กฎหมายแพ่ง (86)

กฎหมายแพ่ง

Showing 1–24 of 86 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายกับวงจรชีวิตครอบครัว โดย รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1  การบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย
  บทที่ 2 ทนายความกับลูกความ
  บทที่ 3 หนี้ทางใจของนักเรียนทุน
  บทที่ 4 ปัญหากฎหมายย้อนหลังในคดียุบพรรค
  บทที่ 5 การร้องทุกข์ในคดีอาญา
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รศ.พิศิษฐ์  ชวาลาธวัช
  รหัสสินค้า : 9789742037246
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 430
  ขนาด : 14.5×21 
  พิมพ์ครั้งที่  :   ตุลาคม   
  2561

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายทรัพย์สิน

  กฎหมายทรัพย์สิน โดย รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด
  – บทที่ 1 แนวคิดว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สิน
  – บทที่ 2 ความเป็นมาของกฎหมายทรัพย์สิน
  – บทที่ 3 ทรัพยสิทธิ
  ภาค 2 กลักทั่วไป
  – บทที่ 4 ความเป็นมาของทรัพย์และทรัพย์สิน
  – บทที่ 5 การจำแนกทรัพย์สิน
  – บทที่ 6 ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล
  ภาค 3  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  – บทที่ 7 การก่อตั้งทรัพย์สิทธิ
  – บทที่ 8 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางนิติกรรม
  บทที่ 9 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม
  บทที่ 10 การเพิกถอนทะเบียน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  รหัสหนังสือ : 9786162698194
  ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
  จำนวนหน้า : 372
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2562

  กฎหมายทรัพย์สิน

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายมรดก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1 ความทั่วไปกฎหมายลักษณะมรดก
  ส่วนที่ 2 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
  ส่วนที่ 3 สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก
  ส่วนที่ 4 พินัยกรรม
  ส่วนที่ 5 การจัดการและปันทรัพย์มรดก
  การแก้ไข : เพิ่มตัวอย่างข้อเท็จจริงตามฎีกาปัจจุบันและความเห็นทางกฎหมายในประเด็นปัญหาบางประการ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
  รหัสสินค้า :
  9786162699528
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
   500 กรัม
  จำนวนหน้า :
  256
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  4 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะมรดก โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 150.00 ฿ 142.50

  หนังสือ “คำพิพากษาฎีกา” เป็นวารสารของเนติบัณฑิตยสภาที่นำคำพิพากษาฎีกาลงมาพิมพ์เผยแพร่เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบถึงคำวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลฎีกาพิพากษาเป็นบรรทัดฐานไว้ เป็นเอกสารทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติทางอรรถคดีและการศึกษาโดยทั่วไป

  รหัสสินค้า : 9789744665201
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวน : 243
  ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :  มกราคม 2554

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะละเมิดรวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกา โดย ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ฿ 320.00 ฿ 304.00

  หมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของพระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี รวบรวมจากหนังสือบทระบิลคำพิพากษาฎีการะหว่าง พ.ศ.2476-2478 ส่วนหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย รวบรวมจากหนังสือธร์มสารระหว่างปี พ.ศ. 2476-2484 วารสารบทบัณฑิตย์ พ.ศ.2480 และจากวารสารคำพิพากษาฎีกาของเนติบัณฑิตยสภาระหว่างปี พ.ศ.2493-2496

  รหัสสินค้า : 9789744667021
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 356
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2556

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายว่าด้วยสัญญา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ ฿ 250.00 ฿ 225.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ ๑ :
  กฎหมายว่าด้วยสัญญาตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บทที่ ๑ ความหมายและลักษณะทั่วไปของสัญญา
  บทที่ ๒ คำเสนอและคำสนอง
  บทที่ ๓ การเกิดของสัญญา
  บทที่ ๔ การตีความสัญญา
  บทที่ ๕ คำมั่น
  บทที่ ๖ ประเภทของสัญญา
  บทที่ ๗ ผลแห่งสัญญา
  บทที่ ๘ มัดจำ-เบี้ยปรับ
  บทที่ ๙ การเลิกสัญญา
  ส่วนที่ ๒ : สาระสำคัญเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  บทที่ ๑ แนวคิดของสัญญา
  บทที่ ๒ หลักการและเหตุผลในการใช้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  บทที่ ๓ ลักษณะขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  บทที่ ๔ ข้อสัญญาหรือข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ
  รหัสสินค้า :
  9789742885939
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 
  600 กรัม
  จำนวนหน้า :
  260
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2
  : พฤศจิกายน 2550

