• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

Sale!
ISBN: 9786162694660
รหัสสินค้า: 9786162694660 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

บทที่1 การประกาศใช้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการชำระประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กันใหม่
บทที่2 บทบัญญัติว่าด้วย “ข้อความเบื้องต้น” แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บทที่3 บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”บรรพ 1หลักทั่วไป”
บทที่4 บทบัญญัติที่เป็นเนื้อหาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และเนื้อหาสาระของตำราเล่มนี้
บทที่5 – บทที่15 ลักษณะ 1 ประธานแห่งสิทธิ หมวด 1 ว่าด้วยบุคคลธรรมดา
บทที่16 – บทที่18 หมวด 2 นิติบุคคล
บทที่19 – บทที่21 ลักษณะ 2 วัตถุแห่งสิทธิ หมวด 1 ว่าด้วยทรัพย์
บทที่22 – บทที่23 หมวด 2 ว่าด้วยทรัพยสิทธิ
บทที่24 ลักษณะ 3 เครื่องมือผูกนิติสัมพันธ์ : นิติกรรม
บทที่ 25 สัญญา

รหัสสินค้า : 9786162694660
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. คณิต  ณ นคร
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 1000 กรัม
จำนวนหน้า : 456
ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2559

฿ 420.00 ฿ 378.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา -น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา -Doktor der Techte จาก มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐ- เยอรมนี พ.ศ. 2520 ประวัติการทำงาน -อัยการสูงสุด -สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 -คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2544 - 2554 -ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -อาจารย์ผู้บรรยาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา (เริ่มปี การศึกษา 2528) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เริ่มปีการศึกษา 2520) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เริ่มปีการศึกษา 2524)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
สั่งซื้อ
หักดิบ กฎหมาย กันยายน   2550
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทที่1 การประกาศใช้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการชำระประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กันใหม่
บทที่2 บทบัญญัติว่าด้วย “ข้อความเบื้องต้น” แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บทที่3 บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”บรรพ 1หลักทั่วไป”
บทที่4 บทบัญญัติที่เป็นเนื้อหาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และเนื้อหาสาระของตำราเล่มนี้
บทที่5 – บทที่15 ลักษณะ 1 ประธานแห่งสิทธิ หมวด 1 ว่าด้วยบุคคลธรรมดา
บทที่16 – บทที่18 หมวด 2 นิติบุคคล
บทที่19 – บทที่21 ลักษณะ 2 วัตถุแห่งสิทธิ หมวด 1 ว่าด้วยทรัพย์
บทที่22 – บทที่23 หมวด 2 ว่าด้วยทรัพยสิทธิ
บทที่24 ลักษณะ 3 เครื่องมือผูกนิติสัมพันธ์ : นิติกรรม
บทที่ 25 สัญญา

รหัสสินค้า : 9786162694660
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. คณิต  ณ นคร
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 1000 กรัม
จำนวนหน้า : 456
ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2559

“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”

There are no reviews yet.