• img-book

    สหรัฐ กิติ ศุภการ

Sale!
ISBN: 9786165868365

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : พยานหลักฐาน (คดีอาญา) คำพิพากษาศาลฎีกาและหลักกฎหมาย ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๔

โดย สหรัฐ กิติ ศุภการ

บทคัดย่อ/สารบัญ
🥑 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ผู้ต้องหา (มาตรา ๒ (๒))
ผู้เสียหาย (มาตรา ๒ (๔))
คำร้องทุกข์ (มาตรา ๒ (๗))
การไต่สวนมูลฟ้อง (มาตรา ๒ (๑๒))
ผู้มีอำนาจจัดการแทน (มาตรา ๕)
สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา (มาตรา ๗/๑)
การจัดหาล่าม (มาตรา ๑๓)
เขตอำนาจสอบสวน (มาตรา ๑๘)
ฯลฯ
🥑 พยานหลักฐาน (คดีอาญา)
ภาระการพิสูจน์ในคดีอาญา
พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยมิชอบ (มาตรา ๒๒๖)
พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาโดยมิชอบ (มาตรา ๒๒๖/๑)
พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดครั้งอื่นๆ (มาตรา ๒๒๖/๒)
พยานบอกเล่า (มาตรา ๒๒๖/๓)
การรับฟังบันทึกคำเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องฯ (มาตรา ๒๒๖/๕)
การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน/มาตรฐานการพิสูจน์ (มาตรา ๒๒๗)
การชั่งน้ำหนักพยานที่มีข้อบกพร่องต่างๆ (มาตรา ๒๒๗/๑)
ฯลฯ
🥑 คำถามท้ายเล่ม
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พยานหลักฐาน (คดีอาญา)

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ
รหัสสินค้า : 9786165868365
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 540 กรัม
จำนวนหน้า : 336 หน้า
ขนาด : 17 x 23 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2564

฿ 250.00 ฿ 237.50

จำนวน:
พบนักเขียน
หนังสือโดยสหรัฐ กิติ ศุภการ
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
🥑 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ผู้ต้องหา (มาตรา ๒ (๒))
ผู้เสียหาย (มาตรา ๒ (๔))
คำร้องทุกข์ (มาตรา ๒ (๗))
การไต่สวนมูลฟ้อง (มาตรา ๒ (๑๒))
ผู้มีอำนาจจัดการแทน (มาตรา ๕)
สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา (มาตรา ๗/๑)
การจัดหาล่าม (มาตรา ๑๓)
เขตอำนาจสอบสวน (มาตรา ๑๘)
ฯลฯ
🥑 พยานหลักฐาน (คดีอาญา)
ภาระการพิสูจน์ในคดีอาญา
พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยมิชอบ (มาตรา ๒๒๖)
พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาโดยมิชอบ (มาตรา ๒๒๖/๑)
พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดครั้งอื่นๆ (มาตรา ๒๒๖/๒)
พยานบอกเล่า (มาตรา ๒๒๖/๓)
การรับฟังบันทึกคำเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องฯ (มาตรา ๒๒๖/๕)
การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน/มาตรฐานการพิสูจน์ (มาตรา ๒๒๗)
การชั่งน้ำหนักพยานที่มีข้อบกพร่องต่างๆ (มาตรา ๒๒๗/๑)
ฯลฯ
🥑 คำถามท้ายเล่ม
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พยานหลักฐาน (คดีอาญา)

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ
รหัสสินค้า : 9786165868365
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 540 กรัม
จำนวนหน้า : 336 หน้า
ขนาด : 17 x 23 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2564

“กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : พยานหลักฐาน (คดีอาญา) คำพิพากษาศาลฎีกาและหลักกฎหมาย ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๔”

There are no reviews yet.