• img-book

  ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร (เจริญพานิช)

Sale!
ISBN: 9786162698033

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

โดย ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร (เจริญพานิช)

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
ความหมายและประเภทของทรัพย์สิน
บทที่ 2
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์
บทที่ 3
ทรัพย์สินของแผ่นดิน
บทที่ 4
ทรัพยสิทธิ
บทที่ 5
การแสดงออกซึ่งการทรงทรัพย์สิทธิ
บทที่ 6
กรรมสิทธิ์
บทที่ 7
การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
บทที่ 8
การใช้กรรมสิทธิ์
บทที่ 9
กรรมสิทธิ์รวม
บทที่ 10
ครอบครอง
ฯลฯ

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786162698033
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร

รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 400
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 7 : กรกฎาคม 2562

฿ 360.00 ฿ 324.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Law จาก Tulane University U.S.A.
 • Juris Doctor จาก สถาบัน Tulane University
ประวัติการทำงาน
 • หัวหน้าภาควิชากฎหมายพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานคณะกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ (คณบดี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
 • อนุกรรมการด้านกฎหมาย คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสภาการศึกษาแห่งชาติ
 • เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หนังสือโดยศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร (เจริญพานิช)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
ความหมายและประเภทของทรัพย์สิน
บทที่ 2
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์
บทที่ 3
ทรัพย์สินของแผ่นดิน
บทที่ 4
ทรัพยสิทธิ
บทที่ 5
การแสดงออกซึ่งการทรงทรัพย์สิทธิ
บทที่ 6
กรรมสิทธิ์
บทที่ 7
การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
บทที่ 8
การใช้กรรมสิทธิ์
บทที่ 9
กรรมสิทธิ์รวม
บทที่ 10
ครอบครอง
ฯลฯ

รายละเอียด
รหัสสินค้า : 9786162698033
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร

รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 400
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 7 : กรกฎาคม 2562

รายละเอียด

ISBN: 9786162698033
SKU: 9786162698033
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 7 : กรกฎาคม 2562
Page Count: 400