• img-book

    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ 

Sale!
ISBN: 9786162697647
รหัสสินค้า: 9786162697647 หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ:

ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1   ความหมายและประเภทของการกระทำทางปกครอง
บทที่ 2   ความหมายและสาระสำคัญของหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
บทที่ 3   เงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง
บทที่ 4   ดุลพินิจและหลักทั่วไปของการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง
บทที่ 5   การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ 
รหัสสินค้า : 9786162697647
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า :208
ขนาด : 18.5×26 
พิมพ์ครั้งที่ 2  :  กุมภาพันธ์ 2562

฿ 180.00 ฿ 162.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • พ.ศ.2518   นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พ.ศ.2518   เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • พ.ศ. 2524  ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (Diplôme d’Etudes  approfondies de Droit public) Université des sciences juridiques, politiques et sociales de Strasbourg สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • พ.ศ. ปริญญาเอกทางกฎหมาย (Docteur en Droit) สาขากฎหมายมหาชน Université des Sciences Sociales de Toulouse I สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ตำแหน่งปัจจุบัน
  • รองประธานศาลปกครองสูงสุด
  • ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายปกครอง สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • อาจารย์ผู้บรรยายวิชาสิทธิและเสรีภาพ และวิชาการกระทำทางปกครองและความรับผิดของฝ่ายปกครอง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ 
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1   ความหมายและประเภทของการกระทำทางปกครอง
บทที่ 2   ความหมายและสาระสำคัญของหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
บทที่ 3   เงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง
บทที่ 4   ดุลพินิจและหลักทั่วไปของการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง
บทที่ 5   การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ 
รหัสสินค้า : 9786162697647
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า :208
ขนาด : 18.5×26 
พิมพ์ครั้งที่ 2  :  กุมภาพันธ์ 2562

“ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง”

There are no reviews yet.