หนังสือใหม่ (374)

Showing 313–336 of 374 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  สถิติ CHIC CHIC พิชิตเนติฯ รวมประเด็นข้อสอบเนติฯ แพ่ง โดย ชินะพันธ์ งามวงษ์น้อย และ สุภารัตน์ กิมกูล ฿ 165.00 ฿ 156.75

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  💦 ขอบเขตมาตราที่ออกข้อสอบ
  💦 ตารางสถิติมาตราตั้งแต่สมัย 44 – 73
  💦 ประเด็นข้อกฎหมายและฎีกา สมัยที่ 54 – 73 ข้อ 1
  💦 ประเด็นข้อกฎหมายและฎีกา สมัยที่ 54 – 73 ข้อ 2 – 3
  💦 ประเด็นข้อกฎหมายและฎีกา สมัยที่ 54 – 73 ข้อ 4
  💦 ประเด็นข้อกฎหมายและฎีกา สมัยที่ 54 – 73 ข้อ 5
  💦 ประเด็นข้อกฎหมายและฎีกา สมัยที่ 54 – 73 ข้อ 6
  💦 ประเด็นข้อกฎหมายและฎีกา สมัยที่ 54 – 73 ข้อ 7
  💦 ประเด็นข้อกฎหมายและฎีกา สมัยที่ 54 – 73 ข้อ 8

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ชินะพันธ์ งามวงษ์น้อย และ สุภารัตน์ กิมกูล
  รหัสสินค้า : 9786165821971
  จำนวนหน้า : 188 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 274 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : พฤษภาคม 2564

 • Sale!
  img-book

  สรุปหลักกฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

  สรุปหลักกฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  📌ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน
  ⭐️บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสัญญาค้ำประกัน
  ⭐️บทที่ 2 ลักษณะพิเศษของสัญญาค้ำประกัน
  ⭐️บทที่ 3 หน้าที่และสิทธิของผู้ค้ำประกัน
  ⭐️บทที่ 4 ความสิ้นสุดแห่งสัญญาค้ำประกัน
  📌ส่วนที่ 2 จำนอง
  ⭐️บทที่ 5 ลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนอง
  ⭐️บทที่ 6 ลักษณะของหนี้ที่จำนองและทรัพย์ที่จำนอง
  ⭐️บทที่ 7 สิทธิหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
  ⭐️บทที่ 8 สิทธิหน้าที่ของผู้รับโอน
  ⭐️บทที่ 9 การบังคับจำนองและความสิ้นสุดแห่งสัญญาจำนอง
  📌ส่วนที่ 3 จำนำ
  ⭐️บทที่ 10 สัญญาจำนำ
  📌ส่วนที่ 4 แผนภูมิความคิดสรุปความเข้าใจ (mapping)

  🛑เพิ่มฎีกา เพิ่มคำถามและแนวคำตอบใหม่🛑

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง
  รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699962
  ⭐️รูปแบบปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก700 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า392
  ⭐️ขนาด14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 5 : กุมภาพันธ์ 2564

  สรุปหลักกฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

 • Sale!
  img-book
  สรุปหลักกฎหมายที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก. โดย ภูมีนาท ปาเบ้า และคณะ ฿ 240.00 ฿ 228.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
  2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
  4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  6. ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  7. ตัวอย่างคำถามที่น่าสนใจ

  รายละเอียด 
  ⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ภูมีนาท ปาเบ้า และคณะ
  ⭐️ รหัสสินค้า : 9786165776318
  ⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️ น้ำหนัก : 155 กรัม
  ⭐️ จำนวนหน้า : 207 หน้า
  ⭐️ ขนาด : 11 x 15 ซม.
  ⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  สรุปหลักกฎหมายที่ใช้ในการสอบท้องถิ่น ภาค ก. โดย ภูมีนาท ปาเบ้า และ ศิริพงศ์ แมลงภู่ ฿ 290.00 ฿ 275.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาคที่ 1 ความรู้ทั่วไปของกฎหมายแม่บทที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  บทที่ 1
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
  บทที่ 2
  กฎมายพื้นฐานในการบริหารราชการแผ่นดิน
  บทที่ 3
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
  ภาค 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  บทที่ 1
  กฎหมายพื้นฐานของการปกครองส่วนท้องถิ่น
  บทที่ 2
  ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารราชการท้องถิ่นตามกฎหมายเฉพาะ

