• img-book

  ผศ. ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา

Sale!
ISBN: 9786165810197

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

โดย ผศ. ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา

บทคัดย่อ/สารบัญ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย
📌ภาค ๑ หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ
บทที่ ๑ รัฐ
บทที่ ๒ หลักการแบ่งแยกอำนาจ
บทที่ ๓ ข้อความคิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญ
บทที่ ๔ วัฏจักรแห่งรัฐธรรมนูญ
บทที่ ๕ การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
📌ภาค ๒ หลักพื้นฐานแห่งระบอบประชาธิปไตย
บทที่ ๑ วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย
บทที่ ๒ หลักพื้นฐานว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
บทที่ ๓ หลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทน
บทที่ ๔ รูปแบบของรัฐสภา
แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเนื้อหาบทที่ 5 ในภาค 1 ทั้งหมด
จากเดิมว่าด้วยเรื่อง”การประกันความมั่นคงแห่งรัฐธรรมนูญ”
เป็น “การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย”

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
⭐️รหัสสินค้า :
9786165810197
⭐️รูปแบบ : 
ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก :
 400 กรัม
⭐️จำนวนหน้า :
332
⭐️ขนาด :
14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่
5 : มิถุนายน 2564

฿ 280.00 ฿ 252.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขากฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
 • (Docteur en droit public), Université Toulouse I - Capitole, ประเทศฝรั่งเศส (2557)
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขากฎหมายมหาชน (Master II - Droit public fondamental), Université Toulouse I - Capitole, ประเทศฝรั่งเศส (2555)
 • ประกาศนียบัตรด้านภาษาฝรั่งเศส (ระดับ C1), (Diplôme d’études françaises), Institut de Touraine, ประเทศฝรั่งเศส (2554)
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553)
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(บรรยายวิชาหลักกฎหมายมหาชน, วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ และวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ) (2560 - ปัจจุบัน)
 • อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง) (2559 - ปัจจุบัน)
 • อาจารย์พิเศษภาควิชานตินิศาสตร์ คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ) (2561 - ปัจจุบัน)
 • ผู้บรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.) (2559)
 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (บรรยายวิชาหลักกฎหมายมหาชน, วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง,วิชากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ) (2558 - 2560)
ผลงานทางวิชาการ
 • หนังสือ : Le contentieux des élections politiques en Thaïlande,Presses de Université Toulouse I - Capitole, Toulouse, France, 2559
 • หนังสือ : กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ และระบอบประชาธิปไตย, สำนักพิมพ์วิญญูชน, กรุงเทพฯ, 2559
 • บทความ : แนวคิดในการปฏิรูประบบกฎหมายปกครองอิตาลีของ SabinoCassese : แนวทางพัฒนากฎหมายปกครองไทย, วารสารวิชาการศาลปกครองปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2555), กรุงเทพฯ, 2555
   
หนังสือโดยผศ. ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
สั่งซื้อ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ มิถุนายน 2564
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย
📌ภาค ๑ หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ
บทที่ ๑ รัฐ
บทที่ ๒ หลักการแบ่งแยกอำนาจ
บทที่ ๓ ข้อความคิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญ
บทที่ ๔ วัฏจักรแห่งรัฐธรรมนูญ
บทที่ ๕ การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
📌ภาค ๒ หลักพื้นฐานแห่งระบอบประชาธิปไตย
บทที่ ๑ วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย
บทที่ ๒ หลักพื้นฐานว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
บทที่ ๓ หลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทน
บทที่ ๔ รูปแบบของรัฐสภา
แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเนื้อหาบทที่ 5 ในภาค 1 ทั้งหมด
จากเดิมว่าด้วยเรื่อง”การประกันความมั่นคงแห่งรัฐธรรมนูญ”
เป็น “การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย”

รายละเอียด
⭐️ชื่อผู้แต่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
⭐️รหัสสินค้า :
9786165810197
⭐️รูปแบบ : 
ปกอ่อน
⭐️น้ำหนัก :
 400 กรัม
⭐️จำนวนหน้า :
332
⭐️ขนาด :
14.5 x 21 ซม.
⭐️พิมพ์ครั้งที่
5 : มิถุนายน 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810197
SKU: 9786165810197
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: มิถุนายน 2564
Page Count: 332