หนังสือใหม่ (374)

Showing 337–360 of 374 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายมรดก โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ ฿ 270.00 ฿ 256.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ส่วนที่ ๑ การรับมรดก
  บทที่ ๑ กองมรดก
  บทที่ ๒ ทายาท
  บทที่ ๓ การรับมรดกแทนที่
  บทที่ ๔ การเสียสิทธิในการรับมรดก
  ส่วนที่ ๒ พินัยกรรม
  บทที่ ๑ หลักทั่วไปเกี่ยวกับพินัยกรรม
  บทที่ ๒ แบบของพินัยกรรม
  บทที่ ๓ ผลของพินัยกรรม
  บทที่ ๔ ความไม่เป็นผลของพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
  ส่วนที่ ๓ ผู้จัดการมรดก
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ
  รหัสสินค้า : 9786164881952
  รูปแบบ ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 607 กรัม
  จำนวนหน้า : 278 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 8 : มิถุนายน 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book

  หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

  หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 แนวความคิดพื้นฐานในการที่รัฐเข้าควบคุมและดำเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ
  บทที่ 2 การดำเนินการทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ของรัฐในประเทศไทย
  บทที่ 3 หลักกฎหมายหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของไทย
  บทที่ 4 หลักความชอบธรรมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมหาชน
  บทที่ 5 บทส่งท้าย

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ
  รหัสสินค้า : 9786162698835
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 320
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : เมษายน 2563

  หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 260.00 ฿ 234.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
  ⭐️ภาคหนึ่ง ลักษณะกฎหมายมหาชน

  ข้อความเบื้องต้น
  บทที่ 1 การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
  บทที่ 2 ประโยชน์มหาชน
  บทที่ 3 กฎหมายมหาชนในรัฐสมัยใหม่
  บทที่ 4 การแบ่งแยกสาขาของกฎหมายมหาชน
  ⭐️ภาคสอง  ลักษณะกฎหมายมหาชน
  ข้อความเบื้องต้น
  หมวด 1 รัฐ : พิเคราะห์ในแง่ประวัติศาสตร์
  บทที่ 1 การอุบัติขึ้นและวิวัฒนาการของรัฐ
  บทที่ 2 รัฐสมัยใหม่
  ⭐️ภาคสาม  การจัดระเบียบองค์กรของรัฐ
  บทที่ 1 ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ
  บทที่ 2 องค์กรรัฐ
  บทที่ 3 การกระทำของรัฐ
  ⭐️ภาคสี่  การกระทำทางปกครอง
  บทที่ 1 การใช้กฎหมายและดุลยพินิจทางปกครอง
  บทที่ 2 นิติกรรมทางปกครอง
  📌แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 15 เพิ่มเติมเนื้อหาในบทที่ว่าด้วยความเป็นนิติบุคคลของรัฐและนิติบุคคลมหาชน, ปรับปรุงแผนภาพประกอบคำอธิบายให้ชัดเจนขึ้น

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810494
  ⭐️รูปแบบปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 700 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 316 หน้า
  ⭐️ขนาด : 14.5 X 21 
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 15 : สิงหาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช ฿ 230.00 ฿ 207.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
  ⭐️บทที่ 1 :  ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ
  ⭐️บทที่ 2 :  บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ
  ⭐️บทที่ 3 :  สนธิสัญญา
  ⭐️บทที่ 4 :  ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในของรัฐ
  ⭐️บทที่ 5 :  บุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ
  ⭐️บทที่ 6 :  เขตอำนาจของรัฐ
  ⭐️บทที่ 7 :  ความคุ้มกันจากเขตอำนาจรัฐ
  📌ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาในบทที่ 1, 2, 7 เพิ่ม Mind maps และแบบฝึกหัดท้ายบท

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️รหัสสินค้า
  :
  9786165810265
  ⭐️ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช 

