• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

Sale!
ISBN: 9786168139325
รหัสสินค้า: 9786168139325 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

บทที่ 1 ความเบื้องต้น
บทที่ 2 ความสำคัญของสังคม รัฐ และกฎหมาย
บทที่ 3 บ่อเกิดของกฎหมาย
บทที่ 4 กฎหมายลายลักษณือักษร
บทที่ 5 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญต่อมนุษย์และสังคม
บทที่ 6 การใช้และการตีความกฎหมาย
บทที่ 7 หลักทั่วไปแห่งประมวลกฎหมายแพ่งแลพาณิชย์

รหัสสินค้า : 9786168139325
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวน : 208
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 

฿ 230.00 ฿ 218.50

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • DSUen Droit Social มหาวิทยาลัยปารีส2
 • Docteur de L Universite en Droit du Travail มหาวิทยาลัยปารีส2 ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประจำศาลรัฐธรรมนูญ
 • ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานโครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการภาควิชากฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการวางแผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาปัญหากฎหมายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการพัฒนาการเรียนการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการประเมินผลการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการศึกษาและจัดเตรียมร่างข้อบังคับเกี่ยวกับสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการที่ปรึกษาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรีของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรมการพัฒนาบุคคลกรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานกรรมการจัดทำกฎหมายลำดับรองด้านการบริหารบุคคลเพื่อประกอบร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ....
 • นิติกรประจำศาลเด็กและเยาวชน
 • กรรมการกำหนดประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง ในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
สั่งซื้อ
กฎหมายแรงงาน 6 : เมษายน 2562
สั่งซื้อ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 2 : มกราคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
กฎหมายสวัสดิการสังคม 2 : กุมภาพันธ์ 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทที่ 1 ความเบื้องต้น
บทที่ 2 ความสำคัญของสังคม รัฐ และกฎหมาย
บทที่ 3 บ่อเกิดของกฎหมาย
บทที่ 4 กฎหมายลายลักษณือักษร
บทที่ 5 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญต่อมนุษย์และสังคม
บทที่ 6 การใช้และการตีความกฎหมาย
บทที่ 7 หลักทั่วไปแห่งประมวลกฎหมายแพ่งแลพาณิชย์

รหัสสินค้า : 9786168139325
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
จำนวน : 208
ขนาด : 26×18.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 

“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป”

There are no reviews yet.