• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์

Sale!
ISBN: 9786162699009

กฎหมายมหาชน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายและความหมายของกฎหมายมหาชน
บทที่ 2 การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนและการแบ่งแยกสาขาย่อยของกฎหมายมหาชน
บทที่ 3 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
บทที่ 4 นิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน
บทที่ 5 หลักการพื้นฐานที่สำคัญในทางมหาชน
บทที่ 6 ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ
บทที่ 7 องค์กรของรัฐและหลักการจัดระเบียบราชการบริหาร
บทที่ 8 การจัดทำภารกิจของรัฐ
บทที่ 9 การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
บทที่ 10 ระบบศาลในทางมหาชน

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
รหัสสินค้า : 9786162699009
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 196
ขนาด : 18.5×26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤษภาคม 2563

฿ 180.00 ฿ 162.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย (สมัยที่ 56) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ (รุ่น 19) สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน)
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
สั่งซื้อ
กฎหมายมหาชน 3 : พฤษภาคม 2563
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายและความหมายของกฎหมายมหาชน
บทที่ 2 การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนและการแบ่งแยกสาขาย่อยของกฎหมายมหาชน
บทที่ 3 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
บทที่ 4 นิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน
บทที่ 5 หลักการพื้นฐานที่สำคัญในทางมหาชน
บทที่ 6 ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ
บทที่ 7 องค์กรของรัฐและหลักการจัดระเบียบราชการบริหาร
บทที่ 8 การจัดทำภารกิจของรัฐ
บทที่ 9 การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
บทที่ 10 ระบบศาลในทางมหาชน

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
รหัสสินค้า : 9786162699009
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 196
ขนาด : 18.5×26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤษภาคม 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699009
SKU: 9786162699009
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 3 : พฤษภาคม 2563
Page Count: 196