  ⭐️รูปแบบปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก600 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า240 หน้า
  ⭐️ขนาด18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฎาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา ฿ 200.00 ฿ 190.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  🌾บทที่ ๑ ความหมาย ประวัติ ประเภทของรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญนิยม
  🌾บทที่ ๒ การจัดทำรัฐธรรมนูญ
  🌾บทที่ ๓ อำนาจอธิปไตยและการแบ่งแยกอำนาจ
  🌾บทที่ ๔ องค์กรทางการเมือง
  🌾บทที่ ๕ กระบวนการทางนิติบัญญัติ
  🌾บทที่ ๖ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
  🌾บทที่ ๗ การควบคุมมิให้กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ
  🌾บทที่ ๘ รัฐธรรมนูญของต่างประเทศที่น่าสนใจ
  📌ภาคผนวก ๑
  📌ภาคผนวก ๒
  📌ภาคผนวก ๓
  📌ภาคผนวก ๔
  บรรณานุกรม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา
  รหัสสินค้า : 9789742038458
  รูปแบบ :
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 390 กรัม
  จำนวนหน้า : 208 หน้า
  ขนาด : 18.6 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : กันยายน 2564

 • Sale!
  img-book

  หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

  หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง โดย สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์ ฿ 240.00 ฿ 216.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
  ⭐️บทที่ 1 ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
  ⭐️บทที่ 2 การดำเนินคดีอาญาในขั้นตอนก่อนการพิจารณา
  ⭐️บทที่ 3 การดำเนินคดีอาญาในขั้นตอนการพิจารณาพิพากษา
  ⭐️บทที่ 4 การอุทธรณ์คำพิพากษาคดีอาญาของศาลแขวง
  ⭐️บทที่ 5 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมธงคำตอบ
  ภาคผนวก
  🔸1. พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499
  🔸2. ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการขออนุญาตฟ้องและการอนุญาตฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวง พ.ศ.2559
  🔸3. พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520
  🔸4. พ.ร.ฎ. ให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ พ.ศ.2520
  🔸5. แบบพิมพ์ศาลสำหรับคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง
  📌เพิ่มฎีกา, แก้ไขเนื้อหาให้สอดคล้องกับ พ.ร.ฎ. ให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
  อนุวัฒน์ บุญนันท์, สุริยา ปานแป้น
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810272
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 600 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 268
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 6 : กรกฎาคม 2564

  หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน โดย พัลลอง มั่นดี ฿ 300.00 ฿ 270.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
  ⭐️บทที่ 1 ความเป็นมา เปรียบเทียบหลักกฎหมาย และคำนิยามศัพท์
  ⭐️บทที่ 2 ศาลแรงงานและผู้พิพากษาศาลแรงงาน
  ⭐️บทที่ 3 คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน
  ⭐️บทที่ 4 เขตอำนาจศาล การนำคดีขึ้นสู่ศาล การติดต่อกัน การโอนคดี และความยุ่งยากของคดี
  ⭐️บทที่ 5 กระบวนการดำเนินคดีแรงงานก่อนและหลังฟ้องคดีแรงงาน
  ⭐️บทที่ 6 วิธีการยื่นคำฟ้อง สิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่มีสิทธิในการดำเนินคดี การตรวจคำคู่ความและมีคำสั่ง
  ⭐️บทที่ 7 การไกล่เกลี่ย ขอเลื่อนคดี ให้โจทก์และจำเลยมาศาลในนัดแรก ยื่นคำให้การ การขออนุญาโตตุลาการชี้ขาดคดีแรงงานกับคดีมโนสาเร่ ปัญหาการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
  ⭐️บทที่ 8 ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ ฟ้องซ้ำ ฟ้องซ้อน ทิ้งฟ้อง ถอนฟ้อง ฟ้องแย้ง การแก้ไขคำฟ้อง คำให้การ และการยื่นบัญชีระบุพยาน
  ⭐️บทที่ 9 การพิจารณาคดีหลังจากตกลงกันไม่ได้และกรณีขาดนัด หรือไม่มาศาล
  ⭐️บทที่ 10 การไต่สวนพยาน พยานหลักฐาน และการวินิจฉัยคดีแรงงาน
  ⭐️บทที่ 11 คำพิพากษาและคำสั่ง
  ⭐️บทที่ 12 กระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ์ ฎีกาคดีแรงงาน
  ⭐️บทที่ 13 วิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาและการบังคับคดี

