• img-book

    ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ

Sale!
ISBN: 9789742885052

กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ

โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เป็นกฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจและลูกจ้างโดยเฉพาะ บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้แตกต่างจากบรรดากฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับแก่สถาน ประกอบกิจการเอกชนและลูกจ้างบางส่วน มีลักษณะเป็นคำอธิบายกฎหมาย เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบแนวคิด หลักการ สาระ การปฏิบัติ และแนวทางวินิจฉัยเมื่อมีความไม่ชัดเจนของตัวบทกฎหมายตามสมควร..อธิบาย กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ความเป็นมา ลักษณะ และการใช้บังคับ คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การระงับข้อพิพาทแรงงาน การคุ้มครองผู้ใช้สิทธิ องค์การของลูกจ้าง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ความเป็นมา ลักษณะ และการใช้บังคับ มาตรฐานทั่วไป การใช้แรงงานทั่วไป การใช้แรงงานหญิง ค่าตอบแทนในการทำงาน เงินทดแทน สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การควบคุม ค่าชดเชย

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9789742885052 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 330 กรัม
จำนวนหน้า : 280
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2549

 

 

฿ 220.00 ฿ 198.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
  • น.บ. ธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • หลักสูตร “Asian Labour Leadership” จาก University of The Philippines ประเทศฟิลิปปินส์
  • พัฒนาแรงงานและสวัสดิการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฯลฯ
หนังสือโดยศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
สั่งซื้อ
กฎหมายแรงงาน 29 : กันยายน 2564
สั่งซื้อ
การเลิกจ้างและการลาออก 9 : พฤษภาคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร 17 : มีนาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เป็นกฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจและลูกจ้างโดยเฉพาะ บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้แตกต่างจากบรรดากฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับแก่สถาน ประกอบกิจการเอกชนและลูกจ้างบางส่วน มีลักษณะเป็นคำอธิบายกฎหมาย เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบแนวคิด หลักการ สาระ การปฏิบัติ และแนวทางวินิจฉัยเมื่อมีความไม่ชัดเจนของตัวบทกฎหมายตามสมควร..อธิบาย กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ความเป็นมา ลักษณะ และการใช้บังคับ คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การระงับข้อพิพาทแรงงาน การคุ้มครองผู้ใช้สิทธิ องค์การของลูกจ้าง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ความเป็นมา ลักษณะ และการใช้บังคับ มาตรฐานทั่วไป การใช้แรงงานทั่วไป การใช้แรงงานหญิง ค่าตอบแทนในการทำงาน เงินทดแทน สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การควบคุม ค่าชดเชย

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9789742885052 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 330 กรัม
จำนวนหน้า : 280
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2549