  รายละเอียด 
  ⭐️ ชื่อผู้แต่ง : ภูมีนาท ปาเบ้า และ ศิริพงศ์ แมลงภู่
  ⭐️ รหัสสินค้า : 9786165779395
  ⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️ น้ำหนัก : 427 กรัม
  ⭐️ จำนวนหน้า : 222 หน้า
  ⭐️ ขนาด : 16.5 x 24.1 ซม.
  ⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สรุปหลักกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ (ฉบับพร้อมสอบ) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช ฿ 280.00 ฿ 252.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 ความเบื้องต้น
  บทที่ 2 ความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเอง
  บทที่ 3 ความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่น
  บทที่ 4 ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดขึ้นจากทรัพย์
  บทที่ 5 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
  บทที่ 6 อายุความฟ้องเรียกค่าเสียหาย
  บทที่ 7 นิรโทษกรรม
  บทที่ 8 จัดการงานนอกสั่ง
  บทที่ 9 ลาภมิควรได้
  สรุปแผนผัง (Mapping) ตัวบท

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. เดือนเด่น นาคสีหราช
  รหัสสินค้า : 9786162699238
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 300
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สังคมกับกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ฿ 240.00 ฿ 216.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 กฎหมายและข้อคิดพื้นฐาน (Law and the Concept of Law)
  บทที่ 2 วิวัฒนาการของกฎหมาย (The Path of the Law)
  บทที่ 3 รัฐและการปกครองรัฐ (State and Government)
  บทที่ 4 ทรัพย์และการคุ้มครองทรัพย์ (Property)
  บทที่ 5 สัญญา (Contracts)
  บทที่ 6 สนธิสัญญา (Treaties)
  บทที่ 7 แบบที่กำหนดตามกฎหมาย (Form)
  บทที่ 8 กฎหมายอาญา (Criminal Law)
  บทที่ 9 ละเมิด (Wrongful Acts)
  บทที่ 10 การตีความกฎหมาย (Legal interpretation)
  บทที่ 11 การใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริง (Application of Law)
  บทที่ 12 กฎหมายกับความเป็นธรรม
  บทที่ 13 การนำกฎหมายต่างประเทศมาใช้ (Legal Transplantation)
  บทที่ 14 กฎหมายกับนักกฎหมาย
  บทที่ 15 ความส่งท้ายหลักนิติธรรม

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786165810258
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวน : 296
  ขนาด : 21×14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : กรกฎาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สัญญาของทางราชการ : กฎหมายเปรียบเทียบ โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 240.00 ฿ 216.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ
  ข้อพิจารณาเบื้องต้น
  บทที่ 1
  สัญญาของทางราชการในระบบกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
  บทที่ 2
  สัญญาของทางราชการในระบบกฎหมายไทย

  รหัสสินค้า9786162699122
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม

  จำนวนหน้า : 272
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สัมมนากฎหมาย หนี้ (ภาคจบบริบูรณ์) พร้อมบทวิเคราะห์ข้อสอบ (นิติกรรมและหนี้ เล่ม 2) โดย พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด ฿ 230.00 ฿ 218.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ระบบพื้นฐานแห่งการบังคับชำระหนี้
  บทที่ 12 หลักประกันแห่งหนี้ และมาตรการคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้
  บทที่ 13 หลักลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน
  บทที่ 14 ข้อยกเว้นหลักความสัมพันธ์เฉพาะตัวระหว่างคู่สัญญา
  บทที่ 15 หลักความระงับแห่งหนี้
  บทที่ 16 หลักอายุความทั่วไปในบรรพ 1
  แจ้งชำระเงิน
  Line ID : winyu_w
  Facebook : winyuchonbooks

  รหัสสินค้า9786165685955
  ชื่อผู้แต่ง : พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม