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : 
  พัลลอง มั่นดี
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810630
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 316 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2564

 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 โดย ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ฿ 400.00 ฿ 360.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น

  บทที่ 1 ความหมาย ที่มา และหลักทั่วไปกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  บทที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญา
  บทที่ 3 บุคคลและสถาบันในกระบวนการดำเนินคดีอาญา
  บทที่ 4 อำนาจของเจ้าพนักงานและศาล
  บทที่ 5 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
  บทที่ 6 หมายเรียกและหมายอาญา
  บทที่ 7 การจำกัดเสรีภาพของบุคคลในคดีอาญา
  ภาค 2 สอบสวน
  บทที่ 1 หลักทั่วไปเกี่ยวกับการสอบสวน
  บทที่ 2 การสอบสวนสามัญ
  บทที่ 3 การชันสูตรพลิกศพ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  **ปรับปรุงเนื้อหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับปัจจุบันและกฎหมายลำดับรอง 4 ฉบับ, เพิ่มฎีกา**

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ
  รหัสสินค้า : 9786162699481
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 456
  ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 13 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 โดย ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 3 กระบวนพิจารณาในศาลชั้นต้น

  บทที่ 1 การยื่นคำฟ้อง
  บทที่ 2 การตรวจคำฟ้อง
  บทที่ 3 การไต่สวนมูลฟ้อง
  บทที่ 4 การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องและคำให้การ
  บทที่ 5 การพิจารณากรณีโจทก์ขาดนัด
  บทที่ 6 การพิจารณาคดี
  บทที่ 7 การพิพากษา
  ภาค 4 อุทธรณ์ ฎีกา
  บทที่ 1 หลักทั่วไปในการอุทธรณ์ฎีกา
  บทที่ 2 ปัญหาข้อเท็จจริง และปัญหาข้อกฎหมาย
  บทที่ 3 ข้อจำกัดในการอุทธรณ์
  บทที่ 4 การพิจารณาในชั้นอุทธรณ์
  บทที่ 5 การพิพากษาหรือออกคำสั่งในชั้นอุทธรณ์
  บทที่ 6 ข้อจำกัดในการฎีกา
  บทที่ 7 การพิจารณา พิพากษา และออกคำสั่งในชั้นฎีกา
  ภาค 5 พยานหลักฐาน
  บทที่ 1 ความหมายและประเภทของพยานหลักฐาน
  บทที่ 2 ข้อห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐาน
  บทที่ 3 การนำสืบพยานหลักฐาน
  บทที่ 4 พยานบุคคล
  บทที่ 5 พยานเอกสาร
  บทที่ 6 พยานวัตถุ
  บทที่ 7 การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
  ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
  บทที่ 1 การบังคับตามคำพิพากษา
  บทที่ 2 ค่าธรรมเนียม
  ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ
  บทที่ 1 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  **ปรับปรุงเนื้อหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับปัจจุบัน เพิ่มกฎหมายลูกและฎีกา**

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ
  รหัสสินค้า : 9786162699733
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 412 หน้า
  ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : ธันวาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายหนี้
  **จัดส่ง 2 พ.ย. 2564**
  โดย ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง ฿ 300.00 ฿ 270.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
  🌟บทที่ 1 วัตถุแห่งหนี้
  🌟บทที่ 2 ผลแห่งหนี้
  🌟บทที่ 3 การผิดนัด
  🌟บทที่ 4 การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย
  🌟บทที่ 5 การรับช่วงสิทธิและช่วงทรัพย์
  🌟บทที่ 6 การควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้
  🌟บทที่ 7 การโอนสิทธิเรียกร้อง
  🌟บทที่ 8 สิทธิยึดหน่วง
  🌟บทที่ 9 บุริมสิทธิ
  🌟บทที่ 10 ลูกหนี้หลายคนและเจ้าหนี้หลายคน
  🌟บทที่ 11 ความระงับแห่งหนี้
  🌟บรรณานุกรม
  🌟ดัชนีค้นคำ

