กฎหมายแพ่ง (82)

กฎหมายแพ่ง

Showing 1–24 of 82 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายกับวงจรชีวิตครอบครัว โดย รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1  การบิดเบือนหรือหักดิบกฎหมาย
  บทที่ 2 ทนายความกับลูกความ
  บทที่ 3 หนี้ทางใจของนักเรียนทุน
  บทที่ 4 ปัญหากฎหมายย้อนหลังในคดียุบพรรค
  บทที่ 5 การร้องทุกข์ในคดีอาญา
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รศ.พิศิษฐ์  ชวาลาธวัช
  รหัสสินค้า : 9789742037246
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 430
  ขนาด : 14.5×21 
  พิมพ์ครั้งที่  :   ตุลาคม   
  2561

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายทรัพย์สิน

  กฎหมายทรัพย์สิน โดย รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด
  – บทที่ 1 แนวคิดว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สิน
  – บทที่ 2 ความเป็นมาของกฎหมายทรัพย์สิน
  – บทที่ 3 ทรัพยสิทธิ
  ภาค 2 กลักทั่วไป
  – บทที่ 4 ความเป็นมาของทรัพย์และทรัพย์สิน
  – บทที่ 5 การจำแนกทรัพย์สิน
  – บทที่ 6 ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล
  ภาค 3  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  – บทที่ 7 การก่อตั้งทรัพย์สิทธิ
  – บทที่ 8 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางนิติกรรม
  บทที่ 9 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม
  บทที่ 10 การเพิกถอนทะเบียน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  รหัสหนังสือ : 9786162698194
  ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
  จำนวนหน้า : 372
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2562

  กฎหมายทรัพย์สิน

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายมรดก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1 ความทั่วไปกฎหมายลักษณะมรดก
  ส่วนที่ 2 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
  ส่วนที่ 3 สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก
  ส่วนที่ 4 พินัยกรรม
  ส่วนที่ 5 การจัดการและปันทรัพย์มรดก
  การแก้ไข : เพิ่มตัวอย่างข้อเท็จจริงตามฎีกาปัจจุบันและความเห็นทางกฎหมายในประเด็นปัญหาบางประการ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
  รหัสสินค้า :
  9786162699528
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
   500 กรัม
  จำนวนหน้า :
  256
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  4 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะมรดก โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 150.00 ฿ 142.50

  หนังสือ “คำพิพากษาฎีกา” เป็นวารสารของเนติบัณฑิตยสภาที่นำคำพิพากษาฎีกาลงมาพิมพ์เผยแพร่เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบถึงคำวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลฎีกาพิพากษาเป็นบรรทัดฐานไว้ เป็นเอกสารทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติทางอรรถคดีและการศึกษาโดยทั่วไป

  รหัสสินค้า : 9789744665201
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวน : 243
  ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :  มกราคม 2554

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะละเมิดรวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกา โดย ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ฿ 320.00 ฿ 304.00

  หมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของพระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี รวบรวมจากหนังสือบทระบิลคำพิพากษาฎีการะหว่าง พ.ศ.2476-2478 ส่วนหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย รวบรวมจากหนังสือธร์มสารระหว่างปี พ.ศ. 2476-2484 วารสารบทบัณฑิตย์ พ.ศ.2480 และจากวารสารคำพิพากษาฎีกาของเนติบัณฑิตยสภาระหว่างปี พ.ศ.2493-2496

  รหัสสินค้า : 9789744667021
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 356
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2556

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายว่าด้วยสัญญา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ ฿ 250.00 ฿ 225.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ ๑ :
  กฎหมายว่าด้วยสัญญาตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บทที่ ๑ ความหมายและลักษณะทั่วไปของสัญญา
  บทที่ ๒ คำเสนอและคำสนอง
  บทที่ ๓ การเกิดของสัญญา
  บทที่ ๔ การตีความสัญญา
  บทที่ ๕ คำมั่น
  บทที่ ๖ ประเภทของสัญญา
  บทที่ ๗ ผลแห่งสัญญา
  บทที่ ๘ มัดจำ-เบี้ยปรับ
  บทที่ ๙ การเลิกสัญญา
  ส่วนที่ ๒ : สาระสำคัญเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  บทที่ ๑ แนวคิดของสัญญา
  บทที่ ๒ หลักการและเหตุผลในการใช้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  บทที่ ๓ ลักษณะขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  บทที่ ๔ ข้อสัญญาหรือข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ
  รหัสสินค้า :
  9789742885939
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 
  600 กรัม
  จำนวนหน้า :
  260
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2
  : พฤศจิกายน 2550

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์ ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  วัตถุแห่งหนี้, หลักความรับผิดของลูกหนี้, หลักการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย, หลักการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้, การรับช่วงสิทธิและการช่วงทรัพย์, หลักการโอนสิทธิเรียกร้อง, ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน, ความระงับแห่งหนี้, นิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้ มีการปรับปรุงแผนภูมิท้ายบทเล็กน้อย

