• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

Sale!
ISBN: 9786162695643 

กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

ภาค 1 บทนำ ความหมายและภารกิจของกฎหมายอาญา, ที่มาของกฎหมายอาญาและการตีความกฎหมายอาญา, หลักประกันในกฎหมายอาญา, การใช้กฎหมายอาญาบังคับ, โครงสร้างของความผิดอาญา ทั้งของฝรั่งเศส และของนักนิติศาสตร์อื่น ๆ, เหตุยกเว้นโทษเฉพาะตัวและเหตุที่เพิ่มโทษเฉพาะตัว, เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย, คุณธรรมทางกฎหมาย, ประเภทของความผิดอาญา ภาค 2 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยเจตนา, ภาค 3 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยประมาท, ภาค 4 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยไม่กระทำ, ภาค 5 ว่าด้วยการพยายามกระทำความผิด, ภาค 6 ว่าด้วยการร่วมกระทำความผิด, ภาค 7 ว่าด้วยกรรมเดียวหลายบทและต่างกรรมต่างวาระ ภาค 8 ว่าด้วยมาตรการบังคับทางอาญา, ภาค 9 ว่าด้วยดุลพินิจในการกำหนดโทษ การรอการกำหนดโทษและการรอการลงโทษ, ภาค 10 ว่าด้วยการร้องทุกข์และอายุความในคดีอาญา ในการพิมพ์ครั้งที่ 6 นั้น ผู้เขียนได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162695643 
รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
น้ำหนัก : 1200 กรัม
จำนวนหน้า : 584
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน 2560

฿ 540.00 ฿ 486.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา -น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา -Doktor der Techte จาก มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐ- เยอรมนี พ.ศ. 2520 ประวัติการทำงาน -อัยการสูงสุด -สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 -คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2544 - 2554 -ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -อาจารย์ผู้บรรยาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา (เริ่มปี การศึกษา 2528) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เริ่มปีการศึกษา 2520) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เริ่มปีการศึกษา 2524)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
สั่งซื้อ
หักดิบ กฎหมาย กันยายน   2550
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

ภาค 1 บทนำ ความหมายและภารกิจของกฎหมายอาญา, ที่มาของกฎหมายอาญาและการตีความกฎหมายอาญา, หลักประกันในกฎหมายอาญา, การใช้กฎหมายอาญาบังคับ, โครงสร้างของความผิดอาญา ทั้งของฝรั่งเศส และของนักนิติศาสตร์อื่น ๆ, เหตุยกเว้นโทษเฉพาะตัวและเหตุที่เพิ่มโทษเฉพาะตัว, เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย, คุณธรรมทางกฎหมาย, ประเภทของความผิดอาญา ภาค 2 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยเจตนา, ภาค 3 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยประมาท, ภาค 4 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยไม่กระทำ, ภาค 5 ว่าด้วยการพยายามกระทำความผิด, ภาค 6 ว่าด้วยการร่วมกระทำความผิด, ภาค 7 ว่าด้วยกรรมเดียวหลายบทและต่างกรรมต่างวาระ ภาค 8 ว่าด้วยมาตรการบังคับทางอาญา, ภาค 9 ว่าด้วยดุลพินิจในการกำหนดโทษ การรอการกำหนดโทษและการรอการลงโทษ, ภาค 10 ว่าด้วยการร้องทุกข์และอายุความในคดีอาญา ในการพิมพ์ครั้งที่ 6 นั้น ผู้เขียนได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162695643 
รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
น้ำหนัก : 1200 กรัม
จำนวนหน้า : 584
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน 2560