• img-book

  ศาสตราจารย์ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร

Sale!
ISBN: 9786162696213

กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ GATT และ WTO : บททั่วไป

โดย ศาสตราจารย์ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมเล่มระหว่างกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและ GATT และองค์การการค้าโลก แบ่งเนื้อออกเป็น 11 บท คือ
บทนำ การค้าระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย
1. ความเป็นมาของ GATT และ WTO
2. โครงสร้างองค์กร วัตถุประสงค์ หน้าที่ การเข้าเป็นสมาชิก และการลงมติของ WTO
3. หลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง หรือ MFN
4. หลักปฏิบัติอย่างชาติ หลักต่างตอบแทน และหลักความโปร่งใส
5. อุปสรรคทางการค้าและการเจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า
6. ความตกลงสินค้าเกษตร
7. การทุ่มตลาดและมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
8. การอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุน
9. มาตรการปกป้อง
10. การระงับข้อพิพาทของ GATT และ WTO
11. GATT และ WTO กับประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง
:ศาสตราจารย์ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร
รหัสสินค้า : 9786162696213
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1100 กรัม

จำนวนหน้า608
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : ตุลาคม 2560 แก้ไขเพิ่มเติม

฿ 560.00 ฿ 504.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเขมะสริอินสุสรณ์(รุ่น21)
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท (รุ่น 40)
 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 22)
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 21)
ประวัติการทำงาน
 • กรกฎาคม 2527– เมษายน 2538 อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • เมษายน 2538 – 10 เมษายน 2539 อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 11 เมษายน 2539 – มีนาคม 2543 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมษายน 2543 – 22 กรกฎาคม 2558 รองศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 23 กรกฎาคม 2558 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2550 – ปัจจุบัน หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ขอ'สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์(ภาคปกติและภาคคํ่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) กันยายน 2539 - ปัจจุบัน
 • กรรมการสภาวิชาการสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Eastern Asia พฤษภาคม 2556 – ปัจจุบัน
 • กรรมการมูลนิธิ APRC : Asian Peace And Reconciliation Council Foundation (APRF)2556 – ปัจจุบัน
หนังสือโดยศาสตราจารย์ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร
สั่งซื้อ
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ GATT และ WTO : บททั่วไป พิมพ์ : 5 : ตุลาคม 2560 แก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมเล่มระหว่างกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและ GATT และองค์การการค้าโลก แบ่งเนื้อออกเป็น 11 บท คือ
บทนำ การค้าระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย
1. ความเป็นมาของ GATT และ WTO
2. โครงสร้างองค์กร วัตถุประสงค์ หน้าที่ การเข้าเป็นสมาชิก และการลงมติของ WTO
3. หลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง หรือ MFN
4. หลักปฏิบัติอย่างชาติ หลักต่างตอบแทน และหลักความโปร่งใส
5. อุปสรรคทางการค้าและการเจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า
6. ความตกลงสินค้าเกษตร
7. การทุ่มตลาดและมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
8. การอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุน
9. มาตรการปกป้อง
10. การระงับข้อพิพาทของ GATT และ WTO
11. GATT และ WTO กับประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง
:ศาสตราจารย์ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร
รหัสสินค้า : 9786162696213
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 1100 กรัม

จำนวนหน้า608
ขนาด18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 5 : ตุลาคม 2560 แก้ไขเพิ่มเติม

รายละเอียด

ISBN: 9786162696213
SKU: 9786162696213
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: พิมพ์ : 5 : ตุลาคม 2560 แก้ไขเพิ่มเติม
Page Count: 608