หนังสือเปิดเทอม (ปี2) (34)

Showing 1–24 of 34 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book

  กฎหมายทรัพย์สิน

  กฎหมายทรัพย์สิน โดย รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด
  – บทที่ 1 แนวคิดว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สิน
  – บทที่ 2 ความเป็นมาของกฎหมายทรัพย์สิน
  – บทที่ 3 ทรัพยสิทธิ
  ภาค 2 กลักทั่วไป
  – บทที่ 4 ความเป็นมาของทรัพย์และทรัพย์สิน
  – บทที่ 5 การจำแนกทรัพย์สิน
  – บทที่ 6 ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล
  ภาค 3  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  – บทที่ 7 การก่อตั้งทรัพย์สิทธิ
  – บทที่ 8 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางนิติกรรม
  บทที่ 9 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม
  บทที่ 10 การเพิกถอนทะเบียน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  รหัสหนังสือ : 9786162698194
  ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
  จำนวนหน้า : 372
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2562

  กฎหมายทรัพย์สิน

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

  กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน
  • บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  • บทที่ 2 ผลก่อนการชำระหนี้
  • บทที่ 3 ผลภายหลังชำระหนี้
  • บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน
  ส่วนที่ 2 จำนอง
  • บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  • บทที่ 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด
  • บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
  • บทที่ 4 การบังคับจำนอง
  • บทที่ 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
  • บทที่ 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง
  ส่วนที่ 3 จำนำ
  • บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  • บทที่ 2 การจำนำสิทธิซึ่งมีตราสาร
  • บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนำและผู้จำนำ
  • บทที่ 4 การบังคับจำนำ
  • บทที่ 5 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์
  รหัสสินค้า : 9786162698620
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก550 กรัม
  จำนวนหน้า248
  ขนาด18.5 x 26  ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : กุมภาพันธ์ 2563

  กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย ศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ฿ 390.00 ฿ 370.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ภาคหนึ่ง ประวัติความเป็นมาทางสากลของการปกครอง
  ภาคสอง หลักการสำคัญของการปกครองในรัฐสมัยใหม่และของไทย
  ภาคสาม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพรายละเอียด

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
  รหัสสินค้า : 9786164880658
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,200 กรัม
  จำนวนหน้า : 626
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : มกราคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย ผศ. ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา ฿ 240.00 ฿ 216.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย
  ภาค ๑ หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ
  บทที่ ๑ รัฐ
  บทที่ ๒ หลักการแบ่งแยกอำนาจ
  บทที่ ๓ ข้อความคิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญ
  บทที่ ๔ วัฏจักรแห่งรัฐธรรมนูญ
  บทที่ ๕ การประกันความมั่นคงแห่งรัฐธรรมนูญ
  ภาค ๒ หลักพื้นฐานแห่งระบอบประชาธิปไตย
  บทที่ ๑ วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย
  บทที่ ๒ หลักพื้นฐานว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
  บทที่ ๓ หลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทน
  บทที่ ๔ รูปแบบของรัฐสภา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
  รหัสสินค้า :
  9786162698934
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
   400 กรัม
  จำนวนหน้า :
  296
  ขนาด :
  14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  4 : เมษายน 2563

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ

  กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 390.00 ฿ 351.00

  กฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก, การถือกำหนดและการแผ่ขยายตัวของกฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก, กรอบปกติของอำนาจทางการเมือง : รัฐ, การใช้อำนาจทางการเมืองภายในรัฐ : ปัญหาของการปกครอง, ระบบการเมืองของประเทศต่างๆ ,ฯลฯ, กฎหมายรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองไทย, กฎหมายรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองของไทยภายหลังการปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475-2540, ความพยายามในการปฏิรูปการเมืองไทยโดยรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540, ความเป็นมา เจตนารมณ์ และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
  ครั้งนี้ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ให้เป็นปัจจุบัน โดยได้เพิ่มเติมการแก้ไขสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วย

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162695582 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 444
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน 2560

   

  กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1 โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ฿ 650.00 ฿ 585.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ
  ภาคที่ 1 ความผิดที่คุ้มครองประโยชน์ของรัฐ
  ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
  – บทที่ 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์
  – บทที่ 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
  – บทที่ 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร
  – บทที่ 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
  ส่วนที่ 2
  – บทที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
  ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
  – บทที่ 6 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
  – บทที่ 7 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
  – บทที่ 8 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
  – บทที่ 9 ความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
  ภาคที่ 2 ความผิดที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
  ส่วนที่ 1
  – บทที่ 10 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  ส่วนที่ 2
  – บทที่ 11 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
  ส่วนที่ 3
  – บทที่ 12 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
  ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
  – บทที่ 13 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
  – บทที่ 14 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว
  – บทที่ 15 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
  – บทที่ 16 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
  – บทที่ 17 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
  ส่วนที่ 5
  – บทที่ 18 ความผิดเกี่ยวกับการค้า
  ส่วนที่ 6
  – บทที่ 19 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทร์หอม
  รหัสสินค้า : 9786162698811
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  จำนวนหน้า : 680
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : เมษายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ฿ 280.00 ฿ 252.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  – ภาคที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป
  – เค้าโครงของกฎหมายอาญา (ภาคทั่วไป)
  – บทที่ 1 หลักทั่วไป,บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญา,บทที่ 3 การกระทำในกฎหมายอาญา,บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล,บทที่ 5 เจตนาในกฎหมายอาญา,บทที่ 6 การกระทำความผิดโดยประมาท,บทที่ 7 การพยายามกระทำความผิด,บทที่ 8 ผู้กระทำความผิดหลายคน,บทที่ 9 ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง,บทที่ 10 อำนาจกระทำ,บทที่ 11 เหตุยกเว้นโทษ,บทที่ 12 เหตุเกี่ยวกับความไม่รู้ผิดชอบ,บทที่ 13 เหตุยกโทษ ลดโทษและเหตุบรรเทาโทษอย่างอื่น,บทที่ 14 โทษ,บทที่ 15 วิธีการเพื่อความปลอดภัย,บทที่ 16 การระงับความผิดและโทษ,บทที่ 17 บทส่งท้าย
  – คำแนะนำในการตอบปัญหากฎหมาย
  – ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นตุ๊กตา
  – ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นทฤษฎีหรือความจำ
  – ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบ
  – คำถามท้ายเล่ม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
  รหัสสินค้า : 9786162698590
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 316 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 21 : มกราคม 2563

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

  กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 560.00 ฿ 504.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  การเทียบภาษา
  ภาค 1 บทนำ
  ภาค 2 ว่าด้วยความรับผิดที่กระทำโดยเจตนา
  ภาค 3 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยประมาท
  ภาค 4 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยไม่กระทำ
  ภาค 5 ว่าด้วยการพยายามกระทำความผิด
  ภาค 6 ว่าด้วยการร่วมกระทำความผิด
  ภาค 7 ว่าด้วยกรรมเดียวหลายบทและต่างกรรมต่างวาระ
  ภาค 8 ว่าด้วยมาตรการบังคับทางอาญา
  ภาค 9 ว่าด้วยดุลพินิจในการกำหนดโทษ การรอการกำหนดโทษ และการรอการลงโทษ
  ภาค 10 ว่าด้วยการร้องทุกข์และอายุความในคดีอาญา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162699597
  รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
  น้ำหนัก : 1,300 กรัม
  จำนวนหน้า : 584
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : ตุลาคม 2563

  กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

 • Sale!
  img-book
  กฏหมายตั๋วเงิน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 สัญญาตั๋วเงิน
  บทที่ 2 คู่สัญญาในตั๋วเงิน
  บทที่ 3 การออกตั๋วแลกเงิน
  บทที่ 4 การโอนตั๋วแลกเงิน
  บทที่ 5 การรับรอง
  บทที่ 6 อาวัล
  บทที่ 7 การใช้เงิน
  บทที่ 8 การสอดเข้าแก้หน้า
  บทที่ 9 สิทธิไล่เบี้ย
  บทที่ 10 ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ
  บทที่ 11 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  บทที่ 12 เช็ค
  บทที่ 13 อายุความ
  บทที่ 14 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลักพา ตั๋วเงินหาย
  บทที่ 15 การคุ้มครองผู้ใช้เงินตามตั๋ว

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
  รหัสสินค้า : 9786162699375
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 396
  ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 17 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 420.00 ฿ 378.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 สัญญาซื้อขาย
  บทที่ 2 สัญญาแลกเปลี่ยน
  บทที่ 3 สัญญาให้
  พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดิน
  เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสสินค้า : 9786162698088
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 492
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : สิงหาคม 2562

   

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

  คำอธิบาย เช่าทรัพย์ – เช่าซื้อ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 400.00 ฿ 360.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  เช่าทรัพย์ (Hire of Property)

