162699801

นิติกรรมสัญญา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

บทคัดย่อ/สารบัญ
เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน
• ส่วนที่ 1 : นิติกรรม มี 9 บท คือ
⭐️ทฤษฎีของนิติกรรมและเสรีภาพในการทำนิติกรรม
⭐️ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของนิติกรรม
⭐️องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : บุคคล
⭐️องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : วัตถุประสงค์
⭐️องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : แบบ
⭐️องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : เจตนา
⭐️ความไม่สมบูรณ์แห่งนิติกรรม
⭐️ความเป็นผลของนิติกรรม
⭐️ระยะเวลา-อายุความ
• ส่วนที่ 2 : สัญญา มี 8 บท คือ
⭐️บททั่วไป
⭐️ประเภทของสัญญา
⭐️การเกิดสัญญา
⭐️ความสมบูรณ์ของสัญญา
⭐️ผลของสัญญา
⭐️การตีความสัญญา
⭐️มัดจำ-เบี้ยปรับ
⭐️ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786162699801
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,300 กรัม
จำนวนหน้า : 632 หน้า
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 24 : มกราคม 2564

฿ 560.00 ฿ 504.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • ชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอัมพรไพศาล จังหวัดนนทบุรี
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2524
 • Dottore di Giurisprudenza จากมหาวิทยาลัยโรม ประเทศอิตาลี พ.ศ. 2533
ประวัติการทำงาน
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้บรรยายชั้นปริญญาตรี วิชามูลหนี้ ๑ วิชามูลหนี้ ๒ วิชาผลแห่งหนี้ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายโรมันวิชาหลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชากฎหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา วิชาระบบกฎหมายซีวิลลอว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้บรรยายชั้นบัณฑิตศึกษา วิชาระบบซีวิลลอว์ วิชากฎหมายสัญญาขั้นสูงทางธุรกิจ วิชาหลักกฎหมายแพ่งหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาการเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๘
 • อดีตผู้บรรยายวิชาชั้นปริญญาตรี วิชาเอกเทศสัญญาสำคัญ ๑ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเปรียบเทียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกเทศสัญญา ๑ (ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์เช่าซื้อ) วิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย วิชากฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ (กฎหมายไทยและกฎหมายอิตาเลี่ยนในเรื่องสัญญา) วิชากฎหมายโรมัน วิชาการใช้และการตีความกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อดีตผู้บรรยายชั้นบัณฑิตศึกษา วิชาหลักและทฤษฎีกฎหมายแพ่ง วิชากฎหมายเปรียบเทียบและสกุลกฎหมายหลักของโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางกฎหมาย (หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาการเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา หลักสูตรกฎหมายการเงินและภาษีอากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
 • คำอธิบายนิติกรรม-สัญญาฯ พิมพ์ครั้งที่ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑
 • คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ฯ พิมพ์ครั้งที่ ๘ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๐
 • คำธิบายกฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์-เช่าซื้อฯ พิมพ์ครั้งที่ ๗ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑
 • หลักความรับผิดก่อนสัญญา พิมพ์ครั้งที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๘
 • อธิบายศัพท์นิติกรรม-สัญญา พิมพ์ครั้งที่ ๕ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑
 • คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ฯ พิมพ์ครั้งที่ ๘ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑
 • คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) พิมพ์ครั้งที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๖๑
 • คำอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเอกชนโรมัน สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๙
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
สั่งซื้อ
นิติกรรมสัญญา 24 : มกราคม 2564
สั่งซื้อ
หลักความสำคัญผิด พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2549
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน
• ส่วนที่ 1 : นิติกรรม มี 9 บท คือ
⭐️ทฤษฎีของนิติกรรมและเสรีภาพในการทำนิติกรรม
⭐️ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของนิติกรรม
⭐️องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : บุคคล
⭐️องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : วัตถุประสงค์
⭐️องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : แบบ
⭐️องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : เจตนา
⭐️ความไม่สมบูรณ์แห่งนิติกรรม
⭐️ความเป็นผลของนิติกรรม
⭐️ระยะเวลา-อายุความ
• ส่วนที่ 2 : สัญญา มี 8 บท คือ
⭐️บททั่วไป
⭐️ประเภทของสัญญา
⭐️การเกิดสัญญา
⭐️ความสมบูรณ์ของสัญญา
⭐️ผลของสัญญา
⭐️การตีความสัญญา
⭐️มัดจำ-เบี้ยปรับ
⭐️ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786162699801
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,300 กรัม
จำนวนหน้า : 632 หน้า
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 24 : มกราคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786162699801
SKU: 9786162699801
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 24 : มกราคม 2564
Page Count: 632