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  🌟รหัสสินค้า
  : 9786165810821
  🌟ผู้แต่ง :  ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง
  🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
  🌟น้ำหนัก : 600 กรัม
  🌟จำนวนหน้า : 324 หน้า
  🌟ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
  🌟พิมพ์ครั้งที่ 12 : ตุลาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายอาญา โดย ขุนหลวงพระไกรสี (เทียม บุนนาค) ฿ 300.00 ฿ 270.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
  หนังสือ “หลักกฎหมายอาญา” เป็น “ตำรากฎหมายอาญาเล่มแรก” ที่วางโครงสร้างของกฎหมายอาญาไทย
  ตามแนวคิดของกฎหมายตะวันตก โดยจำแนกออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่
  ส่วนที่ 1 ภาคบทบัญญัติทั่วไป ประกอบด้วย
  หมวดที่ 1 ว่าด้วยความเบื้องต้น ความหมายของกฎหมายอาญา ความแตกต่างระหว่างกฎหมายอาญาและละเมิด รวมทั้งโทษต่างๆ
  หมวดที่ 2 ว่าด้วยความรับผิดในทางอาญา โดยกล่าวถึงข้อยกเว้นมิต้องรับผิดในทางอาญา
  หมวดที่ 3 ว่าด้วยผู้กระทำความผิดหลายคน
  ส่วนที่ 2 ภาคความผิด ประกอบด้วย
  หมวดที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ เช่น กบฏ หมิ่นประมาท รวมทั้งการปลอมและการแปลงเงินตรา
  หมวดที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  หมวดที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม เช่น การหลบหนีจากที่คุมขัง การช่วยผู้กระทำความผิด
  ความผิดเกี่ยวกับพยานเท็จ การรับสินบน การปลอมเอกสาร การละเมิดอำนาจศาล
  หมวดที่ 7 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน เช่น การชุมนุมที่เป็นการผิดกฎหมาย
  การหมิ่นประมาทบุคคลและผู้ที่ตายไปแล้ว การบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย
  หมวดที่ 8 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เช่น การฆ่าผู้อื่น การวิวาทต่อสู้กัน
  การข่มขืนกระทำชำเรา การทำให้แท้งลูก การทำร้ายร่างกาย การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง
  หมวดที่ 9 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น การลักทรัพย์ การฉ้อโกง การวางเพลิงเผาทรัพย์
  📌ภาษาและอักษรตามต้นฉบับเดิม ร.ศ.126 (พ.ศ.2450)

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ขุนหลวงพระไกรสี (เทียม บุนนาค)
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810654
  ⭐️รูปแบบ : ปกแข็ง เย็บกี่ สันตรง
  ⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 296 หน้า
  ⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์ : กันยายน 2564

 • Sale!
  img-book

  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง

  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง โดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ฿ 400.00 ฿ 360.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ข้อความคิดทั่วไปในการควบคุมฝ่ายปกครอง
  ความหมายของ “ฝ่ายปกครอง”
  ความจำเป็นในการควบคุมฝ่ายปกครอง
  ขอบเขตของการควบคุมฝ่ายปกครอง
  ระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง
  การควบคุมฝ่ายปกครองแบบป้องกัน
  การควบคุมฝ่ายปกครองแบบแก้ไขโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง
  การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง
  การควบคุมทางการเมือง
  การควบคุมโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
  การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย
  วิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย
  เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง
  ประเภทของคดีปกครอง
  การดำเนินคดีปกครอง
  การคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา
  คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : 
  ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
  รหัสสินค้า : 9786162698996
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 432
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : พฤษภาคม 2563

  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง

 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคาร โดย พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล ฿ 220.00 ฿ 209.00

