• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง

Sale!
ISBN: 9786162699528

กฎหมายมรดก

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความทั่วไปกฎหมายลักษณะมรดก
ส่วนที่ 2 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
ส่วนที่ 3 สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก
ส่วนที่ 4 พินัยกรรม
ส่วนที่ 5 การจัดการและปันทรัพย์มรดก
การแก้ไข : เพิ่มตัวอย่างข้อเท็จจริงตามฎีกาปัจจุบันและความเห็นทางกฎหมายในประเด็นปัญหาบางประการ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
รหัสสินค้า :
9786162699528
รูปแบบ : 
ปกอ่อน
น้ำหนัก :
 500 กรัม
จำนวนหน้า :
256
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่
4 : กันยายน 2563

฿ 220.00 ฿ 198.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
  • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา/อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผลงานทางวิชาการ
  • กฤษรัตน์ ศรีสว่าง. (2551). ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก. สงขลา : โรงพิมพ์ไทย อักษร.
  • ค าอธิบายกฎหมายมรดก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน.
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความทั่วไปกฎหมายลักษณะมรดก
ส่วนที่ 2 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
ส่วนที่ 3 สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก
ส่วนที่ 4 พินัยกรรม
ส่วนที่ 5 การจัดการและปันทรัพย์มรดก
การแก้ไข : เพิ่มตัวอย่างข้อเท็จจริงตามฎีกาปัจจุบันและความเห็นทางกฎหมายในประเด็นปัญหาบางประการ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
รหัสสินค้า :
9786162699528
รูปแบบ : 
ปกอ่อน
น้ำหนัก :
 500 กรัม
จำนวนหน้า :
256
ขนาด :
18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่
4 : กันยายน 2563

รายละเอียด

ISBN: 9786162699528
SKU: 9786162699528
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: 4 : กันยายน 2563
Page Count: 256