• img-book

    อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว

Sale!
ISBN: 9786165772877

การบังคับคดีแพ่ง

โดย อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑ ความทั่วไป
บทที่ ๒ ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี
บทที่ ๓ การบังคับคดี
บทที่ ๔ การขอให้บังคับคดี
บทที่ ๕ การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน
บทที่ ๖ เจ้าพนักงานบังคับคดี
บทที่ ๗ ผู้มีส่วนได้เสีย
บทที่ ๘ การยึดและการอายัด
บทที่ ๙ การขายทอดตลาด
บทที่ ๑๐ การงดการบังคับคดี
บทที่ ๑๑ การถอนการบังคับคดี
บทที่ ๑๒ การเพิกถอนการบังคับคดี
บทที่ ๑๓ การคุ้มครองสิทธิบุคคลภายนอก
บทที่ ๑๔ การร้องสอดชั้นบังคับคดี
บทที่ ๑๕ การขอกันส่วน
บทที่ ๑๖ การร้องขัดทรัพย์
บทที่ ๑๗ การขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ
บทที่ ๑๘ การขอเฉลี่ยทรัพย์
บทที่ ๑๙ การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย
บทที่ ๒๐ การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
บทที่ ๒๑ การบังคับคดี ขับไล่ รื้อถอน
บทที่ ๒๒ การบังคับคดีในกรณีให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ
บทที่ ๒๓ การบังคับคดีในกรณีที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน
บทที่ ๒๔ การบังคับคดีจับกุมและกักขัง
บทที่ ๒๕ การค้ำประกันในศาล
บทที่ ๒๖ ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
รหัสสินค้า : 9786165772877
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม
จำนวนหน้า : 389 หน้า
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 8 : มกราคม 2564

฿ 330.00 ฿ 313.50

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  •  เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)
หนังสือโดยอาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ ๑ ความทั่วไป
บทที่ ๒ ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี
บทที่ ๓ การบังคับคดี
บทที่ ๔ การขอให้บังคับคดี
บทที่ ๕ การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน
บทที่ ๖ เจ้าพนักงานบังคับคดี
บทที่ ๗ ผู้มีส่วนได้เสีย
บทที่ ๘ การยึดและการอายัด
บทที่ ๙ การขายทอดตลาด
บทที่ ๑๐ การงดการบังคับคดี
บทที่ ๑๑ การถอนการบังคับคดี
บทที่ ๑๒ การเพิกถอนการบังคับคดี
บทที่ ๑๓ การคุ้มครองสิทธิบุคคลภายนอก
บทที่ ๑๔ การร้องสอดชั้นบังคับคดี
บทที่ ๑๕ การขอกันส่วน
บทที่ ๑๖ การร้องขัดทรัพย์
บทที่ ๑๗ การขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ
บทที่ ๑๘ การขอเฉลี่ยทรัพย์
บทที่ ๑๙ การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย
บทที่ ๒๐ การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
บทที่ ๒๑ การบังคับคดี ขับไล่ รื้อถอน
บทที่ ๒๒ การบังคับคดีในกรณีให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ
บทที่ ๒๓ การบังคับคดีในกรณีที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน
บทที่ ๒๔ การบังคับคดีจับกุมและกักขัง
บทที่ ๒๕ การค้ำประกันในศาล
บทที่ ๒๖ ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
ภาคผนวก

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
รหัสสินค้า : 9786165772877
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม
จำนวนหน้า : 389 หน้า
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 8 : มกราคม 2564