• img-book

    ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ

Sale!
ISBN: 9786162692727

การเลิกจ้างและการลาออก

โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ

“หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะให้แนวคิด หลักกฏหมาย วิธีการปฏิบัติในการเลิกจ้างอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว ยังกล่าวถึงหลักการและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการลาออกของลูกจ้างด้วย คงจะช่วยให้นายจ้างและลูกจ้างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเมื่อมีเหตุจำเป็นต้องเลิกความสัมพันธ์ก็ลาจากกันด้วยความรู้สึกที่ดี” เหมาะสำหรับนักบริหารผู้เป็นเลิศทุกระดับและลูกจ้างทุกคน

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9786162692727 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 330 กรัม
จำนวนหน้า : 288
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 9 : พฤษภาคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 220.00 ฿ 198.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
  • น.บ. ธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • หลักสูตร “Asian Labour Leadership” จาก University of The Philippines ประเทศฟิลิปปินส์
  • พัฒนาแรงงานและสวัสดิการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฯลฯ
หนังสือโดยศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
สั่งซื้อ
กฎหมายแรงงาน 29 : กันยายน 2564
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร 17 : มีนาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
การเลิกจ้างและการลาออก 9 : พฤษภาคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

“หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะให้แนวคิด หลักกฏหมาย วิธีการปฏิบัติในการเลิกจ้างอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว ยังกล่าวถึงหลักการและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการลาออกของลูกจ้างด้วย คงจะช่วยให้นายจ้างและลูกจ้างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเมื่อมีเหตุจำเป็นต้องเลิกความสัมพันธ์ก็ลาจากกันด้วยความรู้สึกที่ดี” เหมาะสำหรับนักบริหารผู้เป็นเลิศทุกระดับและลูกจ้างทุกคน

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9786162692727 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 330 กรัม
จำนวนหน้า : 288
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 9 : พฤษภาคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)