หนังสือใหม่ (397)

Showing 49–72 of 397 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายล้มละลายพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00
  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – ข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพันตัว
  – การฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหนี้ธรรมดา
  – การฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหนี้มีประกัน
  – การถอนฟ้อง
  – การพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาย
  – พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
  – พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว
  – ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
  – การจัดการทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้
  – จ.พ.ท.เข้าว่าคดีแทนลูกหนี้
  – เจ้าหนี้ต้องขอรับชำระหนี้
  – จ.พ.ท.ต้องประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
  – การประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
  – การประชุมเจ้าหนี้ครั้งอื่น
  – เจ้าหนี้มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้
  – การเพิกถอนหรือทำลายมติที่ประชุมเจ้าหนี้
  – การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย
  – การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย
  – คำพิพากษาให้ล้มละลาย
  – การประนอมหนี้ภายหลังการล้มละลาย
  – การปลดจากล้มละลาย
  – กระบวนพิจารณากรณีลูกหนี้ตาย
  – กรณีลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญและนิติบุคคล
  – การขอรับชำระหนี้
  – การขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 109 (3),115 และ 122
  – การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ผู้ชนะคดี จ.พ.ท.
  – การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน
  – การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกัน
  – การขอรับชำระหนี้ดอกเบี้ยและค่าป่วยการ
  – การขอรับชำระหนี้ของลูกหนี้ร่วม ผู้ค้ำประกัน
  – เจ้าหนี้ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้
  – การตรวจและสั่งคำขอรับชำระหนี้ฯ
  – ทรัพย์สินซึ่งอาจนำมาชำระหนี้ได้
  – ผลของการล้มละลายกับการบังคับคดีแพ่ง
  – การเพิกถอนการฉ้อฉล
  – การเพิกถอนการให้เปรียบแก่เจ้าหนี้บางราย
  – จ.พ.ท.ทวงหนี้ของลูกหนี้
  – จ.พ.ท.ปฏิเสธสัญญาที่มีภาระเกินควร
  – ลำดับการชำระหนี้
  – การปิดคดี
  – การยกเลิกการล้มละลาย
  – กิจการที่ จ.พ.ท.ต้องได้รับความเห็นชอบฯ
  – การร้องคัดค้านการกระทำของ จ.พ.ท.
  – เขตอำนาจศาล
  – ร้องขัดทรัพย์ในคดีล้มละลาย
  – การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
  – พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165774338
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 481 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : มกราคม 2564
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน โดย จรัญ ภักดีธนากุล ฿ 420.00 ฿ 399.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑
  ข้อพิจารณาเบื้องต้น
  บทที่ ๒ กรณีใดต้องใช้พยานหลักฐาน
  บทที่ ๓ หน้าที่นำสืบ (Burden of Proof)
  บทที่ ๔ หลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน (Admissibility of Evidence)
  บทที่ ๕  การยื่นพยานหลักฐาน (Adduction of Evidence)
  บทที่ ๖ การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน (Weight and Cogency of Evidence)

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : จรัญ ภักดีธนากุล
  รหัสสินค้า : 9786164040847
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,250 กรัม
  จำนวนหน้า : 656 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 15 : ตุลาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ฿ 310.00 ฿ 294.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป
  บทที่ 2 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการสืบพยานหลักฐาน
  บทที่ 3 หน้าที่นำสืบ
  บทที่ 4 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน
  บทที่ 5 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานทั่วไป
  บทที่ 6 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานตามลักษณะของพยานหลักฐาน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
  รหัสสินค้า : 9786164881693
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700  กรัม
  จำนวนหน้า : 338
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท โดย ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ฿ 500.00 ฿ 450.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
  ⭐️ภาค 1 บททั่วไป
  หมวดที่ 1 องค์กรธุรกิจ
  ⭐️ภาค 2 ห้างหุ้นส่วน
  หมวดที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ / หมวดที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / หมวดที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  ⭐️ภาค 3 บริษัทจำกัด
  หมวดที่ 5 บริษัทจำกัด / หมวดที่ 6 การชำระบัญชีและการถอนทะเบียน
  📌**พิมพ์ครั้งที่ 7 ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน, เพิ่มฎีกา**

