• img-book

  ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ

Sale!
ISBN: 9786164458581
รหัสสินค้า: 9786164458581 หมวดหมู่: ,

ข้อเท็จจริงและการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ

♦️ บทคัดย่อ/สารบาญ ♦️
ข้อความเบื้องต้น
🔗ภาค ๑ ข้อเท็จจริง
บทที่ ๑
ข้อเท็จจริงในคำคู่ความ
หมวด ๑ ข้อเท็จจริงในคำคู่ความคดีแพ่ง
หมวด ๒ ข้อเท็จจริงในคำคู่ความคดีอาญา
บทที่ ๒
ข้อเท็จจริงในพยานหลักฐานที่นำมาสืบ
บทที่ ๓
ข้อเท็จจริงในคำพิพากษา
หมวด ๑ ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาคดีแพ่ง
หมวด ๒ ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาคดีอาญา

🔗ภาค ๒ การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
🍃 ลักษณะ ๑ พยานหลักฐานที่ใช้วินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
บทที่ ๑ ความหมายของ”พยานหลักฐาน”
บทที่ ๒
พยานหลักฐานในสำนวน
บทที่ ๓
พยานหลักฐานที่นำสืบโดยชอบด้วยกฎหมาย
🍃 ลักษณะ ๒ ลักษณะของพยานหลักฐานแต่ละประเภท
บทที่ ๑
พยานบุคคล
หมวด ๑ สาระสำคัญทางจิตใจในการเป็นพยานบุคคล
หมวด ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างพยานบุคคลกับข้อเท็จจริง
บทที่ ๒
พยานเอกสาร
บทที่ ๓
พยานวัตถุ
บทที่ ๔
พยานผู้เชี่ยวชาญ
บทที่ ๕
พยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณี
🍃 ลักษณะ ๓ คุณภาพของพยานหลักฐาน
บทที่ ๑
คุณภาพที่เกี่ยวกับสภาพของพยานหลักฐาน
หมวด ๑ พยานบุคคล
หมวด ๒ พยานเอกสาร
หมวด ๓ พยานวัตถุ
หมวด ๔ พยานผู้เชี่ยวชาญ
บทที่ ๒
คุณภาพที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในคำพยานหลักฐาน
หมวด ๑ ความเหมาะสมของข้อเท็จจริงที่จะให้มีคำพยานหลักฐานขึ้น
หมวด ๒ ความเหมาะสมของข้อเท็จจริงที่จะให้มีคำพยานหลักฐานที่ถูกต้อง
🍃 ลักษณะ ๔ การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
บทที่ ๑
การตรวจสำนวน
หมวด ๑ การตรวจเบื้องต้น
หมวด ๒ การตรวจสภาพของพยานหลักฐาน
หมวด ๓ การตรวจข้อเท็จจริงในคำพยานหลักฐาน
บทที่ ๒
การคิด
หมวด ๑ การคิดวิเคราะห์ทั่วไป
หมวด ๒ การคิดวิเคราะห์ในคดีแพ่ง
หมวด ๓ การคิดวิเคราะห์ในคดีอาญา
บทที่ ๓
การตัดสินใจ
หมวด ๑ การตัดสินใจในคดีแพ่ง
หมวด ๒ การตัดสินใจในคดีอาญา

🔗ภาค ๓ การแสดงเหตุผลในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
บทที่ ๑
ทางนำสืบ
บทที่ ๒
ข้อเท็จจริงที่ฟังได้ในเบื้องต้น
บทที่ ๓
ปัญหาข้อเท็จจริงที่จะต้องวินิจฉัย
บทที่ ๔
พยานหลักฐานที่ยกขึ้นวินิจฉัย
บทที่ ๕
เหตุผลที่ใช้ในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
บทที่ ๖
เหตุผลที่ใช้ในการวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อเท็จจริง ตามภาระการพิสูจน์และมาตรฐานการพิสูจน์

🔗ภาค ๔ การชี้ขาดตัดสินคดี
บทที่ ๑
การชึ้ขาดตัดสินคดีแพ่ง
หมวด ๑ คดีมีปัญหาข้อเท็จจริงที่จะต้องวินิจฉัยข้อเดียว
หมวด ๒ คดีที่มีปัญหาข้อเท็จจริงที่จะต้องวินิจฉัยหลายข้อ
บทที่ ๒
การชี้ขาดตัดสินคดีอาญา
หมวด ๑ กรณีที่ฟังไม่ได้ตามฟ้อง
หมวด ๒ กรณีที่ฟังได้ตามฟ้อง
หมวด ๓ กรณีที่พยานหลักฐานโจทก์เป็นที่สงสัย

♦️ รายละเอียด ♦️
⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
⭐️ รหัสสินค้า : 9786164458581
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 1,200 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 664 หน้า
⭐️ ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 2 : 2560