  🟡 บทคัดย่อ/สารบัญ 🟡
  บทที่ ๑ สถาบันการเงินคืออะไร เหตุใดจึงต้องมีกฎหมายกำกับดูแล
  ๑. บทบาทของสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจ
  ๒. รัฐกับการดูแลสถาบันการเงิน ๖ ประการ
  ๓. บริการการเงิน-การธนาคาร เงินตราเป็นสินค้า การหมุนเงิน การค้าความเสี่ยง
  ๔. การให้บริการธนาคารพาณิชย์เป็นธุรกิจที่แสวงหากำไรเพื่อตอบแทนการฝากเงินของผู้ฝาก การลงทุนของผู้ถือหุ้น และการทำงานของผู้บริหาร
  ๕. การให้บริการทางการเงินแปลงสถานเป็นสาธารณูปโภค
  ๖. แผนภูมิแสดงบทกฎหมายและหน่วยงานราชการที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลกิจการบริการธนาคาร
  ๗. การเตรียมตัวเพื่อเรียนวิชากฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการภาคการเงินการธนาคาร
  บทที่ ๒ หน้าที่ที่นายธนาคารมีต่อลูกค้า
  ๑. ความนำ
  ๒. หน้าที่ของนายธนาคารในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินการธนาคาร
  บทที่ ๓ หน้าที่ของธนาคารต่อข้อมูลของลูกค้า
  ๑. หลักกฎหมายแพ่ง: หน้าที่ของนายธนาคารในการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า
  ๒. หน้าที่ของธนาคารในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ๓. การปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับมาก่อนวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  บทที่ ๔ ความรับผิดชอบทางแพ่งในการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
  ๑. การกู้ยืมเงินก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  ๒. การตีความ ป.พ.พ. มาตรา ๖๕๔ ของศาลไทยในบริบทของการประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินที่เปลี่ยนแปลงไป
  ๓. ทัศนะของศาลฎีกายังคงอิงอยู่กับประวัติศาสตร์กฎหมายในการตีความบังคับใช้กฎหมายในประเด็นที่ว่าด้วยการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา
  ๔. ข้อน่าคิดที่ได้จากการเทียบเคียงกับกฎหมายต่างประเทศ
  ๕. ผลกระทบต่อการเรียกเก็บดอกเบี้ยในสัญญากู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์
  บทที่ ๕ รัฐใช้อำนาจหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการเงินในการแทรกแซงเสรีภาพทำสัญญาให้ทางการเงิน การธนาคาร
  ๑. ขอบเขตและเป้าหมายของการแทรกแซงโดยรัฐ
  ๒. การควบคุมเสรีภาพในเชิงปริมาณและคุณภาพของการสร้างและการขยายสินเชื่อ
  ๓. การแทรกแซงเสรีภาพในการกำหนดเนื้อหาสาระของสัญญาให้บริการทางการเงินการธนาคาร โดยอำนาจของฝ่ายบริหารภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคและข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
  บทที่ ๖ ความรับผิดชอบทางแพ่งในการให้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์
  ๑. ความรับผิดชอบของธนาคารในการเลือกเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการและความเสี่ยงภัยในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ธนาคารเป็นผู้เลือกนั้น
  ๒. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้กฎหมายไทยและผลกระทบที่มีต่อธุรกิจการธนาคาร
  บทที่ ๗ จรรยาบรรณของธนาคารมีผลกระทบต่อการใช้กฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคาร
  ๑. มูลฐานของจรรยาบรรณธนาคาร
  ๒. ความเป็นสากลของจรรยาบรรณธนาคาร
  ๓. หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของ Lex Mercatoria

  🟡 รายละเอียด 🟡
  รหัสสินค้า : 9786164881792
  ชื่อผู้แต่ง : พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล
  รูปแบบ :
   ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  400 กรัม
  จำนวนหน้า : 306 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า โดย ดร. ปรีดา โชติมานนท์ ฿ 150.00 ฿ 142.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ
  บทที่ 1
  ตัวแทน (Agency)
  บทที่ 2
  ตัวแทนค้าต่าง (Commission Agent)
  บทที่ 3
  นายหน้า (Brokerage)
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  : 9789742038434
  ชื่อผู้แต่ง : ดร. ปรีดา โชติมานนท์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 260 กรัม
  จำนวนหน้า : 224 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 20.9 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2564