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
  ⭐️รหัสสินค้า :
  9786165810562
  ⭐️รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก :
  1,300 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า :
  572 หน้า
  ⭐️ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 7
   : สิงหาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 680.00 ฿ 612.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
  บทที่ 2 สาระสำคัญของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162698866
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 2000 กรัม
  จำนวนหน้า : 812
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : เมษายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ โดย อาจารย์นฤมล ฐานิสโร ฿ 130.00 ฿ 117.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
  ⭐️บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยสัญชาติ
  ⭐️บทที่ 2 การได้สัญชาติ
  ⭐️บทที่ 3 การเสียสัญชาติ
  ⭐️บทที่ 4 การกลับคืนสู่สัญชาติ
  ⭐️บทที่ 5 คนไทยพลัดถิ่น

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง
  นฤมล ฐานิสโร
  ⭐️รหัสสินค้า9786165810500
  ⭐️รูปแบบปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก300 กรัม

  ⭐️จำนวนหน้า140 หน้า
  ⭐️ขนาด14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวตรี สุขศรี ฿ 390.00 ฿ 370.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 : ความทั่วไปว่าด้วยคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ความผิด และสิทธิเสรีภาพ
  • บทที่ 1 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • บทที่ 2 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคอมพพิวเตอร์และไซเบอร์ : ปัญหา อุปสรรค และการสร้างสมดุลกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
  ภาค 2 : อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมไซเบอร์
  • บทที่ 3 ความทั่วไปว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมไซเบอร์
  • บทที่ 4 รูปแบบอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมไซเบอร์ กรณีศึกษาที่น่าสนใจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ภาค 3 : มาตรการอื่นเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมไซเบอร์ นอกเหนือจากกฎหมายที่กำหนดความผิด
  • บทที่ 5 การกำหนดหน้าที่ และความรับผิดแก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
  • บทที่ 6 การควบคุม สอดส่อง ปิดกั้นเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตโดยรัฐ

  รายละเอียด

  ชื่อผู้แต่ง : สาวตรี สุขศรี
  รหัสสินค้า : 9786164881112
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 598 หน้า
  ขนาด : 16.5 x 24 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายว่าด้วยโครงสร้างองค์กรและการดำเนินงานของอาเซียน : จากปฏิญญาอาเซียนสู่กฎบัตรอาเซียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์ เอมศิรานันท์ ฿ 180.00 ฿ 162.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
  ⭐️บทที่ 1 ความร่วมมือระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Regional Cooperation in Southeast Asia
  ⭐️บทที่ 2 พัฒนาการของอาเซียน ASEAN Evolution
  ⭐️บทที่ 3 กฎบัตรอาเซียน The ASEAN Charter
  ⭐️บทที่ 4 สถานะและสภาพบุคคลของอาเซียน ASEAN Status and Legal Personality
  ⭐️บทที่ 5 โครงสร้างองค์กรของอาเซียน ASEAN Organs
  ⭐️บทที่ 6 การตัดสินใจของอาเซียน ASEAN Decision Making
  ⭐️บทที่ 7 การระงับข้อพิพาทและการปฏิบัติตาม Dispute Settlement Mechanisms and Compliance
  ⭐️บทที่ 8 การดำเนินความสัมพันธ์และการทำความตกลงระหว่างประเทศ External Relations and ASEAN’S Treaty-Making Power
  ⭐️บทที่ 9 การรับสมาชิกใหม่และการสิ้นสุดสมาชิกภาพ Admission of New Members and Termination of Membership
  ⭐️บทสรุป

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์ เอมศิรานันท์
  ⭐️รหัสหนังสือ : 9786165810579
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️จำนวนหน้า : 176 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : พยานหลักฐาน (คดีอาญา) คำพิพากษาศาลฎีกาและหลักกฎหมาย ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๔ โดย สหรัฐ กิติ ศุภการ ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  🥑 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  ผู้ต้องหา (มาตรา ๒ (๒))
  ผู้เสียหาย (มาตรา ๒ (๔))
  คำร้องทุกข์ (มาตรา ๒ (๗))
  การไต่สวนมูลฟ้อง (มาตรา ๒ (๑๒))
  ผู้มีอำนาจจัดการแทน (มาตรา ๕)
  สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา (มาตรา ๗/๑)
  การจัดหาล่าม (มาตรา ๑๓)
  เขตอำนาจสอบสวน (มาตรา ๑๘)
  ฯลฯ
  🥑 พยานหลักฐาน (คดีอาญา)
  ภาระการพิสูจน์ในคดีอาญา
  พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยมิชอบ (มาตรา ๒๒๖)
  พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาโดยมิชอบ (มาตรา ๒๒๖/๑)
  พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดครั้งอื่นๆ (มาตรา ๒๒๖/๒)
  พยานบอกเล่า (มาตรา ๒๒๖/๓)
  การรับฟังบันทึกคำเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องฯ (มาตรา ๒๒๖/๕)
  การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน/มาตรฐานการพิสูจน์ (มาตรา ๒๒๗)
  การชั่งน้ำหนักพยานที่มีข้อบกพร่องต่างๆ (มาตรา ๒๒๗/๑)
  ฯลฯ
  🥑 คำถามท้ายเล่ม
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  พยานหลักฐาน (คดีอาญา)

