• img-book

  ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช

Sale!
ISBN: 9786164040939

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย ครอบครัว

โดย ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ ๑
การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว
๑. กฎหมายลักษณะผัวเมีย
๒. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ เดิม
๓. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ใหม่
๔. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ที่แก้ไขในปี ๒๕๓๓
๕. สถานะของครอบครัวตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้
๖. การใช้กฎหมายอิสลามเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๗. ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว
๘. ธุรกรรมเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกที่ทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ ๒ การหมั้น
๑. เงื่อนไขของการหมั้น
๒. แบบของสัญญาหมั้น
๓. ของหมั้น
๔. คู่สัญญาที่จะต้องรับผิดตามสัญญาหมั้น
๕. สินสอด
๖. วิธีการในการคืนของหมั้นหรือสินสอด
๗. ทรัพย์กองทุน
๘. ทรัพย์รับไหว้
๙. เรือนหอ
๑๐. การผิดสัญญาหมั้นและค่าทดแทน
๑๑. การระงับสิ้นไปแห่งสัญญาหมั้นและค่าทดแทน
๑๒. หลักเกณฑ์การคำนวณค่าทดแทนในเรื่องการหมั้นและอำนาจฟ้องเรียกค่าทดแทน
๑๓. อายุความ
บทที่ ๓ การสมรส
๑. ความหมายของการสมรส
๒. เงื่อนไขแห่งการสมรส
๓. แบบแห่งการสมรส
๔. การสมรสในต่างประเทศ
๕. การสมรสในเหตุฉุกเฉิน
บทที่ ๔ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
๑. การอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน
๒. การแยกกันอยู่ต่างหากเป็นการชั่วคราว
๓. การเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของคู่สมรส
๔. การอุปการะเลี้ยงดูและกระทำการตามสมควรเพื่อให้คู่สมรสที่วิกลจริตมีความปลอดภัย
๕. การซื่อสัตย์ในความรักต่อกัน
๖. การใช้คำนำหน้านามและชื่อสกุลของหญิงมีสามี
๗. สัญชาติของสามีภริยา
๘. ภูมิลำเนาและสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา
บทที่ ๕ ทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามีภริยา
๑. สัญญาก่อนสมรสในเรื่องทรัพย์สิน
๒. สัญญาระหว่างสมรสในเรื่องทรัพย์สิน
๓. ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
๔. ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
๕. หนี้สินของสามีภริยา
บทที่ ๖ การสมรสที่เป็นโมฆะ
๑. ขอบเขตของการสมรสที่เป็นโมฆะ
๒. เหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะ
๓. การกล่าวอ้างว่าการสมรสใดเป็นโมฆะ
๔. การแจ้งให้นายทะเบียนสมรสบันทึกความเป็นโมฆะของการสมรส
๕. ผลของการสมรสที่เป็นโมฆะ
บทที่ ๗ การสิ้นสุดแห่งการสมรส
๑. การสมรสที่สิ้นสุดลงด้วยความตาย
๒. การสมรสที่เป็นโมฆียะ
๓. การหย่า
บทที่ ๘ บิดามารดากับบุตร
๑. การเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
๒. การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
๓. การฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
๔. การทำให้บุตรที่เกิดนอกสมรสกลายเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา
บทที่ ๙ สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร
๑. สิทธิของบุตรในชื่อสกุล
๒. สิทธิของบุตรในสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดา
๓. บุตรจะฟ้องบุพการีไม่ได้
๔. บุตรและบิดามารดาต่างมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูกัน
๕. บุตรอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา
๖. การถอนอำนาจปกครอง
บทที่ ๑๐ ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง
๑. เหตุและวิธีการตั้งผู้ปกครอง
๒. คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้ปกครอง
๓. จำนวนและการเริ่มต้นการเป็นผู้ปกครอง
๔. สิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ในปกครอง
๕. การสิ้นสุดแห่งความปกครองและความเป็นผู้ปกครอง
๖. ผู้อนุบาลที่มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ใช้อำนาจปกครอง
บทที่ ๑๑ บุตรบุญธรรม
๑. คุณสมบัติของผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม
๒. เงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรม
๓. ผลของการรับบุตรบุญธรรม
๔. การเลิกรับบุตรบุญธรรม
บทที่ ๑๒ ค่าอุปการะเลี้ยงดู
๑. หลักเกณฑ์ในการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
๒. วิธีการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
๓. การเปลี่ยนแปลงเพิกถอนคำสั่งเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดู
๔. วิธีการชำระค่าอุปการะเลี้ยงดู
๕. สิทธิที่จะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูจะสละหรือโอนไม่ได้
๖. การยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดู

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช
รหัสสินค้า : 9786164040939
รูปแบบ ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,650 กรัม
จำนวนหน้า : 871 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 25 : 2564