  จำนวนหน้า : 276
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม ๑ โดย อาจารย์สมชัย ฑีฆาอุตมากร ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑
  เขตอำนาจ
  บทที่ ๒ ศาลที่จะเสนอคำฟ้อง
  บทที่ ๓ การดำเนินกระบวนพิจารณาต่อศาลอื่นที่ไม่มีเขตอำนาจ
  บทที่ ๔ การตรวจคำคู่ความและเอกสาร
  บทที่ ๕ การขยายหรือย่นระยะเวลา
  บทที่ ๖ การวินิจฉัยชึ้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
  บทที่ ๗ การพิจารณาผิดระเบียบ
  บทที่ ๘ คู่ความมรณะ
  บทที่ ๙ คู่ความ
  บทที่ ๑๐ คำพิพากษาหรือคำสั่ง
  บทที่ ๑๑ ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ คำพิพากษาผูกพันคู่ความฟ้องซ้ำ และฟ้องซ้อน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สมชัย ฑีฆาอุตมากร
  รหัสสินค้า : 9789749468890
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 646 หน้า
  ขนาด : 15.8 x 23.6 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม ๒ โดย อาจารย์สมชัย ฑีฆาอุตมากร ฿ 370.00 ฿ 351.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑
  การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
  บทที่ ๒ คำฟ้อง
  บทที่ ๓ คำให้การและฟ้องแย้ง
  บทที่ ๔ ทิ้งคำฟ้องและถอนคำฟ้อง
  บทที่ ๕ การแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การ
  บทที่ ๖ คดีไม่มีข้อพิพาท
  บทที่ ๗ วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
  บทที่ ๘ หลักทั่วไปของการอุทธรณ์
  บทที่ ๙ ข้อจำกัดสิทธิอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง
  บทที่ ๑๐ หลักเกณฑ์การอุทธรณ์
  บทที่ ๑๑ การอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา
  บทที่ ๑๒ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการอุทธรณ์
  บทที่ ๑๓ คำแก้อุทธรณ์
  บทที่ ๑๔ การฎีกา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สมชัย ฑีฆาอุตมากร
  รหัสสินค้า : 9789749468906
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,020 กรัม
  จำนวนหน้า : 719 หน้า
  ขนาด : 15.8 x 23.3 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สาระสำคัญของกฎหมายปกครอง โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชูชาติ อัศวโรจน์ ฿ 500.00 ฿ 475.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑
  บททั่วไป
  บทที่ ๒
  อำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลปกครอง
  บทที่ ๓
  เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองและการฟ้องคดีปกครอง
  บทที่ ๔
  วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา
  บทที่ ๕
  กระบวนพิจารณาในชั้นตรวจคำฟ้องที่ฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น
  บทที่ ๖
  การแสวงหาข้อเท็จจริง
  บทที่ ๗
  การสรุปสำนวน
  บทที่ ๘
  การรับฟังพยานหลักฐาน
  บทที่ ๙
  การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง
  บทที่ ๑๐
  การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี
  บทที่ ๑๑ ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ หลังจากที่ศาลได้สั่งจำหน่ายคดีเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มาให้ถ้อยคำและแสดงพยานหลักฐานภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด
  บทที่ ๑๒ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชึ้ขาดคดีปกครองใหม่
  บทที่ ๑๓ วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด
  บทที่ ๑๔
  บทส่งท้าย “หนทางสู่ความสำเร็จในการสอบที่ใช้กฎหมายปกครอง”

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชูชาติ อัศวโรจน์
  รหัสสินค้า : 9786165778169
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,100 กรัม
  จำนวนหน้า : 460 หน้า
  ขนาด : 21 x 29.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2564

 • Sale!
  img-book
  สำนวนคำฟ้อง คดีแพ่ง (เรียงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 860.00 ฿ 817.00

