• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

Sale!
ISBN: 9786165810869

คำอธิบายกฎหมายแรงงาน

โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
1. ความเบื้องต้น
2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน
3. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
4. กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
5. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
ภาคผนวก
📌พิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเรื่องดอกเบี้ยตาม ป.พ.พ., การส่งเงินสมทบประกันสังคม, เพิ่มฎีกา

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810869
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 1,300 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 504 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 8 : พฤศจิกายน 2564

฿ 480.00 ฿ 432.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • DSUen Droit Social มหาวิทยาลัยปารีส2
 • Docteur de L Universite en Droit du Travail มหาวิทยาลัยปารีส2 ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการทำงาน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประจำศาลรัฐธรรมนูญ
 • ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานโครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการภาควิชากฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการวางแผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษากฎหมายฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาปัญหากฎหมายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการพัฒนาการเรียนการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการประเมินผลการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการศึกษาและจัดเตรียมร่างข้อบังคับเกี่ยวกับสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการที่ปรึกษาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรีของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรมการพัฒนาบุคคลกรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานกรรมการจัดทำกฎหมายลำดับรองด้านการบริหารบุคคลเพื่อประกอบร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ....
 • นิติกรประจำศาลเด็กและเยาวชน
 • กรรมการกำหนดประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง ในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
1. ความเบื้องต้น
2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน
3. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
4. กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
5. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
ภาคผนวก
📌พิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเรื่องดอกเบี้ยตาม ป.พ.พ., การส่งเงินสมทบประกันสังคม, เพิ่มฎีกา

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810869
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก : 1,300 กรัม
⭐️จำนวนหน้า : 504 หน้า
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่ 8 : พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810869
SKU: 9786165810869
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 8 : พฤศจิกายน 2564
Page Count: 504