หนังสือใหม่ (374)

Showing 25–48 of 374 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ภาค 1 แนวความคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
  ภาค 2 การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย
  ภาค 3 โครงสร้างของศาลปกครองระบบตุลาการศาลปกครองและอำนาจของศาลปกครอง
  ภาค 4 คดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง
  ภาค 5 วิธีพิจารณาคดีปกครอง
  **เพิ่มมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
  **เพิ่มหัวข้อระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ.2562 ในบทที่ 13

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศ.พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162699405
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 376
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 12 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายปกครอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล ฿ 200.00 ฿ 180.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
  ⭐️บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
  ⭐️บทที่ 2 บ่อเกิดและแหล่งที่มาของกฎหมายปกครอง
  ⭐️บทที่ 3 ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
  ⭐️บทที่ 4 ข้อความคิดว่าด้วยการกระทำาทางปกครอง
  ⭐️บทที่ 5 หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำาทางปกครอง
  ⭐️บทที่ 6 ศาลปกครองของประเทศไทย
  📌แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เพิ่มตัวอย่าง, อายุความในการฟ้องร้องบังคับคดีที่ศาลปกครองตามมาตรา 9 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810449
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 220
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 350.00 ฿ 332.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑
  เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  บทที่ ๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  บทที่ ๓
  การไต่สวน
  บทที่ ๔
  การดำเนินการกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งเฉพาะ
  บทที่ ๕ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  บทที่ ๖ การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
  บทที่ ๗
  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
  บทที่ ๘
  การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  บทที่ ๙
  ความร่วมมือกับต่างประเทศ
  บทที่ ๑๐
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  บทที่ ๑๑
  กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  บทที่ ๑๒
  บทกำหนดโทษ
  บทที่ ๑๓
  บทเฉพาะกาล
  บทที่ ๑๔
  ระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและไต่สวน
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
  รหัสสินค้า : 9789742038342
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  จำนวนหน้า : 504 หน้า
  ขนาด : 18.3 x 25.8 ซม.
  น้ำหนัก : 860 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายพยานพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  – ประเด็น
  – การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
  – ภาระการพิสูจน์
  – คำท้า
  – พยานหลักฐานที่รับฟังได้
  – การยื่นบัญชีระบุพยาน
  – การถามค้านพิสูจน์ต่อพยาน
  – การส่งสำเนาเอกสาร
  – การรับฟังพยานเอกสาร
  – การสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร
  – การรับฟังพยานบุคคล
  – พยานหูหนวกหรือเป็นใบ้
  – การอ้างคู่ความเป็นพยาน
  – การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
  – การขอสืบพยานหลักฐานล่วงหน้า
  – คู่ความขอสืบพยานหลักฐานเร่งด่วน
  – การเผชิญสืบ การส่งประเด็น
  – การรับฟังพยานหลักฐาน
  – หมายเรียกพยาน
  – พยานต้องสาบานตนก่อนเบิกความ
  – พยานต้องเบิกความด้วยวาจา
  – ห้ามพยานเบิกความต่อหน้าพยานอื่น
  – การถามพยาน
  – การพิสูจน์ต่อพยาน
  – การเสนอบันทึกคำพยาน
  – การสืบพยานเอกสาร
  – การคัดค้านพยานเอกสาร
  – เอกสารมหาชน
  – การตรวจพยานหลักฐาน
  – พยานผู้เชี่ยวชาญ
  พยานหลักฐานตามประมวลรัษฎากร
  พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  – การวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน
  – การตรวจพยานหลักฐานก่อนวันสืบพยาน
  – การพิจารณาคดีอาญาต้องกระทำโดยเปิดเผย
  – หน้าที่นำสืบในคดีอาญา
  – พยานหลักฐานในคดีอาญา
  – การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
  – อำนาจศาลในการสืบพยานเพิ่มเติม
  – การยื่นบัญชีระบุพยานคดีอาญา
  – เดินเผชิญสืบและส่งประเด็น
  – การเบิกความโดยผ่านทางจอภาพ
  – พยานบุคคล
  – พยานเอกสาร
  – พยานวัตถุ
  – ผู้เชี่ยวชาญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165773898
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 560 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม. 
  พิมพ์ครั้งที่ : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายพลังงานนิวเคลียร์และรังสี โดย ศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ วงศ์บัณฑิต ฿ 500.00 ฿ 475.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ ๑ บททั่วไป
  ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรังสี
  ๒. นโยบายและแผนเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
  ๓. ประวัติความเป็นมาของกฎหมายพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
  บทที่ ๒ วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี
  ๑. วัสดุกัมมันตรังสี
  ๒. เครื่องกำเนิดรังสี
  บทที่ ๓ วัสดุนิวเคลียร์
  ๑. คำจำกัดความ
  ๒. วัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งการครอบครอง
  ๓. วัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องขอรับใบอนุญาต
  บทที่ ๔ สถานประกอบการทางนิวเคลียร์
  ๑. ความทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
  ๒. คำจำกัดความ
  ๓. หลักการทั่วไป
  ๔. พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
  ๕. การก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
  ๖. การทดสอบเดินเครื่องและการดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
  ๗. การเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
  บทที่ ๕ การจัดการกากกัมมันตรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
  ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสี
  ๒. กฎหมายจัดการกากกัมมันตรังสี
  ๓. กฎหมายจัดการวัสดุกัมมันตรังสีที่ตกค้างในหลุมสำรวจปิโตรเลียม
  ๔. กฎหมายจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
  บทที่ ๖ ความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย การพิทักษ์ความปลอดภัย และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
  ๑. การรายงานปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์และการแจ้งการวิจัยและพัฒนาวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์รวมทั้งการทำกิจกรรมทางนิวเคลียร์
  ๒. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย
  ๓. การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงาน
  ๔. การขอรับใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
  ๕. เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
  บทที่ ๗ การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี เชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
  ๑. หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี เชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
  ๒. ผู้ครอบครองที่ประสงค์จะจัดให้มีการขนส่งต้องแจ้งก่อนการจัดให้มีการขนส่ง
  ๓. ผู้ครอบครองและผู้รับขนส่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
  บทที่ ๘ การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต และการอุทธรณ์
  ๑. การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต
  ๒. การอุทธรณ์
  บทที่ ๙ องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
  ๑. องค์กรที่เกี่ยวข้อง
  ๒. บุคคลที่เกี่ยวข้อง
  บทที่ ๑๐ บทกำหนดโทษ
  ๑. หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางนิวเคลียร์และรังสี
  ๒. ความผิดเกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี
  ๓. กรณีนิติบุคคลกระทำความผิด
  ๔. การเปรียบเทียบคดี
  บรรณานุกรม
  ดัชนี

