• img-book

    อำพน เจริญชีวินทร์

Sale!
ISBN: 9789742038182
รหัสสินค้า: 9789742038182 หมวดหมู่: ,

คำอธิบายการฟ้องและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ภาค ๒ เงื่อนไขการฟ้องคดีและการฟ้องคดี

โดย อำพน เจริญชีวินทร์

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๓ เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง
๑. ความทั่วไป

๒. เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๑ การเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี
๒.๑.๑ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
๒.๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครองของศาลปกครองในต่างประเทศ
๒.๑.๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง
๒.๑.๔ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทน
๒.๑.๕ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด
๒.๒ การแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดี
๒.๒.๑ คำสั่งทางปกครอง
๒.๒.๒ ปฏิบัติการทางปกครอง
๒.๒.๓ การละเลยต่อหน้าที่ในบางกรณี
๒.๓ การฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดี
๒.๓.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่โอนมาจากศาลยุติธรรม
๒.๓.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีสะดุดหยุดอยู่
๒.๓.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดี
๒.๔ การชำระค่าธรรมเนียมศาล
๒.๔.๑ การฟ้องคดีที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล
๒.๔.๒ การฟ้องคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล
๒.๔.๓ การเสียค่าธรรมเนียมศาล
๒.๔.๔ หลักเกณฑ์การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
๒.๔.๕ การดำเนินกระบวนพิจารณาคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
๒.๕ คำฟ้องต้องไม่เป็นการฟ้องซ้อน การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือการฟ้องซ้ำ
๒.๕.๑ การฟ้องซ้อน
๒.๕.๒ การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ
๒.๕.๓ การฟ้องซ้ำ
บทที่ ๔ การฟ้องคดีปกครอง
๑. คำฟ้อง

๒. บุคคลหลายคนฟ้องคดี
๓. วิธีการยื่นคำฟ้อง
๔. การยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น
๕. การยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด
๖. การยื่นคำฟ้องที่มูลคดีมิได้เกิดในราชอาณาจักร

รายละเอียด
🌟 ชื่อผู้แต่ง : 
อำพน เจริญชีวินทร์
🌟 รหัสสินค้า : 9789742038182
🌟 รูปแบบ : ปกอ่อน
🌟 น้ำหนัก : 750 กรัม
🌟 จำนวนหน้า : 444 หน้า
🌟 ขนาด : 18.1 x 26 ซม.
🌟 พิมพ์ครั้งที่ 5 : กุมภาพันธ์ 2564

฿ 400.00 ฿ 380.00

จำนวน:
หนังสือโดยอำพน เจริญชีวินทร์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๓ เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง
๑. ความทั่วไป

๒. เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๑ การเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี
๒.๑.๑ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
๒.๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครองของศาลปกครองในต่างประเทศ
๒.๑.๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง
๒.๑.๔ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทน
๒.๑.๕ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด
๒.๒ การแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดี
๒.๒.๑ คำสั่งทางปกครอง
๒.๒.๒ ปฏิบัติการทางปกครอง
๒.๒.๓ การละเลยต่อหน้าที่ในบางกรณี
๒.๓ การฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดี
๒.๓.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่โอนมาจากศาลยุติธรรม
๒.๓.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีสะดุดหยุดอยู่
๒.๓.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดี
๒.๔ การชำระค่าธรรมเนียมศาล
๒.๔.๑ การฟ้องคดีที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล
๒.๔.๒ การฟ้องคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล
๒.๔.๓ การเสียค่าธรรมเนียมศาล
๒.๔.๔ หลักเกณฑ์การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
๒.๔.๕ การดำเนินกระบวนพิจารณาคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
๒.๕ คำฟ้องต้องไม่เป็นการฟ้องซ้อน การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือการฟ้องซ้ำ
๒.๕.๑ การฟ้องซ้อน
๒.๕.๒ การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ
๒.๕.๓ การฟ้องซ้ำ
บทที่ ๔ การฟ้องคดีปกครอง
๑. คำฟ้อง

๒. บุคคลหลายคนฟ้องคดี
๓. วิธีการยื่นคำฟ้อง
๔. การยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น
๕. การยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด
๖. การยื่นคำฟ้องที่มูลคดีมิได้เกิดในราชอาณาจักร

รายละเอียด
🌟 ชื่อผู้แต่ง : 
อำพน เจริญชีวินทร์
🌟 รหัสสินค้า : 9789742038182
🌟 รูปแบบ : ปกอ่อน
🌟 น้ำหนัก : 750 กรัม
🌟 จำนวนหน้า : 444 หน้า
🌟 ขนาด : 18.1 x 26 ซม.
🌟 พิมพ์ครั้งที่ 5 : กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด

ISBN: 9789742038182
SKU: 9789742038182
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์นิติธรรม
ตีพิมพ์วันที่: 5 : กุมภาพันธ์ 2564
Page Count: 444

“คำอธิบายการฟ้องและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ภาค ๒ เงื่อนไขการฟ้องคดีและการฟ้องคดี”

There are no reviews yet.