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ
  รหัสสินค้า : 9786165868365
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 540 กรัม
  จำนวนหน้า : 336 หน้า
  ขนาด : 17 x 23 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2564

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม1 โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 560.00 ฿ 504.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ⭐️ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
  ⭐️ภาค 2 องค์กรและเครื่องมือในคดีอาญา
  ⭐️ภาค 3 หลักในการดำเนินคดีอาญา และกระบวนการดำเนินคดีอาญา

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
  ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810111
  ⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
  ⭐️น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 576 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 10 : พฤษภาคม 2564

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม2 โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 380.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ⭐️ภาค 4 การฟ้องและการดำเนินคดี
  📌ลักษณะ 1 การฟ้องคดีอาญา การดำ เนินคดีอาญาโดยทั่วไป และการดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
  📌ลักษณะ 2 กระบวนการดำเนินคดีอาญาศาลแขวงและคดีอาญาเด็กและเยาวชน
  📌ลักษณะ 3 การอุทธรณ์ การฎีกา และการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่
  📌ลักษณะ 4 การบังคับคดีอาญา ค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและการลดโทษ
  ⭐️ภาค 5 การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
  ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810128
  ⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
  ⭐️น้ำหนัก : 1,300 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 400 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 10 : พฤษภาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๑ บททั่วไป โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 450.00 ฿ 427.50

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
  รหัสสินค้า : 9786165680851
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  จำนวนหน้า : 796
  ขนาด 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : มีนาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์ ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ ๑
  บทนำ
  บทที่ ๒ วัตถุแห่งหนี้
  บทที่ ๓ หลักความรับผิดของลูกหนี้
  บทที่ ๔ หลักการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย
  บทที่ ๕ หลักการคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้
  บทที่ ๖ การรับช่วงสิทธิ และการช่วงทรัพย์
  บทที่ ๗ การโอนสิทธิเรียกร้อง
  บทที่ ๘ ความสัมพันธ์ของลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน
  บทที่ ๙ ความระงับแห่งหนี้
  บทที่ ๑๐ นิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้
  บทที่ ๑๑ บุริมสิทธิ

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786164040908
  ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 369 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา คำพิพากษาศาลฎีกาและหลักกฎหมาย โดย สหรัฐ กิติ ศุภการ ฿ 250.00 ฿ 237.50

  🌕 บทคัดย่อ/สารบัญ
  – คำนิยาม มาตรา ๑ (๑), (๒), (๕), (๑๖)