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ วงศ์บัณฑิต
  รหัสสินค้า : 9786164882003
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  จำนวนหน้า : 550 หน้า
  ขนาด : 18.6 x 26.1 ซม.
  น้ำหนัก : 1,070 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายฟื้นฟูกิจการ พิมพ์ครั้งที่ 12 โดย อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ฿ 340.00 ฿ 323.00

  เนื้อหาประกอบด้วย
  – คำอธิบายหลักกฎหมายฟื้นฟูกิจการ พร้อมแนวคำพิพากษาฎีกา
  – การฟื้ันฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  – คำถามประกอบการทบทวน ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ
  – ข้อสอบทุนข้าราชการตุลาการ ประจำปี ๒๕๕๔
  – พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณษคดีล้มละลาย
  – พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
  รหัสสินค้า : 9786165720557
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 526
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 12 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายภาษีสรรพสามิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง ฿ 230.00 ฿ 207.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
  บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปภาษีสรรพสามิต
  บทที่ 2 ผู้เสียภาษีสรรพสามิต
  บทที่ 3 ฐานภาษีสรรพสามิต
  บทที่ 4 อัตราภาษีสรรพสามิต
  บทที่ 5 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
  บทที่ 6 พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทสินค้า
  บทที่ 7 พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทบริการ
  บทที่ 8 การบรรเทาภาษีสรรพสามิต
  บทที่ 9 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
  บทที่ 10 ความรับผิดทางภาษีสรรพสามิต
  บรรณานุกรม

