• img-book

    อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล

Sale!

กฎหมายล้มละลาย

โดย อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 
 บททั่วไป
บทที่ 2  มูลเหตุการฟ้องคดีล้มละลานและบทสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
บทที่ 3   หลักเกณฑ์การฟ้องล้มละลาย
บทที่ 4   กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายในชั้นศาล
บทที่ 5   คำสั้งพิทักษ์ทรัพย์

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : กฤษฎา  อภินวถาวรกุล
รหัสสินค้า : 9786162697623
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า :240
ขนาด : 18.5×26 
พิมพ์ครั้งที่ 2  :  กุมภาพันธ์ 2562

฿ 230.00 ฿ 207.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2549
  • น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2551
  • น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2555
  • ประกาศนียบัตรการอบรมว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2553
ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ผู้บรรยายวิชากฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ,วิชาทรัพย์สินและที่ดิน,วิชาวิธีพิจารณาความอาญา 2,วิชากฎหมายสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
  • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์ (2556 – 2560)
  • ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (2557 - 2560)
หนังสือโดยอาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 
 บททั่วไป
บทที่ 2  มูลเหตุการฟ้องคดีล้มละลานและบทสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
บทที่ 3   หลักเกณฑ์การฟ้องล้มละลาย
บทที่ 4   กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายในชั้นศาล
บทที่ 5   คำสั้งพิทักษ์ทรัพย์

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : กฤษฎา  อภินวถาวรกุล
รหัสสินค้า : 9786162697623
รูปแบบปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า :240
ขนาด : 18.5×26 
พิมพ์ครั้งที่ 2  :  กุมภาพันธ์ 2562

“กฎหมายล้มละลาย”

There are no reviews yet.