• img-book

  ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

Sale!
ISBN: 9786162698590

กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

บทคัดย่อ/สารบาญ
– ภาคที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป
– เค้าโครงของกฎหมายอาญา (ภาคทั่วไป)
– บทที่ 1 หลักทั่วไป,บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญา,บทที่ 3 การกระทำในกฎหมายอาญา,บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล,บทที่ 5 เจตนาในกฎหมายอาญา,บทที่ 6 การกระทำความผิดโดยประมาท,บทที่ 7 การพยายามกระทำความผิด,บทที่ 8 ผู้กระทำความผิดหลายคน,บทที่ 9 ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง,บทที่ 10 อำนาจกระทำ,บทที่ 11 เหตุยกเว้นโทษ,บทที่ 12 เหตุเกี่ยวกับความไม่รู้ผิดชอบ,บทที่ 13 เหตุยกโทษ ลดโทษและเหตุบรรเทาโทษอย่างอื่น,บทที่ 14 โทษ,บทที่ 15 วิธีการเพื่อความปลอดภัย,บทที่ 16 การระงับความผิดและโทษ,บทที่ 17 บทส่งท้าย
– คำแนะนำในการตอบปัญหากฎหมาย
– ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นตุ๊กตา
– ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นทฤษฎีหรือความจำ
– ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบ
– คำถามท้ายเล่ม

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า : 9786162698590
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 316 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 21 : มกราคม 2563

฿ 280.00 ฿ 252.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 •  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฏหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  LL.M. (Master of Law, University of Pennsylvania, U.S.A.)
 •  ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงทางกฏหมายอาญา (Diplôme d’Etude Approfondies de sciences criminelles)
 •  ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) Doctorat en droit pénal mention très honorable, l’Université de Nancy II, Franc
ประวัติการทำงาน
 • ผู้บรรยายพิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๕๖)
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต(๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ )
 • กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖)
 •  กรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓)
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ )
 • ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔)
 •  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ปัจจุบัน)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
สั่งซื้อ
สังคมกับกฎหมาย 6 : มกราคม 2563
สั่งซื้อ
คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334-366/4 พิมพ์ครั้งที่ 1  :  มกราคม  2562
สั่งซื้อ
สะกิดกฎหมาย 1 : มีนาคม 2549
สั่งซื้อ
สั่งซื้อ
ยอมไม่ได้ 1 : มิถุนายน 2556
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
– ภาคที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป
– เค้าโครงของกฎหมายอาญา (ภาคทั่วไป)
– บทที่ 1 หลักทั่วไป,บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญา,บทที่ 3 การกระทำในกฎหมายอาญา,บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล,บทที่ 5 เจตนาในกฎหมายอาญา,บทที่ 6 การกระทำความผิดโดยประมาท,บทที่ 7 การพยายามกระทำความผิด,บทที่ 8 ผู้กระทำความผิดหลายคน,บทที่ 9 ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง,บทที่ 10 อำนาจกระทำ,บทที่ 11 เหตุยกเว้นโทษ,บทที่ 12 เหตุเกี่ยวกับความไม่รู้ผิดชอบ,บทที่ 13 เหตุยกโทษ ลดโทษและเหตุบรรเทาโทษอย่างอื่น,บทที่ 14 โทษ,บทที่ 15 วิธีการเพื่อความปลอดภัย,บทที่ 16 การระงับความผิดและโทษ,บทที่ 17 บทส่งท้าย
– คำแนะนำในการตอบปัญหากฎหมาย
– ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นตุ๊กตา
– ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นทฤษฎีหรือความจำ
– ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบ
– คำถามท้ายเล่ม

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
รหัสสินค้า : 9786162698590
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 700 กรัม
จำนวนหน้า : 316 หน้า
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 21 : มกราคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162698590
SKU: 9786162698590
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 21 : มกราคม 2563
Page Count: 316