• img-book

    รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม

Sale!
ISBN: 9786162699153
รหัสสินค้า: 9786162699153 หมวดหมู่: , ,

ความรู้ทั่วไปและหลักการพื้นฐานทางกฎหมาย

โดย รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
ความเป็นมา ความหมายของกฎหมาย
บทที่ 2
ลักษณะและประเภทของกฎหมาย
บทที่ 3
ระบบกฎหมายและบ่อเกิดของกฎหมาย
บทที่ 4
ลำดับ/ศักดิ์ของกฎหมายและขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย
บทที่ 5
สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ อำนาจ ความรับผิด
บทที่ 6
กฎหมายมหาชน
บทที่ 7
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
บทที่ 8
ความรู้ทั่วไปด้านกระบวนการยุติธรรม
บทที่ 9
การใช้และการตีความกฎหมาย
บทที่ 10
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บทที่ 11
คำแนะนำสำหรับการเรียนนิติศาสตร์
บทที่ 12
การตอบข้อสอบกฎหมาย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
รหัสสินค้า : 9786162699153
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 650 กรัม
จำนวนหน้า : 300
ขนาด : 18.5 x 26 ซม. 
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2563

฿ 260.00 ฿ 234.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
  • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
สั่งซื้อ
นิติปรัชญา 1 : พฤษภาคม 2563
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1
ความเป็นมา ความหมายของกฎหมาย
บทที่ 2
ลักษณะและประเภทของกฎหมาย
บทที่ 3
ระบบกฎหมายและบ่อเกิดของกฎหมาย
บทที่ 4
ลำดับ/ศักดิ์ของกฎหมายและขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย
บทที่ 5
สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ อำนาจ ความรับผิด
บทที่ 6
กฎหมายมหาชน
บทที่ 7
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
บทที่ 8
ความรู้ทั่วไปด้านกระบวนการยุติธรรม
บทที่ 9
การใช้และการตีความกฎหมาย
บทที่ 10
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บทที่ 11
คำแนะนำสำหรับการเรียนนิติศาสตร์
บทที่ 12
การตอบข้อสอบกฎหมาย

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
รหัสสินค้า : 9786162699153
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 650 กรัม
จำนวนหน้า : 300
ขนาด : 18.5 x 26 ซม. 
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699153
SKU: 9786162699153
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 1 : กรกฎาคม 2563
Page Count: 300