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810289
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️จำนวนหน้า : 232 หน้า
  ⭐️น้ำหนัก : 700 กรัม
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ : กรกฎาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายภาษีอากร โดย ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  บทที่ 3 ภาษเงินได้นิติบุคคล
  บทที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  บทที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  ***การแก้ไข : แก้ไขคำอธิบายและกฎหมาย , เพิ่มฎีกา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
  รหัสสินค้า : 9786162699573
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 344
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายภาษีอากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทเบื้องต้น : 
  ความสัมพันธ์ของงบประมาณแผ่นดิน การคลังสาธารณะ กฎหมายการคลัง และกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 2 ที่มาของภาษีอากรไทย
  บทที่ 3 หลักการทั่วไปของกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 4 หลักการพื้นฐานกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 5 โครงสร้างกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 6 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากร
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
  รหัสสินค้า : 9786162698842
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 388
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : เมษายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายมรดก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1 ความทั่วไปกฎหมายลักษณะมรดก
  ส่วนที่ 2 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
  ส่วนที่ 3 สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก
  ส่วนที่ 4 พินัยกรรม
  ส่วนที่ 5 การจัดการและปันทรัพย์มรดก
  การแก้ไข : เพิ่มตัวอย่างข้อเท็จจริงตามฎีกาปัจจุบันและความเห็นทางกฎหมายในประเด็นปัญหาบางประการ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
  รหัสสินค้า :
  9786162699528
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
   500 กรัม
  จำนวนหน้า :
  256
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  4 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ ฿ 180.00 ฿ 162.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
  บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายและความหมายของกฎหมายมหาชน
  บทที่ 2 การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนและการแบ่งแยกสาขาย่อยของกฎหมายมหาชน
  บทที่ 3 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
  บทที่ 4 นิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน
  บทที่ 5 หลักการพื้นฐานที่สำคัญในทางมหาชน
  บทที่ 6 ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ
  บทที่ 7 องค์กรของรัฐและหลักการจัดระเบียบราชการบริหาร
  บทที่ 8 การจัดทำภารกิจของรัฐ
  บทที่ 9 การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
  บทที่ 10 ระบบศาลในทางมหาชน

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810296
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 196 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5×26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฎาคม 2564

  กฎหมายมหาชน

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายย่อมเป็นกฎหมาย?: ว่าด้วยสำนักกฎหมายบ้านเมืองสมัยใหม่ โดย ศศิภา พฤกษฎาจันทร์ ฿ 290.00 ฿ 275.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  🌻 คำนำจากผู้เขียน
  🌻 คำนำเสนอ โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์
  บทที่ 1
  บทนำ
  บทที่ 2
  ข้อความคิดว่าด้วยกฎหมายในทรรศนะของฮันส์ เคลเซ่น และ เอช.แอล.เอ. ฮาร์ท
  บทที่ 3
  บทวิพากษ์
  บทที่ 4
  “กฎหมายย่อมเป็นกฎหมาย”: อิทธิพลของแนวความคิดแบบสำนักกฎหมายบ้านเมืองในประเทศไทย?
  บทที่ 5
  บทสรุป

  รายละเอียด
  ⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ศศิภา พฤกษฎาจันทร์
  ⭐️ รหัสสินค้า : 9786168215333
  ⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️ จำนวนหน้า : 253 หน้า
  ⭐️ น้ำหนัก : 435 กรัม
  ⭐️ ขนาด : 14.4 x 21 ซม.
  ⭐️ พิมพ์ครั้งแรก : พฤษภาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 โดย ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ฿ 400.00 ฿ 360.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ, บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของรัฐ, บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ, เขตอำนาจรัฐ, เขตอำนาจรัฐเหนือเขตทางทะเล, ความคุ้มกันจากเขตอำนาจรัฐ, สนธิสัญญา, การปฏิบัติต่อคนต่างด้าว, ความรับผิดของรัฐ, การสืบทอดของรัฐ, การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : 
  ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
  รหัสสินค้า : 9786162699580
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 444
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 15 : ตุลาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความหมายและบทนิยามศัพท์ของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
  บทที่ 2 หลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
  บทที่ 3 สถานะทางกฎหมายของคนต่างด้าวในประเทศไทย
  บทที่ 4 การขัดกันแห่งกฎหมาย
  บทที่ 5 การรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช
  รหัสสินค้า : 9786162699337
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 408
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง โดย ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร ฿ 220.00 ฿ 209.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ข้อความเบื้องต้น
  ภาค ๑ บ่อเกิดแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ
  ตอนที่ ๑
  สนธิสัญญา
  ภาคผนวก
  ตอนที่ ๒
  จารีตประเพณี
  ตอนที่ ๓
  หลักกฎหมายทั่วไป
  ภาค ๒ รัฐ