฿ 400.00 ฿ 380.00

สินค้าหมดแล้ว

พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
 • น.บ เกียรตินิยมดี) ปี 2515 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2516
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. 2554 - ประธานศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2552 - รองประธานศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2550 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2547 - ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2544 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๗
 • พ.ศ. 2542 - รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • พ.ศ. 2537 - ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2535 - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
 • พ.ศ. 2535 - ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • พ.ศ. 2533 - ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 • พ.ศ. 2532 - ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร
 • พ.ศ. 2526 - ผู้พิพากษาศาลจังหวัดระยอง
 • พ.ศ. 2522 - ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครสวรรค์
 • พ.ศ. 2520 - ผู้ช่วยผู้พิพากษา
 • พ.ศ. 2518 - อัยการ
 • อาจารย์สอนกฎหมาย
หนังสือโดยศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

♦️ บทคัดย่อ/สารบาญ ♦️
ข้อความเบื้องต้น
🔗ภาค ๑ ข้อเท็จจริง
บทที่ ๑
ข้อเท็จจริงในคำคู่ความ
หมวด ๑ ข้อเท็จจริงในคำคู่ความคดีแพ่ง
หมวด ๒ ข้อเท็จจริงในคำคู่ความคดีอาญา
บทที่ ๒
ข้อเท็จจริงในพยานหลักฐานที่นำมาสืบ
บทที่ ๓
ข้อเท็จจริงในคำพิพากษา
หมวด ๑ ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาคดีแพ่ง
หมวด ๒ ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาคดีอาญา

🔗ภาค ๒ การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
🍃 ลักษณะ ๑ พยานหลักฐานที่ใช้วินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
บทที่ ๑ ความหมายของ”พยานหลักฐาน”
บทที่ ๒
พยานหลักฐานในสำนวน
บทที่ ๓
พยานหลักฐานที่นำสืบโดยชอบด้วยกฎหมาย
🍃 ลักษณะ ๒ ลักษณะของพยานหลักฐานแต่ละประเภท
บทที่ ๑
พยานบุคคล
หมวด ๑ สาระสำคัญทางจิตใจในการเป็นพยานบุคคล
หมวด ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างพยานบุคคลกับข้อเท็จจริง
บทที่ ๒
พยานเอกสาร
บทที่ ๓
พยานวัตถุ
บทที่ ๔
พยานผู้เชี่ยวชาญ
บทที่ ๕
พยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณี
🍃 ลักษณะ ๓ คุณภาพของพยานหลักฐาน
บทที่ ๑
คุณภาพที่เกี่ยวกับสภาพของพยานหลักฐาน
หมวด ๑ พยานบุคคล
หมวด ๒ พยานเอกสาร
หมวด ๓ พยานวัตถุ
หมวด ๔ พยานผู้เชี่ยวชาญ
บทที่ ๒
คุณภาพที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงในคำพยานหลักฐาน
หมวด ๑ ความเหมาะสมของข้อเท็จจริงที่จะให้มีคำพยานหลักฐานขึ้น
หมวด ๒ ความเหมาะสมของข้อเท็จจริงที่จะให้มีคำพยานหลักฐานที่ถูกต้อง
🍃 ลักษณะ ๔ การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
บทที่ ๑
การตรวจสำนวน
หมวด ๑ การตรวจเบื้องต้น
หมวด ๒ การตรวจสภาพของพยานหลักฐาน
หมวด ๓ การตรวจข้อเท็จจริงในคำพยานหลักฐาน
บทที่ ๒
การคิด
หมวด ๑ การคิดวิเคราะห์ทั่วไป
หมวด ๒ การคิดวิเคราะห์ในคดีแพ่ง
หมวด ๓ การคิดวิเคราะห์ในคดีอาญา
บทที่ ๓
การตัดสินใจ
หมวด ๑ การตัดสินใจในคดีแพ่ง
หมวด ๒ การตัดสินใจในคดีอาญา

🔗ภาค ๓ การแสดงเหตุผลในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
บทที่ ๑
ทางนำสืบ
บทที่ ๒
ข้อเท็จจริงที่ฟังได้ในเบื้องต้น
บทที่ ๓
ปัญหาข้อเท็จจริงที่จะต้องวินิจฉัย
บทที่ ๔
พยานหลักฐานที่ยกขึ้นวินิจฉัย
บทที่ ๕
เหตุผลที่ใช้ในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
บทที่ ๖
เหตุผลที่ใช้ในการวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อเท็จจริง ตามภาระการพิสูจน์และมาตรฐานการพิสูจน์

🔗ภาค ๔ การชี้ขาดตัดสินคดี
บทที่ ๑
การชึ้ขาดตัดสินคดีแพ่ง
หมวด ๑ คดีมีปัญหาข้อเท็จจริงที่จะต้องวินิจฉัยข้อเดียว
หมวด ๒ คดีที่มีปัญหาข้อเท็จจริงที่จะต้องวินิจฉัยหลายข้อ
บทที่ ๒
การชี้ขาดตัดสินคดีอาญา
หมวด ๑ กรณีที่ฟังไม่ได้ตามฟ้อง
หมวด ๒ กรณีที่ฟังได้ตามฟ้อง
หมวด ๓ กรณีที่พยานหลักฐานโจทก์เป็นที่สงสัย

♦️ รายละเอียด ♦️
⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
⭐️ รหัสสินค้า : 9786164458581
⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️ น้ำหนัก : 1,200 กรัม
⭐️ จำนวนหน้า : 664 หน้า
⭐️ ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 2 : 2560

“ข้อเท็จจริงและการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง”

There are no reviews yet.