 • Sale!
  img-book
  หลักนิติธรรม : คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไทย-เยอรมนี โดย ดร.ปัญญา อุดชาชน ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ⭐️บทที่ 1 บทนำ
  ⭐️บทที่ 2 หลักนิติธรรมอันเกิดจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
  ⭐️บทที่ 3 หลักนิติธรรมอันเกิดจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  ⭐️บทที่ 4 อิทธิพลศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ⭐️บทที่ 5 รัฐธรรมนูญกับศาลรัฐธรรมนูญ
  ⭐️บรรณานุกรม

  📌รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ดร.ปัญญา อุดชาชน
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699870
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 220
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ : เมษายน 2564

 • Sale!
  img-book

  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน

  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน โดย ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ ฿ 560.00 ฿ 504.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
  ปฐมบท
  ภาค 1 ความเป็นมาของกฎหมายมหาชน
  บทที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
  ภาค 2 ทฤษฎีและแนวความคิดกฎหมายมหาชน
  บทที่ 2  ทฤษฎีและแนวความคิดกฎหมายมหาชนที่สำคัญ
  ภาค 3 บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
  บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
  บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร
  บทที่ 3 รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร
  บทที่ 4 กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ
  บทที่ 5 กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายของฝ่ายบริหาร
  บทที่ 6 สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ
  บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายมิได้บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร
  บทที่ 7 แนวคำพิพากษากับการตีความกฎหมายโดยศาล
  บทที่ 8 การตีความกฎหมายโดยองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ศาล
  บทที่ 9 กฎหมายจารีตประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 10 ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 11 หลักทั่วไปของกฎหมาย
  ปัจฉิมบท หลักความชอบด้วยกฎหมาย

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง :
   
  ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810302

  ⭐️รูปแบบ : สันโค้ง ปกแข็ง
  ⭐️น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 572 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 7 : กรกฎาคม 2564

  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน

 • Sale!
  img-book
  หลักพื้นฐานกฎหมายอาญา เล่ม1 โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ฿ 440.00 ฿ 396.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1 ความทั่วไป
  บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะ และวัตถุประสงค์ของกฎหมายอาญา
  บทที่ 2 ที่มาของกฎหมายอาญา
  ส่วนที่ 2 หลักความชอบด้วยกฎหมายในกฎหมายอาญา
  บทที่ 3 หลักความชอบด้วยกฎหมายในกฎหมายอาญา
  บทที่ 4 การบัญญัติกฎหมายอาญาตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย
  บทที่ 5 การใช้กฎหมายอาญาเกี่ยวกับโทษในมิติเวลา
  บทที่ 6 การใช้กฎหมายอาญาเกี่ยวกับโทษในมิติสถานที่
  บทที่ 7 การตีความกฎหมายอาญา
  ส่วนที่ 3 ความรับผิดในทางอาญา
  บทที่ 8 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา
  บทที่ 9 การกระทำหรือไม่กระทำที่เป็นความผิดอาญา
  บทที่ 10 องค์ประกอบภายนอกของความผิด
  บทที่ 11 องค์ประกอบภายในของความผิด
  บทที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผล
  บทที่ 13 เหตุที่ทำให้การกระทำไม่เป็นความผิด
  บทที่ 14 เหตุยกเว้นโทษ
  บทที่ 15 เหตุลดโทษ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  :
  ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม
  รหัสสินค้า : 9786162699344
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,100 กรัม
  จำนวนหน้า : 512
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ
  ในส่วนของวิชาชีพนักกฎหมายมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากวิชาชีพอื่นทั่วไป คือวิชาชีพอื่นมีอุดมการณ์เพื่อรับใช้ส่วนรวม มีองค์กรมาควบคุมก็เพียงพอแล้ว แต่วิชาชีพทางกฎหมายมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าวิชาชีพกฎหมายเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการอำนวยการความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนถือเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐ ซึ่งรัฐจะต้องดำเนินการเอง  จะมอบให้เอกชนคนใดคนหนึ่งไปดำเนินการแทนไม่ได้ ดังนั้นการที่จะประกอบวิชาชีพทางกฎหมายซึ่งเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน รัฐจึงต้องเข้ามาควบคุมด้วย

