• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย

Sale!
ISBN: 9786162696695 

คำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗

โดย ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย

ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะอาญาทั่วไป, วิชาเกี่ยวกับกฎหมายอาญา, ต้นเหตุแห่งการกระทำผิด, เหตุที่ทำให้กฎหมายอาญาชอบด้วยเหตุผล, สำนักกฎหมายอาญา, การแบ่งชนิดแห่งความผิด, การใช้กฎหมายอาญา, การวินิจฉัยปัญหาคคีอาญา, การกระทำจะต้องเข้าเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติว่ามีความผิด, การกระทำต้องเป็นการผิดกฎหมาย, ความชั่วร้ายของผู้กระทำและเหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษ, เงื่อนไขแห่งการลงโทษ, เหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษเป็นส่วนตัวผู้กระทำผิด, เงื่อนไขแห่งการฟ้องร้องครบถ้วนหรือไม่ อธิบายกฎหมายลักษณะอาญาเรียงมาตราตามภาคส่วนและหมวด หนังสือเล่มนี้มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ร่วมกับสำนักพิมพ์วิญญูชน ได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวรรณกรรมกฎหมายอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่การศึกษากฎหมายสืบไป

รหัสสินค้า : 9786162696695
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย (2451-2522)

รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
น้ำหนัก : 1300 กรัม

จำนวนหน้า : 534
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 7 : มีนาคม 2561

฿ 500.00 ฿ 450.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author

การศึกษา

 • พ.ศ. 2458 สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมโฆษิตสโมสร
 • พ.ศ. 2464 สอบไล่ได้ชั้น 5 ภาษาอังกฤษ (สูงสุด) จากโรงเรียนภาษาอังกฤษของสามัคยาจารย์สมาคม
 • พ.ศ. 2466 สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทย จากโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม เป็นเนติบัณฑิตไทยคนสุดท้ายที่ได้รับพระราชทานครุยเนติบัณฑิตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • พ.ศ. 2469 สอบไล่ได้ชั้น 6 ภาษาอังกฤษ (อย่างเก่า) จากโรงเรียนอัสสัมชัญ
 • พ.ศ. 2473 สอบไล่ได้ชั้นสูงสุด จากโรงเรียนภาษาสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเบอร์ลิน
 • พ.ศ. 2475 สอบไล่ได้ภาษาลาตินชั้นเล็ก จากโรงเรียนภาษาสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเบอร์ลิน
 • พ.ศ. 2479 ปริญญาเอกกฎหมายเยอรมัน ชั้นได้รับความชมเชยอย่างมาก (MAGNA CUM LAUDE) จากมหาวิทยาลัยเบอร์ลิน (Humboldt-Universität zu Berlin) โดยได้ทำวิทยานิพนธ์ด้านกฎหมายขัดกัน ในหัวข้อ "Die Einteilung der Sachen in bewegliche und unbewegliche im internationalen Privatrecht" ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.Martin Wolff ปรมาจารย์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและกฎหมายลักษณะทรัพย์

ประวัติการรับราชการ

 • เริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่ง พลตำรวจกองฟังคดี
 • เป็นข้าราชการวิสามัญชั้นโท สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภายหลังจากจบการศึกษาจากประเทศเยอรมนี
 • ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรการกฤษฎีกา มเมื่อ พ.ศ. 2496 และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นกรรมการร่างกฎหมายประจำจนกระทั่งเกษียณอายุราชการเมื่อ พ.ศ. 2511
นอกจากนี้ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. หยุด แสงอุทัย ยังได้รับราชการพิเศษเป็นกรรมการในส่วนราชการต่างๆ และมีประวัติการทำงานนอกราชการเฉพาะที่สำคัญ ดังนี้
 • เป็นกรรมการป้องกันภัยทางอากาศแห่งราชอาณาจักร เมื่อ พ.ศ. 2487
 • เป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นกรรมการปรับปรุงกิจการศาลเมื่อ พ.ศ. 2497
 • ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญเมื่อ พ.ศ. 2519
 • เป็นราชบัณฑิตในสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ (รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและแผนกคดีอาญา) เมื่อ พ.ศ. 2516
 • เป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขานิติศาสตร์ ที่ปรึกษากฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารออมสิน เมื่อ พ.ศ. 2512

ประวัติในทางวิชาการ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. หยุด แสงอุทัย เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการร่าง และตรวจชำระสะสางหรือปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นๆ ของไทยเป็นจำนวนมาก ท่านจึงได้รับการยอมรับอย่างมากในทางวิชาการ ให้เป็นผู้บรรยายวิชากฎหมายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในลักษณะวิชาต่างๆ แทบทุกแขนง และที่มีชื่อเสียงมาก คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอาญา ซึ่งท่านได้รับตำแหน่งและเกียรติคุณทางวิชาการที่สำคัญ ดังนี้
 • ศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศาสตราจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. หยุด แสงอุทัย ได้แต่งตำราวิชากฎหมายเอาไว้ถึง 32 เล่ม บทความในทางกฎหมายประมาณ 50 บทความ และบันทึกท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาอีกประมาณ 200 เรื่อง ซึ่งหลายเล่มได้รับการยกย่องให้เป็นมาตรฐานทางวิชาการและใช้ในการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะอาญาทั่วไป, วิชาเกี่ยวกับกฎหมายอาญา, ต้นเหตุแห่งการกระทำผิด, เหตุที่ทำให้กฎหมายอาญาชอบด้วยเหตุผล, สำนักกฎหมายอาญา, การแบ่งชนิดแห่งความผิด, การใช้กฎหมายอาญา, การวินิจฉัยปัญหาคคีอาญา, การกระทำจะต้องเข้าเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติว่ามีความผิด, การกระทำต้องเป็นการผิดกฎหมาย, ความชั่วร้ายของผู้กระทำและเหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษ, เงื่อนไขแห่งการลงโทษ, เหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษเป็นส่วนตัวผู้กระทำผิด, เงื่อนไขแห่งการฟ้องร้องครบถ้วนหรือไม่ อธิบายกฎหมายลักษณะอาญาเรียงมาตราตามภาคส่วนและหมวด หนังสือเล่มนี้มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ร่วมกับสำนักพิมพ์วิญญูชน ได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวรรณกรรมกฎหมายอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่การศึกษากฎหมายสืบไป

รหัสสินค้า : 9786162696695
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย (2451-2522)

รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
น้ำหนัก : 1300 กรัม

จำนวนหน้า : 534
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 7 : มีนาคม 2561

“คำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗”

There are no reviews yet.