  🧊 บทคัดย่อ/สารบัญ
  – ข้อความเบื้องต้น
  – การบรรยายฟ้อง
  – ข้อสังเกตในการบรรยายฟ้อง
  – ตัวอย่างแนววินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับการบรรยายฟ้อง
  – ละเมิด, เรียกทรัพย์คืน
  – ผิดสัญญา
  – ผิดสัญญาการใช้บัตรวีซ่าการ์ด เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญาเรียกให้ชำระหนี้
  – ผิดสัญญาจ้าง
  – สัญญาจ้างทำของ
  – บังคับให้ปฏิบัติตามสัญญา เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญาเรียกให้ชำระเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
  – ผิดสัญญาเรียกค่าจ้าง ค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญารับสภาพหนี้
  – ผิดสัญญาว่าจ้าง ละเมิด หนังสือรับสภาพหนี้ สัญญาค้ำประกันรับรองความเสียหาย
  – ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
  – ละเมิด ขับไล่
  – ละเมิด ประกันภัย รับช่วงสิทธิ
  – ละเมิด รบกวนสิทธิ
  – ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
  – ละเมิด ให้ชดใช้ค่าเสียหาย
  – ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
  – ละเมิด รับช่วงสิทธิ เรียกค่าเสียหาย
  – ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
  – ละเมิด
  – ละเมิด เรียกค่าเสียหาย ประกันภัย
  – ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญา
  – ผิดสัญญาการเล่นแชร์และตั๋วเงิน
  – ซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญาซื้อขาย เรียกเงินค่าสินค้า ค่าขนส่ง
  – ซื้อขาย เรียกทรัพย์คืน
  – ผิดสัญญาซื้อขาย รอนสิทธิ ใช้สิทธิไล่เบี้ย
  – ผิดสัญญาซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญาซื้อขาย
  – สัญญาจะซื้อจะขาย เรียกค่าเสียหาย
  – ที่ดิน เพิกถอนการให้
  – ถอนคืนการให้
  – ผิดสัญญาเช่าซื้อ เรียกค่าเสียหาย ผิดสัญญาค้ำประกัน
  – เช่าซื้อ, ค้ำประกัน
  – สัญญาเช่าซื้อ, ค้ำประกัน
  – ละเมิด ขับไล่
  – ละเมิด, ขับไล่, เรียกค่าเสียหาย
  – ขับไล่
  – ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญา ละเมิด ขับไล่
  – ละเมิด ขับไล่
  – ขับไล่ ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
  – ละเมิด ขับไล่และเรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญาเช่า ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญาซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญา เรียกเงินประกันค่าเสียหายคืน
  – เรียกค่าเช่าที่ค้าง ละเมิด ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญาเช่าโทรศัพท์
  – เช่าทรัพย์, ละเมิด, ขับไล่, เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญายืม ค่าเสียหาย
  – กู้ยืม
  – ผิดสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน
  – สัญญายืมเงิน ค้ำประกัน
  – กู้ยืม ค้ำประกัน
  – ยืม, บังคับจำนอง
  – ฝากทรัพย์ เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญา เรียกเงินคืน
  – ตัวการ ตัวแทน ค้ำประกัน
  – ตัวแทน ตัวแทนช่วง เรียกเงินคืน
  – ผิดสัญญานายหน้า
  – นายหน้า
  – ผิดสัญญาประกัน
  – ผิดสัญญาประกันชีวิต
  – ตั๋วเงิน
  – ผิดสัญญา ขายลดตั๋วเงิน
  – ผิดสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ค้ำประกัน
  – ขอให้เปิดทางจำเป็น และทางภาระจำยอม
  – ทางภาระจำยอม
  – ที่ดิน ภาระจำยอม
  – ภาระจำยอม
  – เพิกถอนการฉ้อฉล ภาระจำยอม ทางจำเป็น ละเมิด
  – เรียกทรัพย์คืน
  – ละเมิด ที่ดิน
  – ที่ดิน ขับไล่
  – เรียกทรัพย์คืน
  – ที่ดิน เพิกถอนคำขอคัดค้านการรับรองการทำประโยชน์
  – โอนกรรมสิทธิ์
  – เพิกถอนทะเบียนการสมรส
  – หย่า
  – พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
  – เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๓๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๓๑
  – เพิกถอนคำสั่งห้ามเข้าร่วมประชุม
  – หย่าแบ่งสินสมรส เพิกถอนอำนาจปกครอง
  – ให้ชำระหนี้ เรียกเงินเบิกล่วงหน้าคืน
  – หุ้นส่วน ตัวแทน
  – จดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากที่ดิน
  – ผิดสัญญาและละเมิด เรียกค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน
  – สัญญาซื้อขาย เรียกค่าเสียหาย
  – ผิดสัญญา
  – สัญญาค่านายหน้า
  – ตั๋วเงิน
  – ผิดสัญญาจะซื้อจะขาย
  – ผิดสัญญาบัญชีเดินสะพัด, สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี, ค้ำประกัน, จำนอง
  – ละเมิด, เรียกค่าเสียหาย, เพิกถอนนิติกรรม
  – ผิดสัญญาจะซื้อจะขาย โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เรียกเงินคืน เรียกค่าเสียหาย เพิกถอนการฉ้อฉล
  – ผิดสัญญา, เรียกค่าวิเคราะห์โครงการ, ค่าผูกพันหนี้
  – ฝากทรัพย์
  – ผิดสัญญาซื้อขาย
  – ผิดสัญญาเรียกค่าปรับ
  – ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย
  – ยืม เบิกเงินเกินบัญชี ค้ำประกัน
  – ผิดสัญญาซื้อขาย ค่าเสียหาย
  – จ้างทำของ ละเมิด
  💿 ส่วนที่เพิ่มเติมในการพิมพ์ครั้งที่ ๔
  – โอนสิทธิ เรียกร้อง ค้ำประกัน
  – ผิดสัญญา
  – ผิดสัญญา ละเมิด เรียกเงินคืน
  – ลาภมิควรได้
  – ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
  – ละเมิด ประกันภัย รับช่วงสิทธิ เรียกค่าเสียหาย
  – ซื้อขาย
  – ซื้อขาย จ้างทำของ
  – ซื้อขาย, ค้ำประกัน
  – เช่าทรัพย์
  – เช่าทรัพย์ ค้ำประกัน
  – เช่าซื้อ
  – เช่าซื้อ ค้ำประกัน
  – เช่าซื้อ ค้ำประกัน เรียกทรัพย์คืน
  – จ้างทำของ
  – กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี จำนอง
  – เบิกเงินเกินบัญชี กู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง
  – กู้เบิกเงินเกินบัญชี จำนอง
  – กู้เบิกเงินเกินบัญชี กู้ยืมเงิน ขายลดตั๋วเงิน ค้ำประกัน จำนอง
  – ฝากทรัพย์
  – ตั๋วเงิน
  – ทางภาระจำยอม ทางสาธารณประโยชน์ เรียกค่าเสียหาย
  – รับขนของทางทะเล ประกันภัย รับช่วงสิทธิ
  – ประกันภัย รับขนของทางทะเล รับช่วงสิทธิ
  – รับขน ประกันภัย รับช่วงสิทธิ
  – เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีชิปท์ เบิกเงินเกินบัญชี ค้ำประกัน จำนอง
  – สัญญา (บัตรเครดิต)
  – ผิดสัญญาค้ำประกัน
  – ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
  – ละเมิด
  – ละเมิด, ประกันภัยค้ำจุน
  – เช่าทรัพย์, ค้ำประกัน
  – แชร์
  – ซื้อขาย
  – ตัวแทน เรียกทรัพย์คืน
  – เพิกถอนการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่าจ้าง
  – ให้โดยเสน่หา เพิกถอนการให้
  – ซื้อขาย ผิดสัญญา ค้ำประกัน
  – ขับไล่ เพิกถอนนิติกรรม ละเมิด
  – มรดก ทรัพย์สินของพระภิกษุ
  – เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  – ผิดสัญญา
  – ซื้อขาย
  – เช่าซื้อ
  – ซื้อขาย มัดจำ
  – ประกันภัยค้ำจุน
  – บัญชีเดินสะพัด กู้เบิกเงินเกินบัญชี
  – ขับไล่ ค่าเสียหาย
  – ละเมิด เรียกค่าเสียหาย