  1. มูลเหตุในการเช่าทรัพย์สิน
  2. สัญญาเช่าทรัพย์เป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง
  3. ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน (มาตรา 537)
  4. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์กับสัญญาประเภทอื่นๆ
  5. คำมั่นจะให้เช่า
  6. หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่า (มาตรา 538)
  7. บุคคลหลายคนอ้างสิทธิตามสัญญาเช่าต่างรายในทรัพย์สินที่เช่าเดียวกัน
  8. หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
  9. หน้าที่ของผู้เช่า
  10. ความระงับของสัญญาเช่า
  11. อายุความฟ้องร้องคดีเกี่ยวแก่สัญญาเช่า
  12. สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา
  เช่าซื้อ (Hire-Purchase)
  1. มูลเหตุในการทำสัญญาเช่าซื้อ
  2. สัญญาเช่าซื้อคืออะไร และสาระสำคัญของสัญญาเช่าซื้อมีอะไรบ้าง
  3. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าซื้อและสัญญาประเภทอื่นๆ
  4. แบบของสัญญาเช่าซื้อ
  5. ความระงับของสัญญาเช่าซื้อ
  6. อายุความฟ้องร้องคดี
  การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
  การคุ้มครองผู้บริโภคในการทำสัญญาเช่าทรัพย์และสัญญาเช่าซื้อตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสสินค้า9786162699207
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า468
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 22 : กรกฎาคม 2563

  คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายครอบครัว โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช ฿ 520.00 ฿ 494.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ :
  บทที่ 1:
  การบังคับใช้กฎหมายครอบครัว
  บทที่ 2: การหมั้น
  บทที่ 3: การสมรส
  บทที่ 4 : ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
  บทที่ 5: ทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามีภริยา
  บทที่ 6: การสมรสที่เป็นโมฆะ
  บทที่ 7: การสิ้นสุดแห่งการสมรส
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข  บุญเดช
  รหัสสินค้า : 9786164040625
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,600 กรัม
  จำนวนหน้า : 886
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 24 : 2562

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายกฎหมายละเมิด

  คำอธิบายกฎหมายละเมิด โดย ศาสตราจารย์ภัทรศักดิ์ วรรณแสง ฿ 260.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของตนเอง
  บทที่ 2 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่น
  บทที่ 3 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากทรัพย์
  บทที่ 4 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
  บทที่ 5 อายุความ
  บทที่ 6 นิรโทษกรรม
  บรรณานุกรม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง
  รหัสหนังสือ : 9786162698514
  จำนวนหน้า : 300
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : ธันวาคม 2562

  คำอธิบายกฎหมายละเมิด

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

  คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ฿ 460.00 ฿ 414.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทนำ นิติเหตุ
  ส่วนที่ 1 ละเมิด
  ส่วนที่ 2 จัดการงานนอกสั่ง
  ส่วนที่ 3 ลาภมิควรได้
  ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบ
  ส่วนที่ 5 ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
  ตามพระราชบัญญัติความรับผิดที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551
  **พิมพ์ครั้งที่ 9 เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกา และเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วน**

  รายละเอียด

  รหัสหนังสือ : 9786162699108
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์
  จำนวนหน้า : 568 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,300 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : มิถุนายน 2563

  คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้)

  คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ฿ 480.00 ฿ 432.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความสัมพันธ์ของกฎหมายลักษณะหนี้กับกฎหมายลักษณะอื่น
  บทที่ 2 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะหนี้
  บทที่ 3 ความคิดพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางหนี้ในระบบกฎหมายไทย
  บทที่ 4 ประเภทของหนี้
  บทที่ 5 การเปลี่ยนตัวบุคคลของหนี้
  บทที่ 6 ผลธรรมดาของหนี้ : การปฏิบัติการชำระหนี้
  บทที่ 7 ผลธรรมดาของหนี้ : การไม่ชำระหนี้
  บทที่ 8 การกำหนดค่าเสียหาย
  บทที่ 9 ผลธรรมดาของหนี้ : การควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้
  บทที่ 10 ผลพิเศษของหนี้
  บทที่ 11 ความระงับแห่งหนี้

  รายละเอียด
  รหัสหนังสือ : 9786162699191
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
  จำนวนหน้า : 556
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,100 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : กรกฎาคม 2563

  คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้)

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน โดย ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร (เจริญพานิช) ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1
  ความหมายและประเภทของทรัพย์สิน
  บทที่ 2
  ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์
  บทที่ 3
  ทรัพย์สินของแผ่นดิน
  บทที่ 4
  ทรัพยสิทธิ
  บทที่ 5
  การแสดงออกซึ่งการทรงทรัพย์สิทธิ
  บทที่ 6
  กรรมสิทธิ์
  บทที่ 7
  การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
  บทที่ 8
  การใช้กรรมสิทธิ์
  บทที่ 9
  กรรมสิทธิ์รวม
  บทที่ 10
  ครอบครอง
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162698033
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 400
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : กรกฎาคม 2562

