• img-book

    ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

Sale!
ISBN: 9786162696282 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  • ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
  • ภาค 2 องค์กรและเครื่องมือในคดีอาญา
  • ภาค 3 หลักและกระบวนการดำเนินคดี
  • ภาค 4 การฟ้องและการดำเนินคดี

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162696282 
รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
น้ำหนัก : 1800 กรัม
จำนวนหน้า : 934
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 9 : กุมภาพันธ์ 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

฿ 760.00 ฿ 684.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา -น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา -Doktor der Techte จาก มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐ- เยอรมนี พ.ศ. 2520 ประวัติการทำงาน -อัยการสูงสุด -สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 -คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2544 - 2554 -ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -อาจารย์ผู้บรรยาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา (เริ่มปี การศึกษา 2528) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เริ่มปีการศึกษา 2520) -อาจารย์พิเศษ  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เริ่มปีการศึกษา 2524)
หนังสือโดยศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
สั่งซื้อ
หักดิบ กฎหมาย กันยายน   2550
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ
  • ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
  • ภาค 2 องค์กรและเครื่องมือในคดีอาญา
  • ภาค 3 หลักและกระบวนการดำเนินคดี
  • ภาค 4 การฟ้องและการดำเนินคดี

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
รหัสสินค้า : 9786162696282 
รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
น้ำหนัก : 1800 กรัม
จำนวนหน้า : 934
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 9 : กุมภาพันธ์ 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)