หนังสือใหม่ (374)

Showing 289–312 of 374 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  ย่อหลักกฎหมายมรดก โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ ฿ 160.00 ฿ 144.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
  📌ส่วนที่ 1
  ⭐️บทที่ 1 กองมรดก
  ⭐️บทที่ 2 ข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นทรัพย์มรดก
  📌ส่วนที่ 2
  ⭐️บทที่ 1 ทายาทและส่วนแบ่งในกองมรดก
  ⭐️บทที่ 2 การรับมรดกแทนที่
  ⭐️บทที่ 3 ภิกษุกับมรดก
  📌ส่วนที่ 3
  ⭐️บทที่ 1 การเสียสิทธิในการรับมรดก
  📌ส่วนที่ 4
  ⭐️บทที่ 1 ลักษณะของพินัยกรรม
  ⭐️บทที่ 2 ความสามารถและประเภทของผู้รับพินัยกรรม
  ⭐️บทที่ 3 แบบของพินัยกรรม
  ⭐️บทที่ 4 พยานในพินัยกรรม
  ⭐️บทที่ 5 ผลของพินัยกรรม
  📌ส่วนที่ 5
  ⭐️บทที่ 1 ผู้จัดการมรดก

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
  ⭐️รหัสหนังสือ : 9786165810227
  ⭐️จำนวนหน้า : 188 หน้า
  ⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 400 กรัม
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  ย่อหลักพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับ Mind Map พร้อมคำถาม-คำตอบ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ⭐️บทที่ 1 ความสำคัญขององค์กรผู้ใช้อำานาจตุลาการและระบบศาลของไทย
  ⭐️บทที่ 2 ข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  ⭐️บทที่ 3 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม : คำอธิบายเรียงมาตรา
  ⭐️บทที่ 4 เทคนิคและวิธีการตอบข้อสอบกฎหมาย วิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พร้อมตัวอย่างคำถาม และคำตอบ

  รายละเอียด
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810388
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 550 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 340 หน้า
  ⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  รวมกฎหมายการคลังและวิธีการงบประมาณ ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา โดย กรณ์ อรรถเนติศาสตร์, อานันท์ กระบวนศรี ฿ 140.00 ฿ 126.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
  (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง)
  ๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
  พ.ศ. ๒๕๖๑
  – ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์
  และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์พ.ศ. ๒๕๖๒ 64
  ๓. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ๔. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ๕. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑
  ๖. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : กรณ์ อรรถเนติศาสตร์, อานันท์ กระบวนศรี
  รหัสสินค้า : 9786162699504
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 164
  ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  รวมกฎหมายปกครองที่สำคัญ ฉบับ หัวเรื่องเรียงมาตรา โดย กรณ์ อรรถเนติศาสตร์ ฿ 350.00 ฿ 332.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ๑.
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
  ๒.
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
  ๓.
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
  ๔.
  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
  ๕.
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
  ๖.
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
  ๗.
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ๘.
  พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
  ๙.
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
  ๑๐.
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
  ๑๑.
  พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

  ชื่อผู้แต่ง : กรณ์ อรรถเนติศาสตร์
  รหัสสินค้า :
  9789742038069
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  760 กรัม
  จำนวนหน้า :
  464 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 25.6 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :
  พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  รวมกฎหมายแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.๒๕๖๔) โดย The Justice Group ฿ 140.00 ฿ 133.00