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ

  คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ฿ 380.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
  รหัสสินค้า : 9786162698330
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 456
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 17 : พฤศจิกายน 2562

  คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ

  คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ – เช่าซื้อ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ฿ 275.00 ฿ 247.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  สัญญาเช่าทรัพย์สิน – ลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาเช่าทรัพย์สิน – กระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญาเช่าทรัพย์สิน – วัตถุแห่งสัญญาเช่าทรัพย์สิน – ความสมบูรณ์ของสัญญาเช่าทรัพย์สิน – ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนหนี้ของผู้ให้เช่า – ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนสิทธิของผู้เช่า – ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนหนี้ของผู้เช่า – ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนสิทธิของผู้ให้เช่า – ความระงับแห่งสัญญาเช่าทรัพย์สิน- สัญญาเช่าต่างตอบแทนชนิดพิเศษ ส่วนที่ 2 สัญญาเช่าซื้อ, ส่วนที่ 3 สัญญาเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ส่วนที่ 4 ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่าซื้อ และสัญญาอื่น ๆ พร้อมคำถามและแนวคำตอบที่น่าสนใจสำหรับวิชาเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
  รหัสสินค้า9786162696459 
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก700 กรัม
  จำนวนหน้า308
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : มกราคม 2561

  คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

  คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ฿ 380.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  สัญญาซื้อขาย, หลักสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัญญาและเอกเทศสัญญา, ลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาซื้อขาย, กระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญาซื้อขาย, วัตถุประสงค์ของสัญญาซื้อขาย, ความสมบูรณ์ของสัญญาซื้อขาย, ผลทางทรัพย์ของสัญญาซื้อขาย, ผลทางหนี้ของสัญญาซื้อขายในส่วนของผู้ซื้อ, ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ขาย, ความรับผิดของผู้ขายเมื่อผู้ซื้อถูกรอนสิทธิ ฯลฯ สัญญาขายฝาก, สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ, สัญญาแลกเปลี่ยน, สัญญาให้โดยเสน่หา พร้อมคำอธิบายในส่วนของพ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
  รหัสหนังสือ : 9786162696053
  จำนวนหน้า : 442
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 8 : กรกฎาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์

  คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 260.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ยืม(Loan): ความหมายของสัญญายืม ลักษณะของสัญญายืม สัญญาจะให้ยืมมีได้หรือไม่ สัญญายืมใช้คงรูป (Loan for use) ยืมใช้สิ้นเปลือง(Loan for consumption) การกู้ยืมเงิน(Loan of money) ฝากทรัพย์(Deposit) : ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์ ความแตกต่างระหว่างสัญญาฝากทรัพย์กับสัญญาอื่นๆ หน้าที่ของผู้รับฝาก หน้าที่ของผู้ฝาก ความระงับของสัญญาฝากทรัพย์ อายุความ วิธีเฉพาะการฝากเงิน วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสหนังสือ : 9786162698125
  จำนวนหน้า : 296
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 17 : สิงหาคม 2562

  คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์

 • Sale!
  img-book

  ถาม-ตอบ ตั๋วเงิน

  ถาม-ตอบ ตั๋วเงิน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ฿ 140.00 ฿ 126.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  – บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  – ตั๋วแลกเงิน
  – ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  – เช็ค
  – อายุความ
  – ตั๋วเงินปลอม
  – การคุ้มครองผู้ใช้เงินโดยชอบธรรม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล
  รหัสสินค้า9786162698880
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก300 กรัม
  จำนวนหน้า172
  ขนาด21 x 14.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : เมษายน 2563

  ถาม-ตอบ ตั๋วเงิน

 • Sale!
  img-book

  ถาม-ตอบ ละเมิด

  ถาม-ตอบ ละเมิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช ฿ 90.00 ฿ 81.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
  รหัสหนังสือ : 9786162698149
  จำนวนหน้า : 112
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กันยายน 2562

  ถาม-ตอบ ละเมิด

 • Sale!
  img-book

  ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 1 ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

  ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 1 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – ซื้อขาย
  – สัญญาให้
  – เช่าทรัพย์
  – เช่าซื้อ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสหนังสือ : 9786162697548
  จำนวนหน้า : 296
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 9  : มกราคม  2562  (แก้ไขเพิ่มเติม)

  ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 1 ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

 • Sale!
  img-book
  ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
  รหัสสินค้า : 9786162698439
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวน : 344 หน้า
  ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2562