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์ ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  วัตถุแห่งหนี้, หลักความรับผิดของลูกหนี้, หลักการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย, หลักการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้, การรับช่วงสิทธิและการช่วงทรัพย์, หลักการโอนสิทธิเรียกร้อง, ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน, ความระงับแห่งหนี้, นิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้ มีการปรับปรุงแผนภูมิท้ายบทเล็กน้อย

  รหัสสินค้า : 9786164040779
  ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 370
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์  : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  นิติกรรม
  สัญญา
  หนี้
  ละเมิด

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165684101
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
   1,000 กรัม
  จำนวนหน้า :
  604
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์
   : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ซื้อขาย ฝากขาย ขายทอดตลาด ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
  ยืมใช้คงรูป ยืมใช้สิ้นเปลือง กู้ยืมเงิน ฝากทรัพย์
  เจ้าสำนักโรงแรม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165684453
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 
  900 กรัม
  จำนวนหน้า :
  530
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์
  : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 4 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ทรัพย์สิน
  มรดก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165685764
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
   900 กรัม
  จำนวนหน้า :
  552
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล ฿ 220.00 ฿ 198.00

  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญ ความหมาย ลักษณะของกฎหมาย หลักนิติธรรม พัฒนาการของกฎหมาย 3 ยุค วิวัฒนาการของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย สำนักความคิดทางกฎหมาย การแบ่งประเภทของกฎหมาย ลำดับชั้นหรือศักดิ์ของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย  ตลอดจนสาระสำคัญที่ครอบคลุมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 1-2

  รหัสสินค้า : 9786162696251
  ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวน : 221
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2560

 • Sale!
  img-book
  การกำหนดอายุความในคดีแพ่ง โดย ฿ 320.00 ฿ 304.00

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ประเสริฐ  เสียงสุทธิวงศ์
  รหัสสินค้า : 9789744474131
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 414 หน้า
  ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : กันยายน 2557

 • Sale!
  img-book
  การบังคับคดีแพ่ง โดย อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ฿ 330.00 ฿ 313.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑ ความทั่วไป
  บทที่ ๒ ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี
  บทที่ ๓ การบังคับคดี
  บทที่ ๔ การขอให้บังคับคดี
  บทที่ ๕ การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน
  บทที่ ๖ เจ้าพนักงานบังคับคดี
  บทที่ ๗ ผู้มีส่วนได้เสีย
  บทที่ ๘ การยึดและการอายัด
  บทที่ ๙ การขายทอดตลาด
  บทที่ ๑๐ การงดการบังคับคดี
  บทที่ ๑๑ การถอนการบังคับคดี
  บทที่ ๑๒ การเพิกถอนการบังคับคดี
  บทที่ ๑๓ การคุ้มครองสิทธิบุคคลภายนอก
  บทที่ ๑๔ การร้องสอดชั้นบังคับคดี
  บทที่ ๑๕ การขอกันส่วน
  บทที่ ๑๖ การร้องขัดทรัพย์
  บทที่ ๑๗ การขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ
  บทที่ ๑๘ การขอเฉลี่ยทรัพย์
  บทที่ ๑๙ การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย
  บทที่ ๒๐ การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
  บทที่ ๒๑ การบังคับคดี ขับไล่ รื้อถอน
  บทที่ ๒๒ การบังคับคดีในกรณีให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ
  บทที่ ๒๓ การบังคับคดีในกรณีที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน
  บทที่ ๒๔ การบังคับคดีจับกุมและกักขัง
  บทที่ ๒๕ การค้ำประกันในศาล
  บทที่ ๒๖ ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
  รหัสสินค้า : 9786165772877
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 389 หน้า
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 8 : มกราคม 2564