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810067
  ⭐️รูปแบบปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม

  ⭐️จำนวนหน้า : 428 หน้า
  ⭐️ขนาด18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 11 : เมษายน 2564

 • Sale!
  img-book
  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์
  รหัสสินค้า : 9786162699313
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 5ฺ00 กรัม
  จำนวนหน้า : 280
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 13 : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  หลักและคำพิพากษากฎหมายลักษณะพยานหลักฐานคดีแพ่ง/คดีอาญา โดย สหรัฐ กิติ ศุภการ ฿ 350.00 ฿ 332.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  พยานหลักฐานในคดีแพ่ง
  ข้อพิจารณาเบื้องต้น
  หมวด ๑
  หลักทั่วไป
  หมวด ๒
  ว่าด้วยการมาศาลของพยานและการซักถามพยาน
  หมวด ๓
  การนำพยานเอกสารมาสืบ
  หมวด ๔
  การตรวจและการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโดยศาล
  บทตัดพยานตามกฎหมายอื่น
  พยานหลักฐานในคดีอาญา
  ข้อพิจารณาเบื้องต้น
  หมวด ๑
  หลักทั่วไป
  หมวด ๒
  พยานบุคคล
  หมวด ๓
  พยานเอกสาร
  หมวด ๔
  พยานวัตถุ
  หมวด ๕
  ผู้เชี่ยวชาญ
  คำถามท้ายเล่ม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ
  รหัสสินค้า : 9786165687133
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 608 หน้า
  ขนาด : 17×23 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  หลักและคำพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดย สหรัฐ กิติ ศุภการ ฿ 390.00 ฿ 370.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
  ลักษณะ ๑
  หลักทั่วไป
  ลักษณะ ๒
  อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล
  ลักษณะ ๓
  การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
  ลักษณะ ๔
  หมายเรียกและหมายอาญา
  ลักษณะ ๕
  จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว
  ภาค ๒ สอบสวน
  ลักษณะ ๑
  หลักทั่วไป
  ลักษณะ ๒
  การสอบสวน
  ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  ลักษณะ ๑
  ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง
  ลักษณะ ๒
  การพิจารณา
  ลักษณะ ๓
  คำพิพากษาและคำสั่ง
  ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
  ลักษณะ ๑
  อุทธรณ์
  ลักษณะ ๒
  ฎีกา
  ภาค ๕ พยานหลักฐาน
  ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
  ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ

  ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ
  รหัสสินค้า :
  9786165727006
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  1150 กรัม
  จำนวนหน้า :
  736 หน้า
  ขนาด :
  17 x 23 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 12 :
  พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  องค์การการค้าโลกกับการค้าบริการระหว่างประเทศ โดย ดร. ไกรจักร ธีรตยาคีนันท์ และ ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1
  บริการและการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่ 2
  กฎหมายระหว่างประเทศและการค้าบริการ
  บทที่ 3
  พันธกรณีและกฎระเบียบทั่วไป (General Obligations and Disciplines
  บทที่ 4
  ข้อผูกพันเฉพาะ (Specific Commitments) และการเปิดเสรีแบบก้าวหน้าเป็นลำดับ (Progressive Liberalization)
  บทที่ 5
  ข้อยกเว้นทั่วไป (General Exceptions) และข้อยกเว้นทางความมั่นคง (Security Exceptions)
  บทที่ 6
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) และการค้าบริการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  บทที่ 7
  การค้าบริการและพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162699023
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.ไกรจักร ธีรตยาคีนันท์, ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 192
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book

