• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

Sale!
ISBN: 9786162694257

ครูกฎหมายนักกฎหมายและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อจะสื่อไปยัง “ครูกฎหมาย” และ “นักกฏหมาย” เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของ “หลักวิชาชีพนักกฏหมาย” และเพื่อสื่อไปยังสถาบันการเรียนการสอนกฏหมายพิเศษสามารถดาวน์โหลดหัวข้อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ๒๕๕๓ ได้ที่นี่ 12345678

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162694257 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวนหน้า : 200
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2558

฿ 150.00 ฿ 135.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา -น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา -Doktor der Techte จาก มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐ- เยอรมนี พ.ศ. 2520 ประวัติการทำงาน -อัยการสูงสุด -สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 -คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2544 - 2554 -ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -อาจารย์ผู้บรรยาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา (เริ่มปี การศึกษา 2528) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เริ่มปีการศึกษา 2520) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เริ่มปีการศึกษา 2524)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
สั่งซื้อ
หักดิบ กฎหมาย กันยายน   2550
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อจะสื่อไปยัง “ครูกฎหมาย” และ “นักกฏหมาย” เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของ “หลักวิชาชีพนักกฏหมาย” และเพื่อสื่อไปยังสถาบันการเรียนการสอนกฏหมายพิเศษสามารถดาวน์โหลดหัวข้อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ๒๕๕๓ ได้ที่นี่ 12345678

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162694257 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
จำนวนหน้า : 200
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2558

รายละเอียด

ISBN: 9786162694257
SKU: 9786162694257
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 2 : ธันวาคม 2558
Page Count: 200