 • Sale!
  img-book
  ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ข้อความเบื้องต้น
  บทที่ 1 บทนำ : สังคม รัฐ และ กฎหมาย
  บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมาย
  บทที่ 3 ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย
  บทที่ 4 หมวดหมู่ของกฎหมาย
  บทที่ 5 ประเภทของบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร
  บทที่ 6 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย : สิทธิ หน้าที่และคำอื่นๆ
  บทที่ 7 นิติวิธี : การใช้และการตีความกฎหมาย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  รหัสสินค้า : 9786162699443
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 27 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย โดย ดร. รวินท์ ลีละพัฒนะ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 ความรู้ทั่วไป
  บทที่ 1 บทนำ / บทที่ 2 ประวัติศาสตร์การจัดทำประมวลกฎหมายสมัยใหม่ของไทย / บทที่ 3 ระบบกฎหมาย / บทที่ 4 การแบ่งประเภทของกฎหมาย / บทที่ 5 ที่มาของกฎหมายไทย
  ภาค 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บทที่ 1 บุคคล / บทที่ 2 บุคคล / บทที่ 3 ทรัพย์ ทรัพย์สิน / บทที่ 4 ครอบครัว / บทที่ 5 มรดก / บทที่ 6 เอกเทศสัญญา
  ภาค 3 ความรู้กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
  บทที่ 1 บททั่วไป / บทที่ 2 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา / บทที่ 3 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา / บทที่ 4 ความผิดทางอาญาที่น่าสนใจ / บทที่ 5 การกระทำความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท
  ภาค 4 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
  บทที่ 1 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเบื้องต้น / บทที่ 2 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเบื้องต้น / บทที่ 3 ระบบศาลไทย
  ภาค 5 กฎหมายพิเศษ
  บทที่ 1 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน / บทที่ 2 กฎหมายลิขสิทธิ์

  Erratum-ใบแก้ข้อผิดพลาด

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร. รวินท์ ลีละพัฒนะ
  รหัสสินค้า : 9786162697869
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า224
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : พฤษภาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  ความรู้ทั่วไปและหลักการพื้นฐานทางกฎหมาย โดย รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม ฿ 260.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1
  ความเป็นมา ความหมายของกฎหมาย
  บทที่ 2
  ลักษณะและประเภทของกฎหมาย
  บทที่ 3
  ระบบกฎหมายและบ่อเกิดของกฎหมาย
  บทที่ 4
  ลำดับ/ศักดิ์ของกฎหมายและขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย
  บทที่ 5
  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ อำนาจ ความรับผิด
  บทที่ 6
  กฎหมายมหาชน
  บทที่ 7
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 8
  ความรู้ทั่วไปด้านกระบวนการยุติธรรม
  บทที่ 9
  การใช้และการตีความกฎหมาย
  บทที่ 10
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บทที่ 11
  คำแนะนำสำหรับการเรียนนิติศาสตร์
  บทที่ 12
  การตอบข้อสอบกฎหมาย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
  รหัสสินค้า : 9786162699153
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 300
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม. 
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิการ) ฿ 290.00 ฿ 275.50

  สารบาญ
  บทที่ 1  สังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ
  บทที่ 2  ลักษณะของกฎหมาย
  บทที่ 3  ที่มาของกฎหมาย
  บทที่ 4  ศักดิ์ของกฎหมาย
  บทที่ 5  ขอบเขตการใช้กฎหมาย
  บทที่ 6 การตีความและอุดช่องว่างของกฎหมาย
  บทที่ 7  ประเภทของกฎหมาย
  ฯลฯ

  รหัสสินค้า : 9789740337744
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวน : 326
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 18 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ฿ 230.00 ฿ 218.50

  บทที่ 1 ความเบื้องต้น
  บทที่ 2 ความสำคัญของสังคม รัฐ และกฎหมาย
  บทที่ 3 บ่อเกิดของกฎหมาย
  บทที่ 4 กฎหมายลายลักษณือักษร
  บทที่ 5 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญต่อมนุษย์และสังคม
  บทที่ 6 การใช้และการตีความกฎหมาย
  บทที่ 7 หลักทั่วไปแห่งประมวลกฎหมายแพ่งแลพาณิชย์

  รหัสสินค้า : 9786168139325
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวน : 208
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

   

 • Sale!
  img-book
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 420.00 ฿ 378.00

