• img-book

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง

Sale!
ISBN: 9786165810289

กฎหมายภาษีสรรพสามิต

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปภาษีสรรพสามิต
บทที่ 2 ผู้เสียภาษีสรรพสามิต
บทที่ 3 ฐานภาษีสรรพสามิต
บทที่ 4 อัตราภาษีสรรพสามิต
บทที่ 5 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
บทที่ 6 พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทสินค้า
บทที่ 7 พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทบริการ
บทที่ 8 การบรรเทาภาษีสรรพสามิต
บทที่ 9 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
บทที่ 10 ความรับผิดทางภาษีสรรพสามิต
บรรณานุกรม

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810289
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️จำนวนหน้า : 232 หน้า
⭐️น้ำหนัก : 700 กรัม
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ : กรกฎาคม 2564

฿ 230.00 ฿ 207.00

จำนวน:
พบนักเขียน
avatar-author
ประวัติการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
  • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา/อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผลงานทางวิชาการ
  • กฤษรัตน์ ศรีสว่าง. (2551). ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก. สงขลา : โรงพิมพ์ไทย อักษร.
  • ค าอธิบายกฎหมายมรดก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน.
หนังสือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
เกี่ยวกับหนังสือ
บทคัดย่อ

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปภาษีสรรพสามิต
บทที่ 2 ผู้เสียภาษีสรรพสามิต
บทที่ 3 ฐานภาษีสรรพสามิต
บทที่ 4 อัตราภาษีสรรพสามิต
บทที่ 5 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
บทที่ 6 พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทสินค้า
บทที่ 7 พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทบริการ
บทที่ 8 การบรรเทาภาษีสรรพสามิต
บทที่ 9 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
บทที่ 10 ความรับผิดทางภาษีสรรพสามิต
บรรณานุกรม

🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
⭐️ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
⭐️รหัสสินค้า : 9786165810289
⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
⭐️จำนวนหน้า : 232 หน้า
⭐️น้ำหนัก : 700 กรัม
⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
⭐️พิมพ์ : กรกฎาคม 2564

รายละเอียด

ISBN: 9786165810289
SKU: 9786165810289
สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
ตีพิมพ์วันที่: กรกฎาคม 2564
Page Count: 232

“กฎหมายภาษีสรรพสามิต”

There are no reviews yet.