• img-book

    ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ

Sale!
ISBN: 9786162695742
รหัสสินค้า:  9786162695742  หมวดหมู่:

กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล

โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ

กฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีมากมายหลายฉบับ ทำให้นายจ้างและลูกจ้างต่างสับสนว่าจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจึงจะไม่ล่วงล้ำก้ำเกินสิทธิของแต่ละฝ่ายและทำงายแรงงานสัมพันธ์อันดี หนังสือเล่มนี้ได้เสนอหลักการ ข้อกฎหมาย และแนวปฏิบัติระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับการจ้างและการทำงาน บทที่ 1 อำนาจของนายจ้างในการบริหารงานบุคคล บทที่ 2 การจัดทำเอกสารการจ้าง บทที่ 3 การโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้าง บทที่ 4 การกำหนดวินัย โทษทางวินัย และการใช้มาตรการทางวินัยต่อลูกจ้าง บทที่ 5 การตักเตือนลูกจ้าง บทที่ 6 การลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ บทที่ 7 คดีอุทาหรณ์

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9786162695742 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 270 กรัม
จำนวนหน้า : 226
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 13 : (แก้ไขเพิ่มเติม)

 

฿ 160.00 ฿ 144.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
การศึกษา
  • น.บ. ธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • หลักสูตร “Asian Labour Leadership” จาก University of The Philippines ประเทศฟิลิปปินส์
  • พัฒนาแรงงานและสวัสดิการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฯลฯ
หนังสือโดยศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
สั่งซื้อ
กฎหมายแรงงาน 29 : กันยายน 2564
สั่งซื้อ
การเลิกจ้างและการลาออก 9 : พฤษภาคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร 17 : มีนาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

กฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีมากมายหลายฉบับ ทำให้นายจ้างและลูกจ้างต่างสับสนว่าจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจึงจะไม่ล่วงล้ำก้ำเกินสิทธิของแต่ละฝ่ายและทำงายแรงงานสัมพันธ์อันดี หนังสือเล่มนี้ได้เสนอหลักการ ข้อกฎหมาย และแนวปฏิบัติระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับการจ้างและการทำงาน บทที่ 1 อำนาจของนายจ้างในการบริหารงานบุคคล บทที่ 2 การจัดทำเอกสารการจ้าง บทที่ 3 การโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้าง บทที่ 4 การกำหนดวินัย โทษทางวินัย และการใช้มาตรการทางวินัยต่อลูกจ้าง บทที่ 5 การตักเตือนลูกจ้าง บทที่ 6 การลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ บทที่ 7 คดีอุทาหรณ์

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
รหัสสินค้า : 9786162695742 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 270 กรัม
จำนวนหน้า : 226
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 13 : (แก้ไขเพิ่มเติม)