  ⭐️ บทคัดย่อ/สารบัญ ⭐️
  📀 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
  หมวด ๑
  บททั่วไป
  หมวด ๒
  การใช้แรงงานทั่วไป
  หมวด ๓
  การใช้แรงงานหญิง
  หมวด ๔
  การใช้แรงงานเด็ก
  หมวด ๕
  ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
  หมวด ๖
  คณะกรรมการค่าจ้าง
  หมวด ๗
  สวัสดิการ
  หมวด ๘
  ถูกยกเลิกโดย พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔ ก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔
  หมวด ๙
  การควบคุม
  หมวด ๑๐
  การพักงาน
  หมวด ๑๑
  ค่าชดเชย
  หมวด ๑๒
  การยื่นคำร้อง และการพิจารณาคำร้อง
  หมวด ๑๓
  กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
  หมวด ๑๔
  พนักงานตรวจแรงงาน
  หมวด ๑๕
  การส่งหนังสือ
  หมวด ๑๖
  บทกำหนดโทษ
  บทเฉพาะกาล
  📀 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
  หมวด ๑
  ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
  หมวด ๒
  วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน
  หมวด ๓
  การปิดงานและการนัดหยุดงาน
  หมวด ๔
  คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
  หมวด ๕
  คณะกรรมการลูกจ้าง
  หมวด ๖ สมาคมนายจ้าง
  หมวด ๗
  สหภาพแรงงาน
  หมวด ๘
  สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงาน
  หมวด ๙
  การกระทำอันไม่เป็นธรรม
  หมวด ๑๐
  บทกำหนดโทษ
  บทเฉพาะกาล
  📀 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
  หมวด ๑
  บททั่วไป
  หมวด ๒
  เงินทดแทน
  หมวด ๓
  กองทุนเงินทดแทน
  หมวด ๔
  คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและคณะกรรมการการแพทย์
  หมวด ๕
  เงินสมทบ
  หมวด ๖
  การยื่นคำร้อง การพิจารณาคำร้องและการอุทธรณ์
  หมวด ๗
  พนักงานเจ้าหน้าที่
  หมวด ๘
  การส่งหนังสือ
  หมวด ๙
  บทกำหนดโทษ
  บทเฉพาะกาล
  📀 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
  หมวด ๑
  ศาลแรงงาน
  หมวด ๒
  ผู้พิพากษาในศาลแรงงาน
  หมวด ๓
  วิธีพิจารณาคดีแรงงาน
  หมวด ๔
  อุทธรณ์และฎีกา
  หมวด ๕
  วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  บทเฉพาะกาล
  📀 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
  ลักษณะ ๑ บททั่วไป
  หมวด ๑
  คณะกรรมการประกันสังคม
  หมวด ๒
  สำนักงานประกันสังคม
  หมวด ๓
  กองทุนประกันสังคม
  หมวด ๔
  การสำรวจการประกันสังคม
  ลักษณะ ๒ การประกันสังคม
  หมวด ๑
  การเป็นผู้ประกันตน
  หมวด ๒
  เงินสมทบ
  ลักษณะ ๓ ประโยชน์ทดแทน
  หมวด ๑
  บททั่วไป
  หมวด ๒
  ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  หมวด ๓
  ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร
  หมวด ๔
  ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
  หมวด ๕
  ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย
  หมวด ๖
  ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร
  หมวด ๗
  ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
  หมวด ๘
  ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
  ลักษณะ ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่และการตรวจตราและควบคุม
  ลักษณะ ๕ การอุทธรณ์
  ลักษณะ ๖ บทกำหนดโทษ
  บทเฉพาะกาล
  📀 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
  หมวด ๑
  บททั่วไป
  หมวด ๒
  คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
  หมวด ๓
  การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
  หมวด ๔
  การทำงานของคนต่างด้าว
  หมวด ๕
  กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
  หมวด ๖
  มาตรการทางปกครอง
  หมวด ๗
  พนักงานเจ้าหน้าที่
  หมวด ๘
  บทกำหนดโทษ
  บทเฉพาะกาล
  อัตราค่าธรรมเนียม

  ⭐️ รายละเอียด ⭐️
  ⭐️ ชื่อผู้แต่ง : คณะวิชาการ The Justice Group

  ⭐️ รหัสสินค้า : 9786162604713
  ⭐️ รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️ น้ำหนัก : 520 กรัม
  ⭐️ จำนวนหน้า : 408 หน้า
  ⭐️ ขนาด : 14.5 x 20.8 ซม.
  ⭐️ พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2564

 • Sale!
  img-book
  รวมกฎหมายแรงงาน ฉบับกายวิภาค โดย ธิติพล ศรีประทักษ์  ฿ 180.00 ฿ 171.00

  สารบาญ
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2516
  พระราบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง ธิติพล  ศรีประทักษ์
  รหัสสินค้า9786165720090
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า414
  ขนาด14.5 x 21
  พิมพ์ครั้งที่ 1  : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง โดย กิตินันท์ พลสวัสดิ์ และคณะ ฿ 285.00 ฿ 270.75