  – การรับโทษทางอาญา, กฎหมายยกเลิกความผิด มาตรา ๒
  – กฎหมายแตกต่างกัน ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณ มาตรา ๓
  – ส่วนหนึ่งส่วนใดกระทำลงในราชอาณาจักร, ผลเกิดในราชอาณาจักร มาตรา ๕
  – กระทำความผิดนอกราชอาณาจักร ต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร มาตรา ๘
  – การนับโทษ, การหักวันคุมขัง มาตรา ๒๒
  – เจ้าของที่แท้จริงขอคืนของกลางที่ศาลสั่งริบ มาตรา ๓๖
  – การกักกันตัว มาตรา ๔๑
  – รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ มาตรา ๕๖
  – การบวกโทษ มาตรา ๕๘
  – เจตนา ประมาท งดเว้น มาตรา ๕๙
  – กระทำโดยพลาด มาตรา ๖๐
  – สำคัญผิดในตัวบุคคล มาตรา ๖๑
  – สำคัญผิดในข้อเท็จจริง มาตรา ๖๒
  – ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย มาตรา ๖๘
  – ป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ มาตรา ๖๙
  – กระทำผิดระหว่างสามีภริยา ผู้บุพการีผู้สืบสันดาน มาตรา ๗๑
  – บันดาลโทสะ มาตรา ๗๒
  – พยายามกระทำความผิด มาตรา ๘๐
  – พยายามกระทำความผิดที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ มาตรา ๘๑
  – ตัวการ มาตรา ๘๓
  – ผู้ใช้ มาตรา ๘๔
  – ผู้สนับสนุน มาตรา ๘๖
  – กรรมเดียวหลายบท มาตรา ๙๐
  – เพิ่มโทษ มาตรา ๙๒, ๙๓
  – อายุความฟ้องคดี มาตรา ๙๕
  – อายุความร้องทุกข์ มาตรา ๙๖
  – ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน มาตรา ๑๓๖
  – แจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน มาตรา ๑๓๗
  – ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน มาตรา ๑๓๙
  – ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานหรือข่มขืนใจเจ้าพนักงานโดยมีเหตุฉกรรจ์ มาตรา ๑๔๐
  – คนกลางเรียกหรือรับสินบน มาตรา ๑๔๓
  – ให้สินบนเจ้าพนักงาน มาตรา ๑๔๔
  – แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน มาตรา ๑๔๕
  – เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ มาตรา ๑๔๗
  – เจ้าพนักงานเรียกหรือรับสินบน มาตรา ๑๔๙
  – เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต มาตรา ๑๕๑
  – ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต มาตรา ๑๕๗
  – เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร มาตรา ๑๖๑
  – เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ มาตรา ๑๖๒
  – แจ้งความเท็จว่าได้มีการกระทำความผิด มาตรา ๑๗๓
  – ฟ้องเท็จ มาตรา ๑๗๕
  – เบิกความเท็จ มาตรา ๑๗๗
  – ทำให้เสียหายหรือทำลายเอกสารของผู้อื่น มาตรา ๑๘๘
  – หลบหนีการคุมขัง มาตรา ๑๙๐
  – ลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้ายหรือทำลายศพ มาตรา ๑๙๙
  – ปลอมเอกสาร มาตรา ๒๖๔
  – ปลอมเอกสารราชการ มาตรา ๒๖๕ (ปลอมหนังสือเดินทาง มาตรา ๒๖๙/๘)
  – กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี มาตรา ๒๗๗
  – กระทำอนาจาร มาตรา ๒๗๘
  – กระทำอนาจารเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี มาตรา ๒๗๙
  – กระทำอนาจารโดยมีเหตุฉกรรจ์ มาตรา ๒๘๐
  – พาเด็กหรือบุคคลไปเพื่อการอนาจาร มาตรา ๒๘๓ ทวิ
  – เหตุฉกรรจ์ มาตรา ๒๘๕
  – ฆ่าผู้อื่น มาตรา ๒๘๘
  – ฆ่าผู้อื่นโดยมีเหตุฉกรรจ์ มาตรา ๒๘๙
  – ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา มาตรา ๒๙๐
  – ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มาตรา ๒๙๑
  – ชุลมุนต่อสู้ มาตรา ๒๙๔, ๒๙๙
  – ทำร้ายร่างกายอันตรายสาหัส มาตรา ๒๙๗
  – ทำร้ายร่างกายสาหัสโดยมีเหตุฉกรรจ์ มาตรา ๒๙๘
  – ความผิดต่อเสรีภาพ, ข่มขืนใจผู้อื่น มาตรา ๓๐๙
  – หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังฯ มาตรา ๓๑๐
  – หน่วงเหนี่ยวกักขังให้ผู้อื่นกระทำการใด มาตรา ๓๑๐ ทวิ
  – เรียกค่าไถ่ มาตรา ๓๑๓
  – พรากเด็ก, พรากผู้เยาว์ มาตรา ๓๑๗, ๓๑๘, ๓๑๙
  – หมิ่นประมาท มาตรา ๓๒๖
  – หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา มาตรา ๓๒๘
  – บทยกเว้นความผิด มาตรา ๓๒๙
  – คำสั่งศาล มาตรา ๓๓๒
  – ความผิดอันยอมความได้ มาตรา ๓๓๓
  – ลักทรัพย์ มาตรา ๓๓๔
  – วิ่งราวทรัพย์ มาตรา ๓๓๖
  – เหตุฉกรรจ์ มาตรา ๓๓๖ ทวิ
  – กรรโชก มาตรา ๓๓๗
  – รีดเอาทรัพย์ มาตรา ๓๓๘
  – ชิงทรัพย์ มาตรา ๓๓๙
  – ฉ้อโกง มาตรา ๓๔๑
  – ฉ้อโกงโดยมีเหตุฉกรรจ์ มาตรา ๓๔๒
  – ฉ้อโกงประชาชน มาตรา ๓๔๓
  – โกงเจ้าหนี้ มาตรา ๓๕๐
  – ยักยอก มาตรา ๓๕๗
  – กระทำผิดหน้าที่โดยทุจริต มาตรา ๓๕๓
  – รับของโจร มาตรา ๓๕๗
  – ทำให้เสียทรัพย์ มาตรา ๓๕๘
  – บุกรุก มาตรา ๓๖๒, ๓๖๔, ๓๖๕
  – ใช้กำลังทำร้ายโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายฯ มาตรา ๓๙๑
  – ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา มาตรา ๓๙๓
  – รังแก ข่มเหง คุกคาม ฯลฯ ก่อความเดือดร้อนรำคาญ มาตรา ๓๙๗
  คำถามท้ายเล่ม

