• img-book

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีราชา วงศารยางกูร

Sale!
ISBN: 9786165810050

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีราชา วงศารยางกูร

บทคัดย่อ/สารบัญ
⭐️บทที่ 1
ความหมายและประเภทของทรัพย์สิน
⭐️บทที่ 2
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์
⭐️บทที่ 3
ทรัพย์สินของแผ่นดิน
⭐️บทที่ 4
ทรัพยสิทธิ
⭐️บทที่ 5
การแสดงออกซึ่งการทรงทรัพย์สิทธิ
⭐️บทที่ 6
กรรมสิทธิ์
⭐️บทที่ 7
การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
⭐️บทที่ 8
การใช้กรรมสิทธิ์
⭐️บทที่ 9
กรรมสิทธิ์รวม
⭐️บทที่ 10
ครอบครอง
ฯลฯ
📌เพิ่มเติมบทที่ 17 ทรัพย์อิงสิทธิ

รายละเอียด
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810050
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีราชา วงศารยางกูร

⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 900 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 420 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 8 : เมษายน 2564

฿ 380.00 ฿ 342.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Law จาก Tulane University U.S.A.
 • Juris Doctor จาก สถาบัน Tulane University
ประวัติการทำงาน
 • หัวหน้าภาควิชากฎหมายพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานคณะกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ (คณบดี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
 • อนุกรรมการด้านกฎหมาย คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสภาการศึกษาแห่งชาติ
 • เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หนังสือโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีราชา วงศารยางกูร
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
⭐️บทที่ 1
ความหมายและประเภทของทรัพย์สิน
⭐️บทที่ 2
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์
⭐️บทที่ 3
ทรัพย์สินของแผ่นดิน
⭐️บทที่ 4
ทรัพยสิทธิ
⭐️บทที่ 5
การแสดงออกซึ่งการทรงทรัพย์สิทธิ
⭐️บทที่ 6
กรรมสิทธิ์
⭐️บทที่ 7
การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
⭐️บทที่ 8
การใช้กรรมสิทธิ์
⭐️บทที่ 9
กรรมสิทธิ์รวม
⭐️บทที่ 10
ครอบครอง
ฯลฯ
📌เพิ่มเติมบทที่ 17 ทรัพย์อิงสิทธิ

รายละเอียด
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810050
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีราชา วงศารยางกูร

⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 900 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 420 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 8 : เมษายน 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810050
SKU: 9786165810050
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 8 : เมษายน 2564
Page Count: 420