• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร. วารี นาสกุล

Sale!
ISBN: 9786165724012

คำอธิบายกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้

โดย ศาสตราจารย์ ดร. วารี นาสกุล

บทคัดย่อ/สารบัญ
ละเมิด : ลักษณะ 1 ข้อความทั่วไป , ลักษณะ 2 ความรับผิดทางละเมิด , ลักษณะ 3 เหตุยกเว้นและลดหย่อนความรับผิด , ลักษณะ 4 ค่าสินไหมทดแทน , ลักษณะ 5 อายุความ
จัดการงานนอกสั่ง : บทที่ 1 บททั่วไป , บทที่ 2 ลักษณะของการจัดการงานนอกสั่ง , บทที่ 3 หน้าที่ผู้จัดการ , บทที่ 4 ความรับผิดของผู้จัดการ , บทที่ 5 สิทธิของผู้จัดการ , บทที่ 6 หน้าที่ของตัวการ
ลาภมิควรได้ : บทที่ 1 บททั่วไป , บทที่ 2 ลักษณะของลาภมิควรได้ , บทที่ 3 หน้าที่ของผู้ได้ลาภมิควรได้ , บทที่ 4  วิธีการคืนลาภมิควรได้ , บทที่ 5 หน้าที่ของผู้รับคืนทรัพย์ , บทที่ 6 อายุความ
**พิมพ์ครั้งที่ 5 เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกา และคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด**

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วารี นาสกุล
รหัสสินค้า : 9786165724012
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,000 กรัม
จำนวนหน้า : 496
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : กันยายน 2563

฿ 290.00 ฿ 275.50

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
  • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2498
  • Docteur en Droit, (P?nal) Universit? de Paris, France, 1960
ผลงานทางวิชาการ  ผลงานวิจัย
    ธนสาร จองพานิช, ณชัชชญา ทองจันทร์, วิสิฐ ญาณภิรัต, วารี นาสกุล, และวิชญะ เครืองาม. (2557). บริบทหลักนิติธรรมในต่างประเทศ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: กระทรวงยุติธรรม.
ตำรา
  • หลักกฎหมายมหาชน
  • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ครอบครัว
  • คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร. วารี นาสกุล
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ละเมิด : ลักษณะ 1 ข้อความทั่วไป , ลักษณะ 2 ความรับผิดทางละเมิด , ลักษณะ 3 เหตุยกเว้นและลดหย่อนความรับผิด , ลักษณะ 4 ค่าสินไหมทดแทน , ลักษณะ 5 อายุความ
จัดการงานนอกสั่ง : บทที่ 1 บททั่วไป , บทที่ 2 ลักษณะของการจัดการงานนอกสั่ง , บทที่ 3 หน้าที่ผู้จัดการ , บทที่ 4 ความรับผิดของผู้จัดการ , บทที่ 5 สิทธิของผู้จัดการ , บทที่ 6 หน้าที่ของตัวการ
ลาภมิควรได้ : บทที่ 1 บททั่วไป , บทที่ 2 ลักษณะของลาภมิควรได้ , บทที่ 3 หน้าที่ของผู้ได้ลาภมิควรได้ , บทที่ 4  วิธีการคืนลาภมิควรได้ , บทที่ 5 หน้าที่ของผู้รับคืนทรัพย์ , บทที่ 6 อายุความ
**พิมพ์ครั้งที่ 5 เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกา และคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด**

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วารี นาสกุล
รหัสสินค้า : 9786165724012
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,000 กรัม
จำนวนหน้า : 496
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : กันยายน 2563

“คำอธิบายกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้”

There are no reviews yet.