  🧊 รายละเอียด
  🧊 ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
  🧊 รหัสสินค้า : 9786167242880
  🧊 รูปแบบ : ปกอ่อน
  🧊 น้ำหนัก : 1,600 กรัม
  🧊 จำนวนหน้า : 1,012 หน้า
  🧊 ขนาด : 18.5 x 25.7 ซม.
  🧊 พิมพ์ครั้งที่ 5 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1
  สิทธิมนุษยชนในการดำเนินคดีอาญา
  บทที่ 1
  สิทธิมนุษยชน
  บทที่ 2
  สิทธิที่จะได้รับการดำเนินคดีอย่างเป็นธรรม
  บทที่ 3
  สิทธิที่จะได้รับความเสมอภาคต่อหน้าศาล และสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย โดยศาลที่อิสระ และเที่ยงธรรม
  บทที่ 4
  สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์
  บทที่ 5
  สิทธิในการต่อสู้คดีอาญา
  ภาค 2 สิทธิมนุษยชนกับการใช้มาตรการบังคับในคดีอาญา
  บทที่ 6
  หมายเรียกและหมายอาญา
  บทที่ 7
  การจับ
  บทที่ 8
  การค้น
  บทที่ 9
  การควบคุมและการขัง
  บทที่ 10
  การปล่อยชั่วคราว

