• img-book

    รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

Sale!
ISBN: 9786165810241

ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป

โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
ข้อความเบื้องต้น
⭐️บทที่ 1 บทนำ : สังคม รัฐ และ กฎหมาย
⭐️บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมาย
⭐️บทที่ 3 ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย
⭐️บทที่ 4 หมวดหมู่ของกฎหมาย
⭐️บทที่ 5 ประเภทของบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร
⭐️บทที่ 6 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย : สิทธิ หน้าที่และคำอื่นๆ
⭐️บทที่ 7 นิติวิธี : การใช้และการตีความกฎหมาย
📌แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องอัตราดอกเบี้ยใน ม.7, 224, 224/1 ตาม พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810241
⭐️รูปแบบปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 232 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 28 : กรกฎาคม 2564

฿ 200.00 ฿ 180.00

จำนวน:
Browse Wishlist
พบนักเขียน
avatar-author
ผลงานทางวิชาการ
  • กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  • นิติปรัชญาเบื้องต้น
  • คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใช้เรียน
  • หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป
  • หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
หนังสือโดยรองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
สั่งซื้อ
นิติปรัชญา 21 : มีนาคม 2562
สั่งซื้อ
กฎหมายกับวงจรชีวิต 2 : กุมภาพันธ์ 2557
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
ข้อความเบื้องต้น
⭐️บทที่ 1 บทนำ : สังคม รัฐ และ กฎหมาย
⭐️บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมาย
⭐️บทที่ 3 ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย
⭐️บทที่ 4 หมวดหมู่ของกฎหมาย
⭐️บทที่ 5 ประเภทของบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร
⭐️บทที่ 6 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย : สิทธิ หน้าที่และคำอื่นๆ
⭐️บทที่ 7 นิติวิธี : การใช้และการตีความกฎหมาย
📌แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องอัตราดอกเบี้ยใน ม.7, 224, 224/1 ตาม พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810241
⭐️รูปแบบปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 232 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 28 : กรกฎาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810241
SKU: 9786165810241
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 28 : กรกฎาคม 2564
Page Count: 232