  🌕 รายละเอียด 
  ⭐️ ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ
  ⭐️ รหัสสินค้า : 9786165777230
  ⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️ น้ำหนัก : 450 กรัม
  ⭐️ จำนวนหน้า : 272 หน้า
  ⭐️ ขนาด : 17 x 22.8 ซม.
  ⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1 โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ฿ 650.00 ฿ 585.00

  🌸บทคัดย่อ/สารบัญ🌸
  บทนำ
  📌ภาคที่ 1 ความผิดที่คุ้มครองประโยชน์ของรัฐ
  🛑ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
  – บทที่ 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์
  – บทที่ 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
  – บทที่ 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร
  – บทที่ 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
  🛑ส่วนที่ 2
  – บทที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
  🛑ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
  – บทที่ 6 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
  – บทที่ 7 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  🛑ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
  – บทที่ 8 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
  – บทที่ 9 ความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
  📌ภาคที่ 2 ความผิดที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
  🛑ส่วนที่ 1
  – บทที่ 10 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  🛑ส่วนที่ 2
  – บทที่ 11 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
  🛑ส่วนที่ 3
  – บทที่ 12 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
  🛑ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
  – บทที่ 13 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
  – บทที่ 14 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว
  – บทที่ 15 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
  – บทที่ 16 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
  – บทที่ 17 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
  🛑ส่วนที่ 5
  – บทที่ 18 ความผิดเกี่ยวกับการค้า
  🛑ส่วนที่ 6
  – บทที่ 19 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562

  🌸รายละเอียด🌸
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง :
  รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทร์หอม
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810395
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 680
  ⭐️ขนาด : 18.5×26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2 โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  📌ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  ⭐️บทที่ 1 บทนำ
  ⭐️บทที่ 2 ความผิดต่อชีวิต
  ⭐️บทที่ 3 ความผิดต่อร่างกาย
  ⭐️บทที่ 4 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก
  ⭐️บทที่ 5 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา
  📌ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
  ⭐️บทที่ 6 บทนำ
  ⭐️บทที่ 7 ความผิดต่อเสรีภาพ
  ⭐️บทที่ 8 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ
  ⭐️บทที่ 9 ความผิดฐานหมิ่นประมาท
  🛑แก้ไขเพิ่มเติมคำอธิบายมาตรา 301 และ 305 ความผิดเกี่ยวกับการทำแท้ง🛑

