• img-book

    สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

Sale!
ISBN: 9789742037925
รหัสสินค้า: 9789742037925 หมวดหมู่: ,

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

🩸 บทคัดย่อ/สารบัญ 🩸
🔗 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
บทที่ ๑ การจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง)
๑. คดีที่ต้องบังคับตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตฯ
๒. เขตศาล (มาตรา ๕ วรรคสอง สาม และสี่)
๓. คดีที่อยู่ในอำนาจศาล (มาตรา ๓, ๗)
๔. กรณีเป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท (มาตรา ๘, ๑๐)
๕. กรณีเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน (มาตรา ๙)
๖. การชี้ขาดปัญหาคดีอยู่ในอำนาจศาล (มาตรา ๑๑)
๗. สถานภาพของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (มาตรา ๑๒)
๘. การแต่งตั้งศาลชั้นต้นอื่นดำเนินกระบวนพิจารณาแทน (มาตรา ๑๓)
๙. การนั่งพิจารณาคดี (มาตรา ๑๔)
๑๐. การออกหมาย (มาตรา ๑๕)
๑๑. ตำแหน่งผู้พิพากษา (มาตรา ๑๖)
๑๒. ตำแหน่งผู้บริหาร (มาตรา ๑๗)
๑๓. บทเฉพาะกาล
🔗 พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
บทที่ ๒ การกำหนดตัวบุคคลผู้รักษาการและการออกข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินคดี (มาตรา ๕)
บทที่ ๓ ระบบไต่สวนของวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (มาตรา ๖)
บทที่ ๔ เจ้าพนักงานคดี (มาตรา ๓, ๗)
บทที่ ๕ การแก้ไขการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ไม่ถูกต้อง (มาตรา ๘)
๑. การมีคำสั่งย่นหรือขยายระยะเวลา (มาตรา ๙)
๒. การยื่นคำคู่ความ (มาตรา ๑๐)
๓. การคัดคำเบิกความ (มาตรา ๑๑)
บทที่ ๖ ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนี
๑. การบัญญัติเอาผิดแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยที่หลบหนีประกัน (มาตรา ๑๔)
๒. การห้ามนับระยะเวลา (มาตรา ๑๓)
๓. การสืบพยานลับหลังจำเลย (มาตรา ๒๘)
๔. การยื่นอุทธรณ์ของจำเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขัง (มาตรา ๔๐)
บทที่ ๗ คู่ความในคดี
บทที่ ๘ คำฟ้อง
๑. แบบของคำฟ้อง (ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕๘)
๒. หลักเกณฑ์การยื่นคำฟ้อง (มาตรา ๑๕)
๓. การสั่งไต่สวนมูลฟ้องและวิธีการไต่สวนมูลฟ้อง (มาตรา ๑๖, ๑๗)
บทที่ ๙ การพิจารณาในศาลชั้นต้น
๑. การสอบถามคำให้การจำเลย (มาตรา ๑๘, ๑๙)
๒. การยื่นบัญชีระบุพยาน (มาตรา ๒๐)
๓. การตรวจพยานหลักฐาน (มาตรา ๒๑)
๔. รายงานและสำนวนการสอบสวน (มาตรา ๒๒)
๕. การค้นหาพยานหลักฐาน (มาตรา ๒๓)
๖. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ (มาตรา ๒๖)
๗. วิธีการสืบพยานบุคคล (มาตรา ๒๕)
๘. การสืบพยานล่วงหน้า (มาตรา ๒๗)
๙. การพิจารณาคดีโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย (มาตรา ๒๘)
๑๐. การแถลงปิดคดี (มาตรา ๒๙)
บทที่ ๑๐ การริบทรัพย์สิน (มาตรา ๓๑-๓๓)
บทที่ ๑๑ การดำเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (มาตรา ๓๔-๓๗)
บทที่ ๑๒ อุทธรณ์ (มาตรา ๓๘-๔๓)
บทที่ ๑๓ ฎีกา (มาตรา ๔๔-๔๘)
บทที่ ๑๔ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (มาตรา ๔๙-๕๑)
บทที่ ๑๕ วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลทหาร (มาตรา ๔)
🔗 คำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ
๑. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ
๒. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
๓. พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐฯ
🔗 ภาคผนวก
๑. พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. แนวปฏิบัติในการเสนอปัญหาให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัย
๔. หนังสือด่วนที่สุด สำนัก ป.ป.ช. เรื่อง การมอบหมายให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัย
๕. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๒)
๖. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
๗. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖

🩸 รายละเอียด 🩸
🩸 ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
🩸 รหัสสินค้า : 9789742037925
🩸 รูปแบบ : ปกอ่อน
🩸 น้ำหนัก : 650 กรัม
🩸 จำนวนหน้า : 388 หน้า
🩸 ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
🩸 พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2563