  อธิบายศัพท์นิติกรรม-สัญญา

  อธิบายศัพท์นิติกรรม-สัญญา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ฿ 120.00 ฿ 108.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ในครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้สอนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา มีนักศึกษาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งถามว่าไม่มีหนังสืออธิบายศัพท์ทางกฎหมายของนิติกรรมบ้างหรือ เพราะเนื่องจากไม่เคยเรียนกฎหมายมาก่อนเลย การอ่านหนังสือที่เป็นเนื้อหาเลยจึงทำให้เข้าใจยาก ข้าพเจ้าก็คิดถึงคำถามนี้อยู่เสมอ แต่เมื่อภาระหน้าที่ในการสอนมีมาก จึงมิได้ลงมือทำอะไรให้เป็นรูปธรรม จนกระทั่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร และท่านอาจารย์ ดร. ประณิต ภูมิถาวร ได้กล่าวถึงหนังสือในลักษณะนี้อีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงเริ่มที่จะลองเขียนให้เป็นรูปธรรมขึ้นมา แต่ด้วยเวลาอันจำกัด หนังสือเล่มนี้จึงยังคงมีข้อบกพร่องอยู่มากซึ่งข้าพเจ้าก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป ความมุ่งหมายของหนังสืออธิบายศัพท์หรืออธิบายความหมายของถ้อยคำในกฎหมายในส่วนของนิติกรรมสัญญานี้ จึงมุ่งหมายที่จะเขียนขึ้น

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699818
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 200 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 144
  ⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน 2564

  อธิบายศัพท์นิติกรรม-สัญญา

 • Sale!
  img-book
  อาชญากรรมและอาชญาวิทยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุนิษา เลิศโตมรสกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร. อัณณพ ชูบำรุง ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  🚩ภาคที่ 1 ความเป็นอาชญากรรม ขอบเขตของอาชญาวิทยา การเกิดกฎหมายอาญา และเหยื่อของอาชญากรรม
  บทที่ 1
  บทนำ
  บทที่ 2
  เรื่องของกฎหมายอาญา
  บทที่ 3
  ประเภทของอาชญากรรม
  บทที่ 4
  เหยื่ออาชญากรรม
  🚩ภาคที่ 2 อาชญากรรมทางการเมือง อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และองค์การอาชญากรรม
  บทที่ 5
  อาชญากรรมการเมือง
  บทที่ 6
  การก่อการร้าย
  บทที่ 7
  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
  บทที่ 8
  การคอร์รัปชั่น
  บทที่ 9
  การค้ามนุษย์
  บทที่ 10
  การฟอกเงิน
  บทที่ 11
  อาชญากรรมเกี่ยวกับบริษัท
  บทที่ 12
  อาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 13
  อาชญากรรมที่จัดทำเป็นองค์การ
  บทที่ 14
  อาชญากรรมข้ามชาติ
  บทที่ 15
  การกระทำความผิดทางเพศ
  บทที่ 16
  อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียด
  บทที่ 17
  อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
  บทที่ 18
  อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
  🚩ภาคที่ 3 คำอธิบายสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม
  บทที่ 19
  สาเหตุของอาชญากรรมตามหลักชีววิทยา
  บทที่ 20
  สาเหตุของอาชญากรรมตามหลักจิตวิทยา
  บทที่ 21
  สาเหตุของอาชญากรรมตามหลักพุทธธรรม
  บทที่ 22
  สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมตามหลักนิเวศวิทยา
  บทที่ 23
  สาเหตุของอาชญากรรมตามหลักสังคมวิทยา
  บทที่ 24
  คำอธิบายอาชญากรรมเชิงวิจารณ์สังคม
  บทที่ 25
  คำอธิบายอาชญากรรมตามเส้นทางของชีวิต
  🚩ภาคที่ 4 การป้องกันและการควบคุมอาชญากรรม
  บทที่ 26
  การป้องกันอาชญากรรม
  บทที่ 27
  การควบคุมอาชญากรรม
  บทที่ 28
  สถาบันครอบครัวกับการป้องกันอาชญากรรม
  🪐แนะนำผู้เขียน

  รายละเอียด
  ⭐️รหัสสินค้า
   : 9786164686144
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุนิษา เลิศโตมรสกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร. อัณณพ ชูบำรุง
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 420 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 300 หน้า
  ⭐️ขนาด : 21 x 14.6 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2561 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)