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ การเตรียมตัวก่อนสอบ
  Part 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ – คณิตศาสตร์)
  บทที่ 1 แนวข้อสอบอนุกรม
  บทที่ 2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
  บทที่ 3 แนวข้อสอบตารางข้อมูล
  บทที่ 4 แนวข้อสอบสดมภ์
  Part 2 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
  บทที่ 5 แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย
  บทที่ 6 แนวข้อสอบตรรกศาสตร์
  บทที่ 7 แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
  บทที่ 8 แนวข้อสอบเงื่อนไขทางภาษา
  Part 3 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย)
  บทที่ 9 แนวข้อสอบบทความ
  บทที่ 10 แนวข้อสอบความสอดคล้อง ความรัดกุม การสะกดคำ และความถูกต้องของประโยค
  บทที่ 11 แนวข้อสอบการจัดเรียงประโยค
  Part 4 วิชาภาษาอังกฤษ
  บทที่ 12 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
  บทที่ 13 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
  บทที่ 14 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
  Part 5 วิชาความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี
  บทที่ 15 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1
  บทที่ 16 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ชุดที่ 2
  Part 6 แนวข้อสอบเสมือนจริง (คาดการณ์ตามหลักเกณฑ์ใหม่)
  บทที่ 17 แนวข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 1 (คาดการณ์ตามหลักเกณฑ์ใหม่)
  บทที่ 18 แนวข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 2 (คาดการณ์ตามหลักเกณฑ์ใหม่)
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : กิตินันท์ พลสวัสดิ์
  รหัสสินค้า : 9786164871083
  จำนวนหน้า : 360 หน้า
  ขนาด : 19 x 25.4 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 790 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : เมษายน 2564

 • Sale!
  img-book
  ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน ฿ 240.00 ฿ 216.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
  บทที่ 1 บทนำ
  ⭐️ภาคที่ 1 กฎหมายโรมัน
  บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมายโรมัน
  บทที่ 3 กฎหมายวิธีสบัญญัติและกฎหมายสารบัญญัติโรมัน
  บทที่ 4 ประมวลกฎหมายของจัสติเนียน
  ⭐️ภาค 2 Ius Commune
  บทที่ 5 การฟื้นคืนชีพของกฎหมายโรมันและสำนักศึกษากฎหมายโรมันในอิตาลี
  บทที่ 6 กฎหมายโรมันในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึง 18
  บทที่ 7 การจัดทำประมวลกฎหมายสมัยใหม่ในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19
  ⭐️ภาค 3 การสร้างระบบกฎหมายซีวิลลอว์ในประเทศไทย
  บทที่ 8 การปฏิรูปกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลตะวันตก
  บทที่ 9 พระยามานวราชเสวีกับการสร้างระบบกฎหมายซีวิลลอว์ในประเทศไทย
  บทที่ 10 ความเข้าใจผิดขั้นพื้นฐานในการร่างประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น
  บทที่ 11 บทส่งท้าย

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810739
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 600 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 312
  ⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 4 : ตุลาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  ระบบศาลและการพิจารณาคดีของศาลในทางกฎหมายมหาชน โดย ธีระ สุธีวรางกูร ฿ 300.00 ฿ 285.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาคที่ 1 ศาลในระบบกฎหมายมหาชน
  ภาคที่ 2 คดีในระบบกฎหมายมหาชน
  ภาคที่ 3 การพิจารณาคดีของศาลในระบบกฎหมายมหาชน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ธีระ สุธีวรางกูร
  รหัสสินค้า : 9786164881365
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 312
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 340.00 ฿ 306.00

  ♦️♦️บทคัดย่อ/สารบาญ♦️♦️
  🛑ภาค 1 ระบบศาล
  ⭐️บทที่ 1 ศาลและความสำคัญของศาล
  ⭐️บทที่ 2 ประเภทขอศาลตามรัฐธรรมนูญและอำนาจศาลนั้น
  🛑ภาค 2 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  ⭐️บทที่ 1 ศาลยุติธรรม
  ⭐️บทที่ 2 เขตอำนาจศาล
  ⭐️บทที่ 3 ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม
  ⭐️บทที่ 4 ผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบราชการศาล
  ⭐️บทที่ 5 องค์คณะผู้พิพากษา
  ⭐️บทที่ 6 การทำการแทนองค์คณะผู้พิพากษา
  ⭐️บทที่ 7 การจ่ายสำนวนคดี การเรียกคืนสำนวนคดี
  📌รวมคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเรียงมาตรา
  📌ภาคผนวก : ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายสำนวนคดี พ.ศ. 2544