฿ 370.00 ฿ 351.50

จำนวน:
หนังสือโดยสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
สั่งซื้อ
คดีเช่าทรัพย์ 1 : มกราคม 2564
สั่งซื้อ
คดีจ้างทำของ 1 : กรกฎาคม 2563
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🩸 บทคัดย่อ/สารบัญ 🩸
🔗 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
บทที่ ๑ การจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง)
๑. คดีที่ต้องบังคับตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตฯ
๒. เขตศาล (มาตรา ๕ วรรคสอง สาม และสี่)
๓. คดีที่อยู่ในอำนาจศาล (มาตรา ๓, ๗)
๔. กรณีเป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท (มาตรา ๘, ๑๐)
๕. กรณีเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน (มาตรา ๙)
๖. การชี้ขาดปัญหาคดีอยู่ในอำนาจศาล (มาตรา ๑๑)
๗. สถานภาพของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (มาตรา ๑๒)
๘. การแต่งตั้งศาลชั้นต้นอื่นดำเนินกระบวนพิจารณาแทน (มาตรา ๑๓)
๙. การนั่งพิจารณาคดี (มาตรา ๑๔)
๑๐. การออกหมาย (มาตรา ๑๕)
๑๑. ตำแหน่งผู้พิพากษา (มาตรา ๑๖)
๑๒. ตำแหน่งผู้บริหาร (มาตรา ๑๗)
๑๓. บทเฉพาะกาล
🔗 พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
บทที่ ๒ การกำหนดตัวบุคคลผู้รักษาการและการออกข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินคดี (มาตรา ๕)
บทที่ ๓ ระบบไต่สวนของวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (มาตรา ๖)
บทที่ ๔ เจ้าพนักงานคดี (มาตรา ๓, ๗)
บทที่ ๕ การแก้ไขการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ไม่ถูกต้อง (มาตรา ๘)
๑. การมีคำสั่งย่นหรือขยายระยะเวลา (มาตรา ๙)
๒. การยื่นคำคู่ความ (มาตรา ๑๐)
๓. การคัดคำเบิกความ (มาตรา ๑๑)
บทที่ ๖ ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนี
๑. การบัญญัติเอาผิดแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยที่หลบหนีประกัน (มาตรา ๑๔)
๒. การห้ามนับระยะเวลา (มาตรา ๑๓)
๓. การสืบพยานลับหลังจำเลย (มาตรา ๒๘)
๔. การยื่นอุทธรณ์ของจำเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขัง (มาตรา ๔๐)
บทที่ ๗ คู่ความในคดี
บทที่ ๘ คำฟ้อง
๑. แบบของคำฟ้อง (ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕๘)
๒. หลักเกณฑ์การยื่นคำฟ้อง (มาตรา ๑๕)
๓. การสั่งไต่สวนมูลฟ้องและวิธีการไต่สวนมูลฟ้อง (มาตรา ๑๖, ๑๗)
บทที่ ๙ การพิจารณาในศาลชั้นต้น
๑. การสอบถามคำให้การจำเลย (มาตรา ๑๘, ๑๙)
๒. การยื่นบัญชีระบุพยาน (มาตรา ๒๐)
๓. การตรวจพยานหลักฐาน (มาตรา ๒๑)
๔. รายงานและสำนวนการสอบสวน (มาตรา ๒๒)
๕. การค้นหาพยานหลักฐาน (มาตรา ๒๓)
๖. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ (มาตรา ๒๖)
๗. วิธีการสืบพยานบุคคล (มาตรา ๒๕)
๘. การสืบพยานล่วงหน้า (มาตรา ๒๗)
๙. การพิจารณาคดีโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย (มาตรา ๒๘)
๑๐. การแถลงปิดคดี (มาตรา ๒๙)
บทที่ ๑๐ การริบทรัพย์สิน (มาตรา ๓๑-๓๓)
บทที่ ๑๑ การดำเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (มาตรา ๓๔-๓๗)
บทที่ ๑๒ อุทธรณ์ (มาตรา ๓๘-๔๓)
บทที่ ๑๓ ฎีกา (มาตรา ๔๔-๔๘)
บทที่ ๑๔ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (มาตรา ๔๙-๕๑)
บทที่ ๑๕ วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลทหาร (มาตรา ๔)
🔗 คำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ
๑. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ
๒. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
๓. พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐฯ
🔗 ภาคผนวก
๑. พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. แนวปฏิบัติในการเสนอปัญหาให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัย
๔. หนังสือด่วนที่สุด สำนัก ป.ป.ช. เรื่อง การมอบหมายให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัย
๕. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๒)
๖. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
๗. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖

🩸 รายละเอียด 🩸
🩸 ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
🩸 รหัสสินค้า : 9789742037925
🩸 รูปแบบ : ปกอ่อน
🩸 น้ำหนัก : 650 กรัม
🩸 จำนวนหน้า : 388 หน้า
🩸 ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
🩸 พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9789742037925
SKU: 9789742037925
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์นิติธรรม
ตีพิมพ์วันที่: 1 : กรกฎาคม 2563
Page Count: 388

“คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ”

There are no reviews yet.