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786164880870
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 192 หน้า
  ขนาด : 26 x 18.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย ผศ. ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา ฿ 280.00 ฿ 252.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย
  📌ภาค ๑ หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ
  บทที่ ๑ รัฐ
  บทที่ ๒ หลักการแบ่งแยกอำนาจ
  บทที่ ๓ ข้อความคิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญ
  บทที่ ๔ วัฏจักรแห่งรัฐธรรมนูญ
  บทที่ ๕ การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
  📌ภาค ๒ หลักพื้นฐานแห่งระบอบประชาธิปไตย
  บทที่ ๑ วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย
  บทที่ ๒ หลักพื้นฐานว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
  บทที่ ๓ หลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทน
  บทที่ ๔ รูปแบบของรัฐสภา
  แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเนื้อหาบทที่ 5 ในภาค 1 ทั้งหมด
  จากเดิมว่าด้วยเรื่อง”การประกันความมั่นคงแห่งรัฐธรรมนูญ”
  เป็น “การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย”

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
  ⭐️รหัสสินค้า :
  9786165810197
  ⭐️รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก :
   400 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า :
  332
  ⭐️ขนาด :
  14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่
  5 : มิถุนายน 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ: การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล ฿ 300.00 ฿ 285.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 การก่อตั้งรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 1 อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
  บทที่ 2 การใช้อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเพื่อก่อตั้งรัฐธรรมนูญ
  ภาค 2 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 1 อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 2 ข้อจำกัดการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 3 การตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามข้อจำกัดของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ปิยบุตร แสงกนกกุล
  รหัสสินค้า : 9786164881198
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 248
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของสหราชอาณาจักร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ ขวัญเมือง ฿ 240.00 ฿ 216.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ⭐️บทที่ 1 วิวัฒนาการของระบบการเมืองการปกครองของสหราชอาณาจักร
  ⭐️บทที่ 2 กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสหราชอาณาจักร
  ⭐️บทที่ 3 สถาบันการเมืองของสหราชอาณาจักร
  ⭐️บรรณานุกรม

  รายละเอียด
  🌟รหัสสินค้า
  : 9786165810333
  🌟ผู้แต่ง :  รองศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ ขวัญเมือง
  🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
  🌟น้ำหนัก : 500 กรัม
  🌟จำนวน : 264 หน้า
  🌟ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
  🌟พิมพ์ : กรกฎาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายรับขนทางถนนระหว่างประเทศ โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 400.00 ฿ 380.00

  สารบาญ
  *กฎหมายรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ
  *กฎหมายรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสสินค้า9786164881082
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า396
  ขนาด18.5 x 26
  พิมพ์ครั้งที่ 2  : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายล้มละลาย โดย อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ฿ 350.00 ฿ 332.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ ๑ : กระบวนพิจารณาหลัก