฿ 520.00 ฿ 494.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • เนติบัณฑิตอังกฤษ จากสำนักลินคลอน์อินน์ (of Lincoin’s Inn, Barrister-at Law)
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ประจำโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2515
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดตาก ปี 2518
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ปี 2526
 • ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3  ปี 2535
 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา  2541
 • อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ปี2542
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ปี 2544
 • ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ปี 2546
 • ประธานศาลอุทธรณ์ ปี 2547
 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายกฎหมายครอบครัว คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
หนังสือโดยศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ ๑
การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว
๑. กฎหมายลักษณะผัวเมีย
๒. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ เดิม
๓. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ใหม่
๔. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ที่แก้ไขในปี ๒๕๓๓
๕. สถานะของครอบครัวตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้
๖. การใช้กฎหมายอิสลามเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๗. ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว
๘. ธุรกรรมเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกที่ทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ ๒ การหมั้น
๑. เงื่อนไขของการหมั้น
๒. แบบของสัญญาหมั้น
๓. ของหมั้น
๔. คู่สัญญาที่จะต้องรับผิดตามสัญญาหมั้น
๕. สินสอด
๖. วิธีการในการคืนของหมั้นหรือสินสอด
๗. ทรัพย์กองทุน
๘. ทรัพย์รับไหว้
๙. เรือนหอ
๑๐. การผิดสัญญาหมั้นและค่าทดแทน
๑๑. การระงับสิ้นไปแห่งสัญญาหมั้นและค่าทดแทน
๑๒. หลักเกณฑ์การคำนวณค่าทดแทนในเรื่องการหมั้นและอำนาจฟ้องเรียกค่าทดแทน
๑๓. อายุความ
บทที่ ๓ การสมรส
๑. ความหมายของการสมรส
๒. เงื่อนไขแห่งการสมรส
๓. แบบแห่งการสมรส
๔. การสมรสในต่างประเทศ
๕. การสมรสในเหตุฉุกเฉิน
บทที่ ๔ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
๑. การอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน
๒. การแยกกันอยู่ต่างหากเป็นการชั่วคราว
๓. การเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของคู่สมรส
๔. การอุปการะเลี้ยงดูและกระทำการตามสมควรเพื่อให้คู่สมรสที่วิกลจริตมีความปลอดภัย
๕. การซื่อสัตย์ในความรักต่อกัน
๖. การใช้คำนำหน้านามและชื่อสกุลของหญิงมีสามี
๗. สัญชาติของสามีภริยา
๘. ภูมิลำเนาและสิทธิเบ็ดเตล็ดของสามีภริยา
บทที่ ๕ ทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามีภริยา
๑. สัญญาก่อนสมรสในเรื่องทรัพย์สิน
๒. สัญญาระหว่างสมรสในเรื่องทรัพย์สิน
๓. ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
๔. ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
๕. หนี้สินของสามีภริยา
บทที่ ๖ การสมรสที่เป็นโมฆะ
๑. ขอบเขตของการสมรสที่เป็นโมฆะ
๒. เหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะ
๓. การกล่าวอ้างว่าการสมรสใดเป็นโมฆะ
๔. การแจ้งให้นายทะเบียนสมรสบันทึกความเป็นโมฆะของการสมรส
๕. ผลของการสมรสที่เป็นโมฆะ
บทที่ ๗ การสิ้นสุดแห่งการสมรส
๑. การสมรสที่สิ้นสุดลงด้วยความตาย
๒. การสมรสที่เป็นโมฆียะ
๓. การหย่า
บทที่ ๘ บิดามารดากับบุตร
๑. การเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
๒. การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
๓. การฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
๔. การทำให้บุตรที่เกิดนอกสมรสกลายเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา
บทที่ ๙ สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร
๑. สิทธิของบุตรในชื่อสกุล
๒. สิทธิของบุตรในสัญชาติไทยตามบิดาหรือมารดา
๓. บุตรจะฟ้องบุพการีไม่ได้
๔. บุตรและบิดามารดาต่างมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูกัน
๕. บุตรอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา
๖. การถอนอำนาจปกครอง
บทที่ ๑๐ ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง
๑. เหตุและวิธีการตั้งผู้ปกครอง
๒. คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้ปกครอง
๓. จำนวนและการเริ่มต้นการเป็นผู้ปกครอง
๔. สิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ในปกครอง
๕. การสิ้นสุดแห่งความปกครองและความเป็นผู้ปกครอง
๖. ผู้อนุบาลที่มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ใช้อำนาจปกครอง
บทที่ ๑๑ บุตรบุญธรรม
๑. คุณสมบัติของผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม
๒. เงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรม
๓. ผลของการรับบุตรบุญธรรม
๔. การเลิกรับบุตรบุญธรรม
บทที่ ๑๒ ค่าอุปการะเลี้ยงดู
๑. หลักเกณฑ์ในการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
๒. วิธีการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
๓. การเปลี่ยนแปลงเพิกถอนคำสั่งเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดู
๔. วิธีการชำระค่าอุปการะเลี้ยงดู
๕. สิทธิที่จะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูจะสละหรือโอนไม่ได้
๖. การยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดู

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช
รหัสสินค้า : 9786164040939
รูปแบบ ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1,650 กรัม
จำนวนหน้า : 871 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 25 : 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786164040939
SKU: 9786164040939
สำนักพิมพ์: เนติบัณฑิตยสภา
ตีพิมพ์วันที่: 25 : 2564
Page Count: 871