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699986
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 320
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 6 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี ฿ 280.00 ฿ 252.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
  – ภาคที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป
  – เค้าโครงของกฎหมายอาญา (ภาคทั่วไป)
  – บทที่ 1 หลักทั่วไป
  – บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญา
  – บทที่ 3 การกระทำในกฎหมายอาญา
  – บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล
  – บทที่ 5 เจตนาในกฎหมายอาญา
  – บทที่ 6 การกระทำความผิดโดยประมาท
  – บทที่ 7 การพยายามกระทำความผิด
  – บทที่ 8 ผู้กระทำความผิดหลายคน
  – บทที่ 9 ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง
  – บทที่ 10 อำนาจกระทำ
  – บทที่ 11 เหตุยกเว้นโทษ
  – บทที่ 12 เหตุเกี่ยวกับความไม่รู้ผิดชอบ
  – บทที่ 13 เหตุยกโทษ ลดโทษและเหตุบรรเทาโทษอย่างอื่น
  – บทที่ 14 โทษ
  – บทที่ 15 วิธีการเพื่อความปลอดภัย
  – บทที่ 16 การระงับความผิดและโทษ
  – บทที่ 17 บทส่งท้าย
  – คำแนะนำในการตอบปัญหากฎหมาย
  – ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นตุ๊กตา
  – ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นทฤษฎีหรือความจำ
  – ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบ
  – คำถามท้ายเล่ม
  📌พิมพ์ครั้งที่ 23 เพิ่มเนื้อหาในส่วนของหลักความคิดว่าด้วยอำนาจกระทำและเหตุยกเว้นโทษ

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810593
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 900 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 328 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 23 : กันยายน 2564

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

  กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 560.00 ฿ 504.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  การเทียบภาษา
  ภาค 1 บทนำ
  ภาค 2 ว่าด้วยความรับผิดที่กระทำโดยเจตนา
  ภาค 3 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยประมาท
  ภาค 4 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยไม่กระทำ
  ภาค 5 ว่าด้วยการพยายามกระทำความผิด
  ภาค 6 ว่าด้วยการร่วมกระทำความผิด
  ภาค 7 ว่าด้วยกรรมเดียวหลายบทและต่างกรรมต่างวาระ
  ภาค 8 ว่าด้วยมาตรการบังคับทางอาญา
  ภาค 9 ว่าด้วยดุลพินิจในการกำหนดโทษ การรอการกำหนดโทษ และการรอการลงโทษ
  ภาค 10 ว่าด้วยการร้องทุกข์และอายุความในคดีอาญา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162699597
  รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
  น้ำหนัก : 1,300 กรัม
  จำนวนหน้า : 584
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : ตุลาคม 2563

  กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา หลักและคำพิพากษา โดย สหรัฐ กิติ ศุภการ ฿ 420.00 ฿ 399.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
  ลักษณะ ๑
  บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
  ลักษณะ ๒ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
  ภาค ๒ ความผิด
  ลักษณะ ๑
  ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
  ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
  ลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
  ลักษณะ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
  ลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
  ลักษณะ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
  ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
  ลักษณะ ๘ ความผิดเกี่ยวกับการค้า
  ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ
  ลักษณะ ๑๐ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  ลักษณะ ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
  ลักษณะ ๑๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  ลักษณะ ๑๓ ความผิดเกี่ยวกับศพ
  ภาค ๓ ลหุโทษ

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  : 9786165821315
  ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,213 กรัม
  จำนวนหน้า : 784 หน้า
  ขนาด : 23 x 17 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : มิถุนายน พ.ศ. 2564

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายอาญาชั้นสูง

  กฎหมายอาญาชั้นสูง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ฿ 240.00 ฿ 216.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ภาค 1 อาชญากรรม
  ส่วนที่ 1 มหภาคของอาชญากรรม
  บทที่ 1 นิติบัญญัติ , บทที่ 2 บริหาร , บทที่ 3 ตุลาการ
  ส่วนที่ 2 จุลภาคของอาชญากรรม
  บทที่ 4 นิติเศรษฐศาสตร์ทางกฎหมายอาญา , บทที่ 5 ต้นทุนคาดหมายและผลประโยชน์คาดหมายของอาชญากร , บทที่ 6 ทางเลือกในการยับยั้งอาชญากร , บทที่ 7 การยับยั้งส่วนเพิ่ม
  ภาค 2 ความรับผิดทางอาญา
  บทที่ 8 โครงสร้างความรับผิดทางอาญา , บทที่ 9 องค์ประกอบความผิดอาญา , บทที่ 10 เหตุที่ไม่ต้องมีความรับผิดชอบทางอาญา
  ภาค 3 โทษอาญา
  บทที่ 11 วัตถุประสงค์ในการลงโทษ , บทที่ 12 หลักการลงโทษทางอาญา , บทที่ 13 โทษประหารชีวิต , บทที่ 14 โทษจำคุก , บทที่ 15 โทษปรับ , บทที่ 16 โทษริบทรัพย์สิน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
  รหัสสินค้า : 9786162699320
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 276
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2563