  บทที่1 การประกาศใช้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการชำระประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กันใหม่
  บทที่2 บทบัญญัติว่าด้วย “ข้อความเบื้องต้น” แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บทที่3 บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”บรรพ 1หลักทั่วไป”
  บทที่4 บทบัญญัติที่เป็นเนื้อหาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และเนื้อหาสาระของตำราเล่มนี้
  บทที่5 – บทที่15 ลักษณะ 1 ประธานแห่งสิทธิ หมวด 1 ว่าด้วยบุคคลธรรมดา
  บทที่16 – บทที่18 หมวด 2 นิติบุคคล
  บทที่19 – บทที่21 ลักษณะ 2 วัตถุแห่งสิทธิ หมวด 1 ว่าด้วยทรัพย์
  บทที่22 – บทที่23 หมวด 2 ว่าด้วยทรัพยสิทธิ
  บทที่24 ลักษณะ 3 เครื่องมือผูกนิติสัมพันธ์ : นิติกรรม
  บทที่ 25 สัญญา

  รหัสสินค้า : 9786162694660
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. คณิต  ณ นคร
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 456
  ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2559

 • Sale!
  img-book
  คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายแพ่งจากคำพิพากษาฎีกา โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ฿ 330.00 ฿ 313.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  หนังสือคำถาม คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายแพ่ง จากคำพิพากษาฎีกาเล่มนี้ได้รวบรวมปัญหาข้อกฎหมายจากแนวคำพิพากษาฎีกา
  ในรูปแบบของคำถามปัญหาข้อกฎหมาย และคำตอบจากคำพิพากษาฎีกา ในส่วนของกฎหมายแพ่งที่น่าสนใจ หนังสือเล่มนี้มิใช่ตำราหรือคำอธิบายกฎหมาย
  จึงไม่เหมาะแก่การศึกษากฎหมายเบื้องต้น แต่เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษากฎหมายหรือมีความเข้าใจกฎหมายมาแล้วในระดับหนึ่ง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ประเสริฐ เสียงสิทธิวงศ์
  รหัสสินค้า : 9786167657554
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 416
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  คำฟ้อง คำร้อง คดีครอบครัว โดย ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ ฿ 480.00 ฿ 456.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  คดีผิดสัญญาหมั้น
  การขอทำการสมรสของผู้เยาว์
  เพิกถอนนิติกรรมของคู่สมรส
  การลงชื่อร่วมในสินสมรส
  การจัดการทรัพย์ของผู้เยาว์
  การสมรสเป็นโมฆะ ขอแยกสินสมรส ค่าเลี้ยงชีพ
  ค่าอุปการะเลี้ยงดู อำนาจปกครอง
  จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร บุตรบุญธรรม
  ผู้อนุบาล ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์
  รหัสสินค้า : 9786165650540
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก850 กรัม
  จำนวนหน้า : 524
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : ตุลาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  คำร้อง คำขอ คำแถลง คดีแพ่ง-คดีอาญา โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 510.00 ฿ 484.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ
  ๑.  การมอบอำนาจ (มาตรา ๖๐)
  ๒. การมอบฉันทะ (มาตรา ๖๔)
  ๓. การยื่นและส่งคำคู่ความหรือเอกสาร
  ๔. การยื่นบัญชีระบุพยาน (มาตรา ๘๘)
  ๕. การดำเนินกระบวนพิจารณาที่ศาลอื่น (มาตรา ๑๐)
  ๖. การคัดค้านผู้พิพากษา (มาตรา๑๓)
  คำร้อง คำขอ คำแถลง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  ๑. การเรียค่าสินไหมทดแทน (มาตรา ๔๔/๑, ๔๔/๒)
  ๒. การปิดหมาย
  ๓. ขอประกันตัวผู้ต้องหาต่อ
  ๔. ขอสำเนาหมายจับ
  ๕. ดารขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ (มาตรา ๓๐)
  ๖. การขอถอนตัวจากการเป็นทนายความขอแรง
  ฯลฯ

  ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  รหัสสินค้า :
  9786167242873
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  1000 กรัม
  จำนวนหน้า :
  632 หน้า
  ขนาด : 
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ :
  พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบาย ปพพ.เรียงมาตรา ว่าด้วย ครอบครัว โดย กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 350.00 ฿ 332.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บรรพ ๕ ครอบครัว

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ 
  รหัสสินค้า : 9789744665980
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 480
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2555