  รหัสสินค้า : 9786164040779
  ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 370
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์  : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  นิติกรรม
  สัญญา
  หนี้
  ละเมิด

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165684101
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
   1,000 กรัม
  จำนวนหน้า :
  604
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์
   : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ซื้อขาย ฝากขาย ขายทอดตลาด ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
  ยืมใช้คงรูป ยืมใช้สิ้นเปลือง กู้ยืมเงิน ฝากทรัพย์
  เจ้าสำนักโรงแรม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165684453
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 
  900 กรัม
  จำนวนหน้า :
  530
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์
  : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 4 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ทรัพย์สิน
  มรดก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165685764
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
   900 กรัม
  จำนวนหน้า :
  552
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล ฿ 220.00 ฿ 198.00

  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญ ความหมาย ลักษณะของกฎหมาย หลักนิติธรรม พัฒนาการของกฎหมาย 3 ยุค วิวัฒนาการของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย สำนักความคิดทางกฎหมาย การแบ่งประเภทของกฎหมาย ลำดับชั้นหรือศักดิ์ของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย  ตลอดจนสาระสำคัญที่ครอบคลุมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 1-2

  รหัสสินค้า : 9786162696251
  ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวน : 221
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2560

 • Sale!
  img-book
  การกำหนดอายุความในคดีแพ่ง โดย ฿ 320.00 ฿ 304.00

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ประเสริฐ  เสียงสุทธิวงศ์
  รหัสสินค้า : 9789744474131
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 414 หน้า
  ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : กันยายน 2557

 • Sale!
  img-book
  การบังคับคดีแพ่ง โดย อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ฿ 330.00 ฿ 313.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1  : ความทั่วไป
  บทที่ 2 :  ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี
  บทที่ 3  :  การบังคับคดี
  บทที่ 4 :  การขอให้บังคับคดี
  บทที่ 5  :  การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
  รหัสสินค้า : 9786164789197
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1500 กรัม
  จำนวนหน้า408
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : มกราคม 2561

 • Sale!
  img-book
  ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ข้อความเบื้องต้น
  บทที่ 1 บทนำ : สังคม รัฐ และ กฎหมาย
  บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมาย
  บทที่ 3 ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย
  บทที่ 4 หมวดหมู่ของกฎหมาย
  บทที่ 5 ประเภทของบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร
  บทที่ 6 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย : สิทธิ หน้าที่และคำอื่นๆ
  บทที่ 7 นิติวิธี : การใช้และการตีความกฎหมาย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  รหัสสินค้า : 9786162699443
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 27 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย โดย ดร. รวินท์ ลีละพัฒนะ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 ความรู้ทั่วไป
  บทที่ 1 บทนำ / บทที่ 2 ประวัติศาสตร์การจัดทำประมวลกฎหมายสมัยใหม่ของไทย / บทที่ 3 ระบบกฎหมาย / บทที่ 4 การแบ่งประเภทของกฎหมาย / บทที่ 5 ที่มาของกฎหมายไทย
  ภาค 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บทที่ 1 บุคคล / บทที่ 2 บุคคล / บทที่ 3 ทรัพย์ ทรัพย์สิน / บทที่ 4 ครอบครัว / บทที่ 5 มรดก / บทที่ 6 เอกเทศสัญญา
  ภาค 3 ความรู้กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
  บทที่ 1 บททั่วไป / บทที่ 2 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา / บทที่ 3 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา / บทที่ 4 ความผิดทางอาญาที่น่าสนใจ / บทที่ 5 การกระทำความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท
  ภาค 4 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
  บทที่ 1 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเบื้องต้น / บทที่ 2 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเบื้องต้น / บทที่ 3 ระบบศาลไทย
  ภาค 5 กฎหมายพิเศษ
  บทที่ 1 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน / บทที่ 2 กฎหมายลิขสิทธิ์

  Erratum-ใบแก้ข้อผิดพลาด

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร. รวินท์ ลีละพัฒนะ
  รหัสสินค้า : 9786162697869
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า224
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : พฤษภาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  ความรู้ทั่วไปและหลักการพื้นฐานทางกฎหมาย โดย รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม ฿ 260.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1
  ความเป็นมา ความหมายของกฎหมาย
  บทที่ 2
  ลักษณะและประเภทของกฎหมาย
  บทที่ 3
  ระบบกฎหมายและบ่อเกิดของกฎหมาย
  บทที่ 4
  ลำดับ/ศักดิ์ของกฎหมายและขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย
  บทที่ 5
  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ อำนาจ ความรับผิด
  บทที่ 6
  กฎหมายมหาชน
  บทที่ 7
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 8
  ความรู้ทั่วไปด้านกระบวนการยุติธรรม
  บทที่ 9
  การใช้และการตีความกฎหมาย
  บทที่ 10
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บทที่ 11
  คำแนะนำสำหรับการเรียนนิติศาสตร์
  บทที่ 12
  การตอบข้อสอบกฎหมาย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
  รหัสสินค้า : 9786162699153
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 300
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม. 
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิการ) ฿ 290.00 ฿ 275.50