  แจ้งชำระเงิน
  Line ID : winyu_w
  Facebook : winyuchonbooks

  รหัสสินค้า9786162699139
  ชื่อผู้แต่ง : ปกป้อง ศรีสนิท
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม

  จำนวนหน้า : 192
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สูตรสำเร็จ คดีอาวุธปืน โดย ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 130.00 ฿ 123.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  🩸 เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาวุธปืน
  🩸 ฐานความผิด
  🩸 บทกำหนดโทษ
  🩸 ข้อพิจารณาอื่น ๆ
  📎 ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง :
  ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
  ⭐️รหัสสินค้า : 9789742038373
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 260 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 120 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.7 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  หนทางประสบความสำเร็จของนักกฎหมาย คำของอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ โดย ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  – คนมีหัวกฎหมาย(Legal Mind)
  – กฎหมายและศีลธรรม
  – ความสำเร็จในชีวิต
  – ชีวิตของผู้พิพากษาในประเทศไทย
  – คำอำลาของอดีตประมุขตุลาการ
  – การดำรงตนของบรรพตุลาการ
  – หนทางประสบความสำเร็จของนักกฎหมาย
  – หลักการดำเนินชีวิต
  – จุดเด่นบางประการในวิวัฒนาการกฎหมายไทย
  – คำของอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162699610
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400กรัม
  จำนวนหน้า : 208
  ขนาด : 14.5x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : ตุลาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  หนทางสู่ความสำเร็จในการสอบที่ใช้กฎหมายปกครอง โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชูชาติ อัศวโรจน์ ฿ 500.00 ฿ 475.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑
  บทนำ
  บทที่ ๒
  ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับหนทางสู่ความสำเร็จในการสอบที่ใช้กฎหมายปกครอง
  บทที่ ๓
  ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการไปสู่ “หนทางสู่ความสำเร็จในการสอบที่ใช้กฎหมายปกครอง”
  บทที่ ๔
  คำถามและคำตอบในการสอบที่ใช้กฎหมายปกครอง คำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและคำวินิจฉัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครอง
  บทที่ ๕
  บทส่งท้าย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชูชาติ อัศวโรจน์
  รหัสสินค้า : 9786165726856
  จำนวนหน้า : 528 หน้า
  ขนาด : 21 x 29.5 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,250 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ : ตุลาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  หนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา (ภาคทฤษฎี) โดย พิเชฐ โพธิวิจิตร และคณะ ฿ 399.00 ฿ 379.05

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ***สำหรับผู้สอบตั๋วทนายภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และตั๋วปี ของสภาทนายความ***
  ภาคที่ ๑
  การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง
  ภาคที่ ๒ การร่างคำฟ้องคดีอาญา
  ภาคที่ ๓ การร่างหนังสือประเภทต่างๆ
  ภาคที่ ๔ การร่างหนังสือสัญญา
  ภาคที่ ๕ การร่างคำขอ คำแถลง
  ภาคที่ ๖ ความรู้เกี่ยวกับข้อสอบปรนัย
  ภาคที่ ๗ ตัวอย่างข้อสอบตามแนวของสภาทนายความ
  ภาคผนวก 