  ♦️♦️รายละเอียด♦️♦️
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786162699849
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 900 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 392
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 15 : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  ระยะเวลาเกี่ยวกับคดีความ โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 370.00 ฿ 351.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑
  ระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บทที่ ๒
  เงื่อนไขและเงื่อนเวลา
  บทที่ ๓
  ระยะเวลาตามประมวลกฎหมายอาญา
  บบที่ ๔
  ระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  บทที่ ๕
  ระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  – การดำเนินคดีแบบกลุ่ม
  – อุทธรณ์และฎีกา
  – การบังคับคดี

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  รหัสสินค้า : 9789742038083
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 392 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดย ธิติพล ศรีประทักษ์  ฿ 120.00 ฿ 114.00

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง ธิติพล  ศรีประทักษ์
  รหัสสินค้า9786165682305
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า228
  ขนาด14.5 x 21
  พิมพ์ครั้งที่ 2  : เมษายน 2563

 • Sale!
  img-book
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 100.00 ฿ 90.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  หมวด ๑ บททั่วไป

  หมวด ๒ พระมหากษัตริย์
  หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
  หมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
  หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
  หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ
  หมวด ๗ รัฐสภา
  ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
  ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร
  ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา
  ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
  ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
  หมวดที่ ๘ คณะรัฐมนตรี
  หมวดที่ ๙ การขัดกันแห่งผลประโยชน์
  หมวดที่ ๑๐ ศาล
  ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
  ส่วนที่ ๒ ศาลยุติธรรม
  ส่วนที่ ๓ ศาลปกครอง
  ส่วนที่ ๔ ศาลทหาร
  หมวดที่ ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ
  หมวดที่ ๑๒ องค์กรอิสระ
  ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
  ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  ส่วนที่ ๓ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  ส่วนที่ ๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  ส่วนที่ ๕ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  ส่วนที่ ๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  หมวดที่ ๑๓ องค์กรอัยการ
  หมวดที่ ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น
  หมวดที่ ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
  หมวดที่ ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
  บทเฉพาะกาล
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  รหัสสินค้า : 9786162699047
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 228
  ขนาด : 14.5×21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book

  รากฐานกฎหมายอาญา

  รากฐานกฎหมายอาญา โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ฿ 110.00 ฿ 99.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
  หนังสือ”รากฐานกฎหมายอาญา”ได้แสดงให้เห็นถึงรากฐานทางทฤษฎี และพัฒนาการของกฎหมายอาญาตั้งแต่ศาสตร์ว่าด้วยกฎหมายอาญา ความหมาย ที่มาขอบเขต รวมถึงพัฒนาการของกฎหมายอาญาตะวันตกและกฎหมายอาญาของไทยตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
  📌***พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน***

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810609
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 250 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 136 หน้า
  ⭐️ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2564

   

  รากฐานกฎหมายอาญา

 • Sale!
  img-book
  รู้กฎหมายง่ายนิดเดียว เล่ม 8 โดย ชูชัย งามวสุลักษณ์ ฿ 180.00 ฿ 171.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  – กฎหมายหลักทั่วไป
  – กฎหมายนิติกรรมสัญญา
  – กฎหมายหนี้
  – กฎหมายเอกเทศสัญญา
  – กฎหมายทรัพย์สิน
  – กฎหมายครอบครัว
  – กฎหมายมรดก
  – กฎหมายอาญา
  – กฎหมายพิเศษ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์
  รหัสสินค้า :
  9789740339366
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  350 กรัม
  จำนวนหน้า :
  235 หน้า
  ขนาด :
  14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :
  2563

 • Sale!
  img-book
  ว่าความ การถามพยาน และการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย โดย ดร. ถวัลย์ รุยาพร ฿ 230.00 ฿ 218.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ๑. การเตรียมคดี
  ๒. การเตรียมคดีแพ่ง (กรณีเป็นโจทก์ฟ้องคดี)
  ๓. การร่างหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
  ๔. การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง
  ๕. การร่างคำฟ้องในคดีไม่มีข้อพิพาท
  ๖. การเตรียมคดีอาญา
  ๗. การร่างคำฟ้องคดีอาญา
  ๘. การร่างคำให้การจำเลยในคดีแพ่ง
  ๙. การร่างคำให้การจำเลยในคดีอาญา
  ๑๐. การร่างคำร้อง คำขอ คำแถลง
  ๑๑. ขั้นตอนก่อนฟ้องจนถึงการออกหมายบังคับคดี (๑), (๒)
  ๑๒. การถามพยาน
  ๑๓. คำแถลงการณ์
  ๑๔. การจัดทำสัญญา
  ๑๕. อำนาจหน้าที่ของสภาทนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘
  ๑๖. มรรยาททนายความ
  ๑๗. คณะกรรมการมรรยาททนายความและวิธีพิจารณาคดีมรรยาททนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘
  ๑๘. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘
  ๑๙. ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙
  ๒๐. ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖
  ๒๑. พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗
  ๒๒. ข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗
  ๒๓. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
  ๒๔. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร. ถวัลย์ รุยาพร
  รหัสสินค้า : 9786164040960
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 570 กรัม
  จำนวนหน้า : 269 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26.1 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  ว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือที่ขาดไม่ได้สำหรับทนายความ โดย ไพศาล พืชมงคล ฿ 250.00 ฿ 237.50

