• img-book

    ชีพ จุลมนต์ และ ดร.กนก จุลมนต์

Sale!
ISBN: 9786164040830

คำอธิบาย กฎหมายล้มละลาย

โดย ชีพ จุลมนต์ และ ดร.กนก จุลมนต์

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค ๑ การดำเนินคดีล้มละลาย
บทที่ ๑
การขอให้ล้มละลาย
บทที่ ๒ กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย
บทที่ ๓ กระบวนพิจารณาหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
บทที่ ๔ การประนอมหนี้
บทที่ ๕ การประชุมเจ้าหนี้และกรรมการเจ้าหนี้
บทที่ ๖ คำพิพากษาให้ล้มละลาย
บทที่ ๗ การควบคุมตัวและทรัพย์สินของลูกหนี้ และการจำกัดสิทธิ
บทที่ ๘ การปลดจากล้มละลาย
บทที่ ๙ การขอรับชำระหนี้
บทที่ ๑๐ ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
บทที่ ๑๑ การรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สิน
บทที่ ๑๒ การปิดคดีและการยกเลิกการล้มละลาย
บทที่ ๑๓ บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ
ภาค ๒ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
บทที่ ๑ หลักการของกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และความสำคัญของการฟื้นฟูกิจการต่อเศรษฐกิจของประเทศ
บทที่ ๒ การขอและการให้ฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๓ กระบวนพิจารณาหลังจากมีการยื่นคำร้องขอและคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๔ การตั้งผู้ทำแผน
บทที่ ๕ อำนาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ เมื่อศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๖ การขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๗ คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
บทที่ ๘ การเพิกถอนนิติกรรมที่ได้กระทำไปแล้ว
บทที่ ๙ การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๑๐ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๑๑ การดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๑๒ การยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ การยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ และคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในการฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๑๓ การอุทธรณ์และฎีกาคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๑๔ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ ๑๕ บทสรุปกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ชีพ จุลมนต์, ดร.กนก จุลมนต์
รหัสหนังสือ : 9786164040830
จำนวนหน้า : 604 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,150 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 7 : ตุลาคม 2563

฿ 420.00 ฿ 399.00

มีสินค้าอยู่ 9

จำนวน:
หนังสือโดยชีพ จุลมนต์ และ ดร.กนก จุลมนต์
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ภาค ๑ การดำเนินคดีล้มละลาย
บทที่ ๑
การขอให้ล้มละลาย
บทที่ ๒ กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย
บทที่ ๓ กระบวนพิจารณาหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
บทที่ ๔ การประนอมหนี้
บทที่ ๕ การประชุมเจ้าหนี้และกรรมการเจ้าหนี้
บทที่ ๖ คำพิพากษาให้ล้มละลาย
บทที่ ๗ การควบคุมตัวและทรัพย์สินของลูกหนี้ และการจำกัดสิทธิ
บทที่ ๘ การปลดจากล้มละลาย
บทที่ ๙ การขอรับชำระหนี้
บทที่ ๑๐ ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
บทที่ ๑๑ การรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สิน
บทที่ ๑๒ การปิดคดีและการยกเลิกการล้มละลาย
บทที่ ๑๓ บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ
ภาค ๒ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
บทที่ ๑ หลักการของกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และความสำคัญของการฟื้นฟูกิจการต่อเศรษฐกิจของประเทศ
บทที่ ๒ การขอและการให้ฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๓ กระบวนพิจารณาหลังจากมีการยื่นคำร้องขอและคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๔ การตั้งผู้ทำแผน
บทที่ ๕ อำนาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ เมื่อศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๖ การขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๗ คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
บทที่ ๘ การเพิกถอนนิติกรรมที่ได้กระทำไปแล้ว
บทที่ ๙ การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๑๐ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๑๑ การดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๑๒ การยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ การยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ และคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในการฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๑๓ การอุทธรณ์และฎีกาคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๑๔ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ ๑๕ บทสรุปกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ชีพ จุลมนต์, ดร.กนก จุลมนต์
รหัสหนังสือ : 9786164040830
จำนวนหน้า : 604 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,150 กรัม
พิมพ์ครั้งที่ 7 : ตุลาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786164040830
SKU: 9786164040830
สำนักพิมพ์: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ตีพิมพ์วันที่: 7 : ตุลาคม 2563
Page Count: 604