  กฎหมายอาญาชั้นสูง

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1-58
  🍒 การใช้กฎหมายอาญา
  🍒 โทษ
  🍒 การขอคืนของกลาง
  🍒 วิธีการเพื่อความปลอดภัย
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59-106
  🍒 องค์ประกอบความผิด
  🍒 การกระทำโดยพลาด
  🍒 สำคัญผิดในตัวบุคคล
  🍒 สำคัญผิดในข้อเท็จจริง
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 107-205
  🍒 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
  🍒 ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
  🍒 แจ้งความเท็จ
  🍒 ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165826211
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  940 กรัม
  จำนวนหน้า :
  555 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  : มิถุนายน 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  อั้งยี่
  ซ่องโจร
  มั่วสุมกัน
  ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายแก่ประชาชน
  ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
  ความผิดเกี่ยวกับการปลอมดวงตรา
  ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
  ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
  ความผิดเกี่ยวกับการค้า
  ความผิดเกี่ยวกับเพศ
  ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย
  ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
  ฆ่าผู้อื่นในเหตุฉกรรจ์
  ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
  กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
  ทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
  ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส
  กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
  ชุลมุนต่อสู้
  ทำให้แท้งลูก
  ความผิดต่อเสรีภาพ
  เอาคนลงเป็นทาส
  จับคนไปเรียกค่าไถ่
  พรากเด็กหรือผู้เยาว์
  หมิ่นประมาท
  ลักทรัพย์
  วิ่งราวทรัพย์
  กรรโชก
  รีดเอาทรัพย์
  ชิงทรัพย์
  ปล้นทรัพย์
  ฉ้อโกง
  ฉ้อโกงประชาชน
  ฉ้อโกงแรงงาน
  ฉ้อโกงค่าอาหาร ค่าโรงแรม
  โกงเจ้าหนี้
  ยักยอก
  รับของโจร
  ทำให้เสียทรัพย์
  บุกรุก
  ความผิดเกี่ยวกับศพ
  ลหุโทษ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165827232
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  1,000 กรัม
  จำนวนหน้า :
  608 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  : มิถุนายน 2564

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายอาญาเปรียบเทียบพร้อมคำถามและแนวคำตอบ

  กฎหมายอาญาเปรียบเทียบพร้อมคำถามและแนวคำตอบ โดย นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร ฿ 200.00 ฿ 180.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
  ผู้เขียนตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักกฎหมายทุกท่านในการทำความเข้าใจฐานความผิดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและตอบข้อสอบกฎหมายอาญาทั้งในส่วนของข้อสอบอุทาหรณ์และข้อสอบบรรยายได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

  โดยผู้เขียนได้จัดทำข้อเหมือนและข้อแตกต่างของฐานความผิดอาญาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยใช้รูปแบบของการบรรยายและการสรุปตารางเปรียบเทียบเพื่อให้ง่ายต่อการสรุปความคิดและดึงข้อมูลมาปรับใช้

  นอกจากนั้น ผู้เขียนยังได้ตั้งคำถามและแนบแนวคำตอบตอนท้ายของแต่ละบท
  เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกคิดวิเคราะห์และทดสอบความเข้าใจของตนเอง
  **พิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมกฎหมายให้ทันสมัยทั้งในส่วนอัตราโทษและองค์ประกอบความผิด**

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
  นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810623 
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 232 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 2 : กันยายน 2564

  กฎหมายอาญาเปรียบเทียบพร้อมคำถามและแนวคำตอบ

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 120.00 ฿ 114.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – ข้อความเบื้องต้น
  – เจตนารมณ์ของกฎหมาย
  – การบังคับใช้กฎหมาย
  – ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  – โครงสร้างของกฎหมาย
  – เกี่ยวกับขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมาย
  – ความหมายและเงื่อนไขของการชุมนุมสาธารณะ
  – สถานที่ต้องห้ามมิให้จัดการชุมนุมสาธารณะ
  – เกี่ยวกับลักษณะของการชุมนุมสาธารณะ
  – การแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
  – การชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  – หน้าที่ของผู้จัดการชุมนุม และผู้ชุมนุม
  – การคุ้มครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
  – บทกำหนดโทษ
  – กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม
  ภาคผนวก
  พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
  เรื่อง กำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ
  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  เรื่อง กำหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงฯ
  คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 11/2549

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง
  รหัสสินค้า : 9789742036317
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 100 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : กุมภาพันธ์ 2559