• img-book

    ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์

Sale!
ISBN: 9786164859555

กฎหมายอาญา ภาค ๑ เล่ม ๑

โดย ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ลักษณะของกฎหมายอาญา
บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญาย้อนหลังเพื่อเป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด
บทที่ 3 ขอบเขตของการใช้กฎหมายอาญา
บทที่ 4 ประเภทของความผิดอาญา
บทที่ 5 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา
บทที่ 6 โครงสร้างข้อ 1 การกระทำครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ
บทที่ 7 โครงสร้างข้อ 2 การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด
บทที่ 8 โครงสร้างข้อ 3 การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
บทที่ 9 เหตุลดโทษ

รายละเอียด
รหัสสินค้า
:
9786164859555
ชื่อผู้แต่ง : เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก2,100 กรัม
จำนวนหน้า : 745
ขนาด26 x 18.5 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 11 : (แก้ไขเพิ่มเติม)
มิถุนายน 2562

฿ 480.00 ฿ 456.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • น.บ. (กฎหมาย) เกียรตินิยมดีมาก  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • LL.M. Yale University, USA
  • S.J.D. Northwestern University, USA
  • น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
หนังสือโดยดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์
สั่งซื้อ
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑ เล่ม ๒ 11 : (แก้ไขเพิ่มเติม) มิถุนายน 2562
สั่งซื้อ
กฎหมายอาญา ภาค ๑ เล่ม ๑ 11 : (แก้ไขเพิ่มเติม) มิถุนายน 2562
สั่งซื้อ
กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน 2557
สั่งซื้อ
กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2555
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ลักษณะของกฎหมายอาญา
บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญาย้อนหลังเพื่อเป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด
บทที่ 3 ขอบเขตของการใช้กฎหมายอาญา
บทที่ 4 ประเภทของความผิดอาญา
บทที่ 5 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา
บทที่ 6 โครงสร้างข้อ 1 การกระทำครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ
บทที่ 7 โครงสร้างข้อ 2 การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด
บทที่ 8 โครงสร้างข้อ 3 การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
บทที่ 9 เหตุลดโทษ

รายละเอียด
รหัสสินค้า
:
9786164859555
ชื่อผู้แต่ง : เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก2,100 กรัม
จำนวนหน้า : 745
ขนาด26 x 18.5 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 11 : (แก้ไขเพิ่มเติม)
มิถุนายน 2562

“กฎหมายอาญา ภาค ๑ เล่ม ๑”

There are no reviews yet.