  ชื่อผู้แต่ง : พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร และ ปริญญ์ โพธิวิจิตร
  รหัสสินค้า : 9786165771443
  รูปแบบ ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 464 หน้า
  ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : ธันวาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  หนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา (ภาคปฏิบัติ) โดย พิเชฐ โพธิวิจิตร และคณะ ฿ 450.00 ฿ 427.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาคที่ ๑ แบบพิมพ์ศาล
  ภาคที่ ๒ การเขียนชื่อคู่ความ
  ภาคที่ ๓ การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง

  ก.คดีมีข้อพิพาทหรือคดีสองฝ่าย
  บทที่ ๑
  ส่วนประกอบของคำฟ้อง
  บทที่ ๒ หน้าคำฟ้องคดีแพ่ง
  บทที่ ๓ หลักการบรรยายคำฟ้องคดีแพ่ง
  บทที่ ๔ การบรรยายสถานะโจทก์จำเลย
  บทที่ ๕ การบรรยายนิติสัมพันธ์
  บทที่ ๖ การโต้แย้งสิทธิ
  บทที่ ๗ การบรรยายความเสียหาย
  บทที่ ๘ การบรรยายการทวงถาม
  บทที่ ๙ การบรรยายคำลงท้าย
  บทที่ ๑๐ การบรรยายคำขอท้ายคำฟ้อง
  บทที่ ๑๑ การลงชื่อโจทก์ ผู้เรียง ผู้เขียนหรือผู้พิมพ์
  บทที่ ๑๒ ตัวอย่างการร่างคำฟ้องคดีแพ่ง
  ข.คดีไม่มีข้อพิพาทหรือคดีฝ่ายเดียว
  ภาคที่ ๔ การร่างคำให้การและฟ้องแย้ง

  ภาคที่ ๕ การร่างคำฟ้องคดีอาญา
  ภาคที่ ๖ การร่างหนังสือประเภทต่างๆ
  ภาคที่ ๗ การร่างสัญญา
  ภาคที่ ๘ การร่างคำร้อง คำขอ คำแถลง
  บทที่ ๑
  การร่างคำร้อง, คำขอ, คำแถลง คดีแพ่ง
  บทที่ ๒ คำร้องในคดีอาญา
  ภาคที่ ๙ บัญชีระบุพยาน
  ภาคที่ ๑๐ ใบแต่งทนายความ
  ภาคที่ ๑๑ ตัวอย่างข้อสอบตามแนวของสภาทนายความ
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร และ ปริญญ์ โพธิวิจิตร
  รหัสสินค้า :
  9786165773843
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  1,100 กรัม
  จำนวนหน้า :
  572 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 :
  มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายครอบครัว โดย ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว
  บทที่ 2 การหมั้น
  บทที่ 3 การสมรส
  บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
  บทที่ 5 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
  บทที่ 6 หนี้สินของสามีภริยา
  บทที่ 7 การสมรสที่เป็นโมฆะ
  บทที่ 8 การสมรสที่เป็นโมฆียะ
  บทที่ 9 การหย่า
  บทที่ 10 บิดามารดากับบุตร
  บทที่ 12 ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง
  บทที่ 13 บุตรบุญธรรม
  บทที่ 14 ค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าเลี้ยงชีพ
  การแก้ไข : ย่อคำวินิจฉัยให้กะทัดรัด, เพิ่มหลักกฎหมาย เช่น การทำนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับครอบครัวมรดกโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ เป็นต้น , เพิ่มฎีกาปี62

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช
  รหัสสินค้า : 9786162699559
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 260
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 20 : ตุลาคม 2563

