• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

Sale!
ISBN: 9786162698354
รหัสสินค้า: 9786162698354 หมวดหมู่: ,

คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

บทคัดย่อ/สารบัญ
***การแก้ไขครั้งนี้ผู้เขียนได้แก้ไขเพิ่มเติมคำพิพากษาศาลฎีกาอีกเล็กน้อย***

จ้างแรงงาน ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน, ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน, สัญญาจ้างแรงงานไม่ต้องทำตามแบบและไม่มีหลักเกณฑ์ในการทำสัญญา, หน้าที่ของลูกจ้าง, หน้าที่ของนายจ้าง, ความระงับแห่งของสัญญาจ้างแรงงาน, อายุความฟ้องคดี, จ้างทำของ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง, หน้าที่และความรับผิดของผู้ว่าจ้าง, ความระงับของสัญญาจ้างทำของ, อายุความฟ้องร้องคดี, รับขน รับขนของ, รับขนคนโดยสาร

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9786162698354
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 392
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 15 : ตุลาคม 2562

฿ 340.00 ฿ 306.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)
 • D.S.U. de droit commercial จากมหาวิทยาลัย Paris 2 ประเทศฝรั่งเศส
 • D.E.A. de sciences humaines et juridiques de la mer (option juridique) (mention assez bien) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
 • ปริญญาเอกสาขากฎหมายพาณิชยนาวี (เกียรตินิยมดีมาก) จากมหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการโครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
 • กรรมการกฤษฎีกา
 • ราชบัณฑิต ประเภทวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
สั่งซื้อ
ตัวแทน-นายหน้า 16 : มิถุนายน 2563
สั่งซื้อ
กฎหมายพาณิชยนาวี 6 : ธ ันวาคม 2553
สั่งซื้อ
คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law) 9 : มิถุนายน 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
***การแก้ไขครั้งนี้ผู้เขียนได้แก้ไขเพิ่มเติมคำพิพากษาศาลฎีกาอีกเล็กน้อย***

จ้างแรงงาน ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน, ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน, สัญญาจ้างแรงงานไม่ต้องทำตามแบบและไม่มีหลักเกณฑ์ในการทำสัญญา, หน้าที่ของลูกจ้าง, หน้าที่ของนายจ้าง, ความระงับแห่งของสัญญาจ้างแรงงาน, อายุความฟ้องคดี, จ้างทำของ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง, หน้าที่และความรับผิดของผู้ว่าจ้าง, ความระงับของสัญญาจ้างทำของ, อายุความฟ้องร้องคดี, รับขน รับขนของ, รับขนคนโดยสาร

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
รหัสสินค้า : 9786162698354
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
จำนวนหน้า : 392
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 15 : ตุลาคม 2562

รายละเอียด

ISBN: 9786162698354
SKU: 9786162698354
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 15 : ตุลาคม 2562
Page Count: 392