  🔴 บทคัดย่อ/สารบัญ 🔴
  บทที่ 1
  หน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงและหน้าที่นำสืบก่อนหลัง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  บทที่ 2
  การนำพยานมาสืบ
  บทที่ 3
  การถามพยาน
  บทที่ 4
  การถามค้าน
  บทที่ 5
  การถามค้าน (ต่อ)
  บทที่ 6 การถามค้าน (ต่อ)
  บทที่ 7
  การถามพยานปรปักษ์
  บทที่ 8
  การถามติง
  บทที่ 9
  การเผชิญสืบ
  บทที่ 10
  การสืบพยานโดยทำบันทึกถ้อยคำ
  บทที่ 11
  การส่งประเด็น

  🔴 รายละเอียด 🔴
  🌟ชื่อผู้แต่ง : ไพศาล พืชมงคล
  🌟รหัสสินค้า
  : 9786163022103
  🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
  🌟น้ำหนัก : 300 กรัม
  🌟จำนวนหน้า : 204 หน้า
  🌟ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  🌟พิมพ์ครั้งที่ 7 : กุมภาพันธ์ 2564

 • Sale!
  img-book
  วิถีชีวิตใหม่ วิถีไทย โดย ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ฿ 32.00 ฿ 28.80

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162699290
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 150 กรัม
  จำนวนหน้า : 40
  ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
  พิมพ์  : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น โดย ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 คำฟ้อง
  บทที่ 2 คำให้การ
  บทที่ 3 ฟ้องแย้ง
  บทที่ 4 ฟ้องซ้อน
  บทที่ 5 ทิ้งฟ้อง
  บทที่ 6 ถอนคำฟ้อง
  บทที่ 7 การแก้ไขคำฟ้องและคำให้การ
  บทที่ 8 การชี้สองสถาน
  บทที่ 9 การพิจารณาคดี
  บทที่ 10 การพิพากษาคดี
  บทที่ 11 คดีไม่มีข้อพิพาท

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ
  รหัสสินค้า : 9786165725200
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 304
  ขนาด : 18.5 x 26 
  พิมพ์ครั้งที่ 8 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  วิพากษ์นักกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 140.00 ฿ 126.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  1. ผลงานของนักนิติศาสตร์คสช.
  2. ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาตุลาการและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
  3. วิเคราะห์คำสั่งและคำพิพากษาของศาลยุติธรรมในคดีวิกฤตตุลาการ
  4. การทำหน้าที่ในคดีอาญาของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม
  5. นิติบุคคลในบริบทของกฎหมาย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162699719
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 164 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง โดย ดร.ฤทัย หงส์สิริ ฿ 300.00 ฿ 285.00