  บทที่ ๑ การฟ้องขอให้ล้มละลายและการสั่งพิทักษ์ทรัพย์
  บทที่ ๒ คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
  บทที่ ๓ ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
  บทที่ ๔ การประชุมเจ้าหนี้
  บทที่ ๕ การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย
  บทที่ ๖ คำพิพากษาให้ล้มละลาย
  บทที่ ๗ การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย
  บทที่ ๘ การปลดจากล้มละลาย
  บทที่ ๙ กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายกรณีลูกหนี้ตาย
  บทที่ ๑๐ กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น
  ส่วนที่ ๒ : การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย
  บทที่ ๑๑ การขอรับชำระหนี้
  บทที่ ๑๒ หนี้ที่ไม่อาจขอรับชำระหนี้ได้
  ส่วนที่ ๓ : การจัดการทรัพย์สิน
  บทที่ ๑๓ ทรัพย์สินอันอาจแบ่งได้ในคดีล้มละลาย
  บทที่ ๑๔ ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
  บทที่ ๑๕ การรวมรวบและจำหน่ายทรัพย์สิน
  บทที่ ๑๖ การแบ่งทรัพย์สิน
  บทที่ ๑๗ การยกเลิกการล้มละลาย
  บทที่ ๑๘ การคัดค้านการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
  บทที่ ๑๙ การร้องขัดทรัพย์
  บทที่ ๒๐ เรื่องอื่น ๆ
  ส่วนที่ ๔ : ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
  รหัสสินค้า : 9786165863025
  รูปแบบ ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,024 กรัม
  จำนวนหน้า : 513 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26.1 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 17 : สิงหาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายล้มละลาย โดย อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล ฿ 240.00 ฿ 216.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ⭐️บทที่ 1
  บททั่วไป
  ⭐️บทที่ 2 มูลเหตุการฟ้องคดีล้มละลาย และบทสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  ⭐️บทที่ 3 หลักเกณฑ์การฟ้องล้มละลาย
  ⭐️บทที่ 4 กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายในชั้นศาล
  ⭐️บทที่ 5 คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : กฤษฎา  อภินวถาวรกุล
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810074
  ⭐️รูปแบบปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 600 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 248 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซ.ม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 3  :  เมษายน 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายล้มละลายพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00
  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – ข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพันตัว
  – การฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหนี้ธรรมดา
  – การฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหนี้มีประกัน
  – การถอนฟ้อง
  – การพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาย
  – พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
  – พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว
  – ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
  – การจัดการทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้
  – จ.พ.ท.เข้าว่าคดีแทนลูกหนี้
  – เจ้าหนี้ต้องขอรับชำระหนี้
  – จ.พ.ท.ต้องประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
  – การประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก
  – การประชุมเจ้าหนี้ครั้งอื่น
  – เจ้าหนี้มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเจ้าหนี้
  – การเพิกถอนหรือทำลายมติที่ประชุมเจ้าหนี้
  – การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย
  – การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย
  – คำพิพากษาให้ล้มละลาย
  – การประนอมหนี้ภายหลังการล้มละลาย
  – การปลดจากล้มละลาย
  – กระบวนพิจารณากรณีลูกหนี้ตาย
  – กรณีลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญและนิติบุคคล
  – การขอรับชำระหนี้
  – การขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 109 (3),115 และ 122
  – การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ผู้ชนะคดี จ.พ.ท.
  – การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน
  – การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้มีประกัน
  – การขอรับชำระหนี้ดอกเบี้ยและค่าป่วยการ
  – การขอรับชำระหนี้ของลูกหนี้ร่วม ผู้ค้ำประกัน
  – เจ้าหนี้ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้
  – การตรวจและสั่งคำขอรับชำระหนี้ฯ
  – ทรัพย์สินซึ่งอาจนำมาชำระหนี้ได้
  – ผลของการล้มละลายกับการบังคับคดีแพ่ง
  – การเพิกถอนการฉ้อฉล
  – การเพิกถอนการให้เปรียบแก่เจ้าหนี้บางราย
  – จ.พ.ท.ทวงหนี้ของลูกหนี้
  – จ.พ.ท.ปฏิเสธสัญญาที่มีภาระเกินควร
  – ลำดับการชำระหนี้
  – การปิดคดี
  – การยกเลิกการล้มละลาย
  – กิจการที่ จ.พ.ท.ต้องได้รับความเห็นชอบฯ
  – การร้องคัดค้านการกระทำของ จ.พ.ท.
  – เขตอำนาจศาล
  – ร้องขัดทรัพย์ในคดีล้มละลาย
  – การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
  – พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786165774338
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 481 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : มกราคม 2564
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน โดย จรัญ ภักดีธนากุล ฿ 420.00 ฿ 399.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑
  ข้อพิจารณาเบื้องต้น
  บทที่ ๒ กรณีใดต้องใช้พยานหลักฐาน
  บทที่ ๓ หน้าที่นำสืบ (Burden of Proof)
  บทที่ ๔ หลักกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน (Admissibility of Evidence)
  บทที่ ๕  การยื่นพยานหลักฐาน (Adduction of Evidence)
  บทที่ ๖ การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน (Weight and Cogency of Evidence)

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่งจรัญ ภักดีธนากุล
  รหัสสินค้า : 9786164040847
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก1250 กรัม
  จำนวนหน้า656 หน้า
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 15 : ตุลาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ฿ 310.00 ฿ 294.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป
  บทที่ 2 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการสืบพยานหลักฐาน
  บทที่ 3 หน้าที่นำสืบ
  บทที่ 4 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน
  บทที่ 5 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานทั่วไป
  บทที่ 6 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานตามลักษณะของพยานหลักฐาน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
  รหัสสินค้า : 9786164881693
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700  กรัม
  จำนวนหน้า : 338
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : มกราคม 2564