  สารบาญ
  บทที่ 1  สังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ
  บทที่ 2  ลักษณะของกฎหมาย
  บทที่ 3  ที่มาของกฎหมาย
  บทที่ 4  ศักดิ์ของกฎหมาย
  บทที่ 5  ขอบเขตการใช้กฎหมาย
  บทที่ 6 การตีความและอุดช่องว่างของกฎหมาย
  บทที่ 7  ประเภทของกฎหมาย
  ฯลฯ

  รหัสสินค้า : 9789740337744
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวน : 326
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 18 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ฿ 230.00 ฿ 218.50

  บทที่ 1 ความเบื้องต้น
  บทที่ 2 ความสำคัญของสังคม รัฐ และกฎหมาย
  บทที่ 3 บ่อเกิดของกฎหมาย
  บทที่ 4 กฎหมายลายลักษณือักษร
  บทที่ 5 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญต่อมนุษย์และสังคม
  บทที่ 6 การใช้และการตีความกฎหมาย
  บทที่ 7 หลักทั่วไปแห่งประมวลกฎหมายแพ่งแลพาณิชย์

  รหัสสินค้า : 9786168139325
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวน : 208
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

   

 • Sale!
  img-book
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 420.00 ฿ 378.00

  บทที่1 การประกาศใช้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการชำระประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กันใหม่
  บทที่2 บทบัญญัติว่าด้วย “ข้อความเบื้องต้น” แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บทที่3 บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”บรรพ 1หลักทั่วไป”
  บทที่4 บทบัญญัติที่เป็นเนื้อหาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และเนื้อหาสาระของตำราเล่มนี้
  บทที่5 – บทที่15 ลักษณะ 1 ประธานแห่งสิทธิ หมวด 1 ว่าด้วยบุคคลธรรมดา
  บทที่16 – บทที่18 หมวด 2 นิติบุคคล
  บทที่19 – บทที่21 ลักษณะ 2 วัตถุแห่งสิทธิ หมวด 1 ว่าด้วยทรัพย์
  บทที่22 – บทที่23 หมวด 2 ว่าด้วยทรัพยสิทธิ
  บทที่24 ลักษณะ 3 เครื่องมือผูกนิติสัมพันธ์ : นิติกรรม
  บทที่ 25 สัญญา

  รหัสสินค้า : 9786162694660
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. คณิต  ณ นคร
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 456
  ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2559

 • Sale!
  img-book
  คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายแพ่งจากคำพิพากษาฎีกา โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ฿ 330.00 ฿ 313.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  หนังสือคำถาม คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายแพ่ง จากคำพิพากษาฎีกาเล่มนี้ได้รวบรวมปัญหาข้อกฎหมายจากแนวคำพิพากษาฎีกา
  ในรูปแบบของคำถามปัญหาข้อกฎหมาย และคำตอบจากคำพิพากษาฎีกา ในส่วนของกฎหมายแพ่งที่น่าสนใจ หนังสือเล่มนี้มิใช่ตำราหรือคำอธิบายกฎหมาย
  จึงไม่เหมาะแก่การศึกษากฎหมายเบื้องต้น แต่เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษากฎหมายหรือมีความเข้าใจกฎหมายมาแล้วในระดับหนึ่ง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ประเสริฐ เสียงสิทธิวงศ์
  รหัสสินค้า : 9786167657554
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 416
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  คำฟ้อง คำร้อง คดีครอบครัว โดย ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ ฿ 480.00 ฿ 456.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  คดีผิดสัญญาหมั้น
  การขอทำการสมรสของผู้เยาว์
  เพิกถอนนิติกรรมของคู่สมรส
  การลงชื่อร่วมในสินสมรส
  การจัดการทรัพย์ของผู้เยาว์
  การสมรสเป็นโมฆะ ขอแยกสินสมรส ค่าเลี้ยงชีพ
  ค่าอุปการะเลี้ยงดู อำนาจปกครอง
  จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร บุตรบุญธรรม
  ผู้อนุบาล ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์
  รหัสสินค้า : 9786165650540
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก850 กรัม
  จำนวนหน้า : 524
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : ตุลาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบาย ปพพ.เรียงมาตรา ว่าด้วย ครอบครัว โดย กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 350.00 ฿ 332.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บรรพ ๕ ครอบครัว

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ 
  รหัสสินค้า : 9789744665980
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 480
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2555

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบาย ปพพ.เรียงมาตรา ว่าด้วย นิติกรรม ระยะเวลา อายุความ โดย กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บรรพ ๑ หลักทั่วไป
  ลักษณะ ๔ นิติกรรม
  ลักษณะ ๕ ระยะเวลา
  ลักษณะ ๖ อายุความ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ 
  รหัสสินค้า : 9789744666604
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 182
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : มกราคม 2556