• img-book

    ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง

Sale!
ISBN: 9789742037437

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การปล่อยชั่วคราว

โดย ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง

บทคัดย่อ/สารบาญ
– เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่แก้ไข
– การปล่อยชั่วคราว
– กฎหมายที่แก้ไขใหม่กรณีปล่อยชั่วคราว
– การจับผู้ต้องหาหรือจำเลยกรณีศาลสั่งปล่อยชั่วคราว
– การห้ามฟ้องคดีกรณีฟ้องโดยไม่สุจริต

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742037437
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
จำนวนหน้า : 80
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2562

฿ 100.00 ฿ 95.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์   สาขาบริหารงานกระบวนการทางยุติธรรม (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิต-พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาโททางกฎหมาย (LLM international and European Law) มหาวิทยาลัย Liverpool (The  University of Liverpool) ประเทศอังกฤษ
 
หนังสือโดยดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
สั่งซื้อ
คดีเช่าซื้อ พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2562
สั่งซื้อ
สู่สนามอัยการ มีนาคม 2560
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบาญ
– เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่แก้ไข
– การปล่อยชั่วคราว
– กฎหมายที่แก้ไขใหม่กรณีปล่อยชั่วคราว
– การจับผู้ต้องหาหรือจำเลยกรณีศาลสั่งปล่อยชั่วคราว
– การห้ามฟ้องคดีกรณีฟ้องโดยไม่สุจริต

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742037437
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
จำนวนหน้า : 80
ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2562

“กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การปล่อยชั่วคราว”

There are no reviews yet.