  📌 บทคัดย่อ/สารบัญ
  ๑. ศาลปกครองคืออะไร
  ๒. ทำไมต้องมีศาลปกครอง
  ๒.๑ ศาลและตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  ๒.๒ วิธีพิจารณาคดีที่เหมาะสม
  ๓. เมื่อไรต้องฟ้องคดีที่ศาลปกครอง
  ๓.๑ คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
  ๓.๒ คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง
  ๔. การฟ้องคดีปกครองนั้นต้องฟ้องที่ศาลไหน
  ๔.๑ คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด
  ๔.๒ คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น
  ๕. การดำเนินคดีที่ศาลปกครองต้องทำอย่างไร
  ๕.๑ ลักษณะที่สำคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครอง
  ๕.๒ ขั้นตอนโดยย่อของการดำเนินคดีในศาลปกครอง
  ๖. การจัดตั้งศาลปกครองมีประโยชน์และมีผลกระทบอย่างไร
  ๖.๑ การพัฒนาระบบศาลในประเทศไทย
  ๖.๒ การพัฒนาหลักกฎหมายมหาชนอย่างเป็นระบบ
  ๖.๓ การพัฒนาระบบการศึกษาและวิชาชีพที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
  ๖.๔ การพัฒนาระบบการควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
  ๖.๕. การพัฒนาหลักเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการหรือการจัดทำกิจการของรัฐ
  📀 ภาคผนวก
  ๑. แผนภูมิแสดงกระบวนพิจารณาคดีปกครอง
  ๒. ตัวอย่างคำฟ้องกรณีละเลยต่อหน้าที่
  ๓. ตัวอย่างใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทน
  ๔. คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ ๑๙/๒๕๔๕
  ๕. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑/๒๕๕๒
  ๖. คำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๙/๒๕๕๓ (คดีประมูล ๓จี ของ กทช.
  ๗. คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๗/๒๕๕๑ (คดีเขาพระวิหาร)
  ๘. ข้อควรระวังในการฟ้องคดีและเอกสารที่ต้องยื่นมากับคำฟ้อง
  ๙. ตัวอย่างคดีที่ศาลปกครองเคยรับคำฟ้องไว้พิจารณา
  ๑๐. ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ
  ๑๑. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด ในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
  ๑๒. ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
  ๑๓. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  ๑๔. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองในแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ
  ๑๕. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด
  ๑๖. คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองในแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด
  ๑๗. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการกำหนดคดี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. ๒๕๖๐
  ๑๘. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร พ.ศ. ๒๕๖๐
  ๑๙. ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การพิจารณาคำขอให้มีการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยไม่ต้องรอจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
  ๒๐. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒

  📌 รายละเอียด
  📀 ชื่อผู้แต่ง : ดร. ฤทัย หงส์สิริ
  📀 รหัสสินค้า : 9786164040892
  📀 รูปแบบ : ปกอ่อน
  📀 น้ำหนัก : 750 กรัม
  📀 จำนวนหน้า : 379 หน้า 
  📀 ขนาด 18.5 x 26 ซม.
  📀 พิมพ์ครั้งที่ 11 : มีนาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ โดย รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า ฿ 300.00 ฿ 200.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญในถาพรวม ผู้เขียนตั้งใจที่จะฉายภาพคำอธิบายให้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญให้ครบแง่มุมหลักทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ เรื่ององค์กร เรื่องเขตอำอาจ และเรื่องวิธีพิจารณาคดี โดยอธิบายวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างรอบด้านทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  : 9789744668325
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวน : 316
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :  พฤศจิกายน 2558

 • Sale!
  img-book
  ศาสตร์และศิลป์การสอบกฎหมายภาษีอากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง ฿ 120.00 ฿ 108.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทนำ
  บทที่ 1 รูปแบบการสอบและลักษณะคำถามกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 2 วัตถุประสงค์ของการกำหนดคำถาม
  บทที่ 3 หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินคำตอบ
  บทที่ 4 ข้อควรปรับปรุงเมื่อเขียนคำตอบ
  บทที่ 5 หลักการคิดหาคำตอบและแนวทางการเขียนคำตอบ
  บทที่ 6 ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบกฎหมายภาษีอากร

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
  รหัสสินค้า : 9786162698910
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 138
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สถิติ CHIC CHIC พิชิตเนติฯ รวมประเด็นข้อสอบเนติฯ อาญา โดย ชินะพันธ์ งามวงษ์น้อย และ สุภารัตน์ กิมกูล ฿ 155.00 ฿ 147.25

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  💦 ขอบเขตมาตราที่ออกข้อสอบ
  💦 ตารางสถิติมาตราตั้งแต่สมัย 44 – 73
  💦 ประเด็นข้อกฎหมายและฎีกา สมัยที่ 54 – 73 ข้อ 1
  💦 ประเด็นข้อกฎหมายและฎีกา สมัยที่ 54 – 73 ข้อ 2 – 3
  💦 ประเด็นข้อกฎหมายและฎีกา สมัยที่ 54 – 73 ข้อ 4
  💦 ประเด็นข้อกฎหมายและฎีกา สมัยที่ 54 – 73 ข้อ 5 – 6

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ชินะพันธ์ งามวงษ์น้อย และ สุภารัตน์ กิมกูล
  รหัสสินค้า : 9786165821988
  จำนวนหน้า : 132 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 214 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : พฤษภาคม 2564