 • Sale!
  img-book

  หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

  หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยนให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์ ฿ 320.00 ฿ 288.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
  ความเป็นมาและความหมายของสัญญาซื้อขาย
  ความสามารถของคู่สัญญาซื้อขาย ทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขาย บุคคลผู้มีสิทธิทำสัญญาซื้อขาย หลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน
  ประเภทของสัญญาซื้อขาย แบบของสัญญาซื้อขาย ฯลฯ, การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง การขายฝาก
  การขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ การขายทอดตลาด, สัญญาแลกเปลี่ยน,
  สัญญาให้, สัญญาเช่าทรัพย์ ความหมายและหลักเกณฑ์ของสัญญาเช่าทรัพย์ การโต้แย้งการเช่าหลายราย
  การเช่าช่วง หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าทรัพย์สิน ความระงับแห่งสัญญาเช่าทรัพย์ ฯลฯ สัญญาเช่าซื้อ ฯลฯ
  📌แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน, เพิ่มตัวอย่างประกอบและฎีกา

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์
  ⭐️รหัสหนังสือ : 9786165810517
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️จำนวนหน้า : 336 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️น้ำหนัก : 800 กรัม
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 7 : สิงหาคม 2564

  หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายที่ดิน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์ ฿ 210.00 ฿ 189.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ
  บทที่ 1 บททั่วไป
  บทที่ 2 หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
  บทที่ 3 การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
  บทที่ 4 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  บทที่ 5 การกำหนดสิทธิในที่ดิน
  บรรณานุกรม
  ดัชนีค้นคำ
  ภาคผนวก
  – พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
  – ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์
  ⭐️รหัสหนังสือ : 9786165810142
  ⭐️จำนวนหน้า : 228
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 500 กรัม
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 4 : มิถุนายน 2564

 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายนิติกรรม-สัญญา โดย ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ฿ 380.00 ฿ 361.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ ๑ นิติกรรม
  บทที่ ๑
  ลักษณะทั่วไปของนิติกรรม
  บทที่ ๒
  ความสมบูรณ์แห่งนิติกรรม
  บทที่ ๓
  การแสดงเจตนา
  บทที่ ๔
  การแสดงเจตนาวิปริต
  บทที่ ๕
  ความไม่เป็นผลแห่งนิติกรรม
  บทที่ ๖
  เงื่อนไขและเงื่อนเวลา
  บทที่ ๗
  ระยะเวลาและอายุความ
  ตัวอย่างข้อสอบ
  ส่วนที่ ๒ สัญญา
  บทที่ ๑
  ลักษณะทั่วไปของสัญญา
  บทที่ ๒ การก่อให้เกิดสัญญา
  บทที่ ๓
  คำมั่น
  บทที่ ๔
  ผลแห่งสัญญา
  บทที่ ๕
  มัดจำและเบี้ยปรับ
  บทที่ ๖
  การเลิกสัญญา
  บทที่ ๗
  ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
  ตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบ (ถาม-ตอบ)
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
  รหัสสินค้า :
  9789742036928
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  800 กรัม
  จำนวนหน้า :
  504 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  2 : มกราคม 2561

 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายประกันภัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย
  บทที่ 2 การประกันภัย : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  บทที่ 3 ประกันวินาศภัย
  บทที่ 4 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน
  บทที่ 5 การประกันภัยค้ำจุน
  บทที่ 6 การประกันชีวิต
  บทที่ 7 สรุปหลักการสำคัญของการประกันภัย
  บทที่ 8 ถามตอบปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับการประกันภัย
  • แนวคำตอบแบบฝึกหัดท้ายบท
  • Mind Map กฎหมายประกันภัย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล
  รหัสสินค้า : 9786162699764
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 216
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดย สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์ ฿ 275.00 ฿ 261.25

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑
  การจัดองค์กรศาลยุติธรรม
  บทที่ ๒
  ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม
  บทที่ ๓
  เขตอำนาจศาล
  บทที่ ๔
  อำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวและองค์คณะผู้พิพากษา
  บทที่ ๕
  การทำการแทนองค์คณะผู้พิพากษา
  บทที่ ๖
  การบริหารสำนวนคดี

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  : 9786165825023
  ผู้แต่ง สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 680 กรัม
  จำนวนหน้า : 300 หน้า
  ขนาด : 18.4 x 25.9 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2564