กฎหมายอื่นๆ (107)

Showing 1–24 of 107 results

จัดเรียงตาม:
 • img-book
  กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฿ 300.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในโอกาสที่กฎหมายตราสามดวงมีอายุครอบ 200 ปี
  และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสที่ทรงครองราชสมบัติปีที่ 60 พุทธศักราช 2548

  รายละเอียด
  ชื่อผู้จัดทำ :  สำนักงานกงอทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  รหัสสินค้า : G000047
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 206
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :2548

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายกับวงจรชีวิต โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 150.00 ฿ 135.00

  กฎหมายกับวงจรชีวิตเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนในสังคมตั้งแต่เกิดจนตายกฎหมายจึงแยกจากสังคมไม่ได้ดังคำกล่าวที่ว่า “ที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมาย” สังคมจำเป็นต้องมีระเบียบแบบแผนควบคุมความประพฤติของคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขแบบแผนความประพฤติที่สำคัญคือ “กฎหมาย” การเรียนรู้กฎหมายจะทำให้แต่ละคนรู้ขอบเขตความประพฤติว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นั่นคือการเรียนรู้ “สิทธิและหน้าที่” ของแต่ละคนนั่นเอง

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  รหัสสินค้า : 9786162691355 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 188
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2557

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์:กฎหมายทรัพย์สินสัญญาละเมิดและสิ่งแวดล้อม
  120 บาท
  โดย นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล ฿ 120.00 ฿ 108.00

  หนังสือกฎหมายกับเศรษฐศาสตร์เล่มนี้เป็นคำอธิบายกฎหมายด้วยความคิดทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่ากฎหมายทรัพย์สินสัญญาละเมิดและสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมการพัฒนากฎหมายเพื่อเศรษฐกิจก็มีจุดเริ่มต้นจากกฎหมายลักษณะดังกล่าวนี้เป็นสำคัญผู้เขียนหวังว่าการอธิบายกฎหมายด้วยเศรษฐศาสตร์จะเป็นพื้นฐานของการออกแบบกฎหมายเพื่อการพัฒนาต่อไป..

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการแพทย์สมัยใหม่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ฿ 200.00 ฿ 180.00
  • บทนำกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุขกฎหมายสาขาใหม่
  • การกระทำของแพทย์ต่อร่างกายผู้ป่วย(ในขอบเขตของการประกอบวิชาชีพ)กับความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
  • สิทธิที่จะตาย
  • แนวคิดของนักกฎหมายไทยเกี่ยวกับการปฏิเสธการรักษาที่จะนำไปสู่การตายดี
  • แนวคิดและวิวัฒนาการเรื่องสมองตาย
  • การปลูกถ่ายอวัยวะกับกฎหมาย
  • อุ้มบุญอุ้มบาป

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.พ. วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
  รหัสสินค้า : 9786162697234 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 224
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในอาเซียน โดย Luke Nottage และศักดา ธนิตกุล ฿ 220.00 ฿ 209.00

  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการนานาชาติเรื่องกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า ในอาเซียน ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมของของประเด็นกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในประเทศที่สำคัญๆ  เช่น สหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบของกฎหมายประเทศต่างๆ นอกจากนี้ก็ยังมีการนำเสนอข้อมูลกฎหมาความรับผิดในผลิตภัณฑ์และกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเทศอีกด้วย

  รหัสสินค้า : 9786164070820
  ชื่อผู้แต่ง : Luke Nottage และศักดา ธนิตกุล

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  จำนวนหน้า : 296
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ : กันยายน 2559

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ ฿ 280.00 ฿ 252.00

  รากฐานความคิดองค์การระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศวิวัฒนาการกฎหมายคุ้มครองมรดกภุูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก่อนปี พ.ศ. 2559 การพัฒนากฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหลังปี พ.ศ. 2559

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
  รหัสสินค้า : 9786162695513 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 370 กรัม
  จำนวนหน้า : 316
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2559

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายงบประมาณของต่างประเทศ : ข้อคิดและประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศส โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด ฿ 320.00 ฿ 304.00

  บทนำ : แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน
  บทที่ 1: ระบบงบประมาณแผ่นดินและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศสหรัฐอเมริกา
  บทที่ 2 : บทวิเคราะห์ประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อการพัฒนาระบบงบประมาณแผ่นดินและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย
  บทที่ 3 : ระบบงบประมาณแผ่นดินและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศฝรั่งเศส
  บทที่ 4 :บทวิเคราะห์ประสบการณ์ของประเทศฝรั่งเศสต่อการพัฒนาระบบงบประมาณแผ่นดิน และหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย

  รหัสสินค้า : 9786168139189 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม

  จำนวนหน้า : 268
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : พฤศจิกายน 2560

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายงบประมาณของประเทศไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด ฿ 340.00 ฿ 323.00

   

  รายละเอียด

  ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด
  รหัสสินค้า9786168139172
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า388
  ขนาด18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 1:  พฤศจิกายน  2561

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายล้มละลาย โดย อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล ฿ 230.00 ฿ 207.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 
   บททั่วไป
  บทที่ 2  มูลเหตุการฟ้องคดีล้มละลานและบทสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  บทที่ 3   หลักเกณฑ์การฟ้องล้มละลาย
  บทที่ 4   กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายในชั้นศาล
  บทที่ 5   คำสั้งพิทักษ์ทรัพย์

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : กฤษฎา  อภินวถาวรกุล
  รหัสสินค้า : 9786162697623
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า :240
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 2  :  กุมภาพันธ์ 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายลักษณะละเมิดรวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกา โดย ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร ฿ 320.00 ฿ 304.00

  หมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของพระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี รวบรวมจากหนังสือบทระบิลคำพิพากษาฎีการะหว่าง พ.ศ.2476-2478 ส่วนหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกาของศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย รวบรวมจากหนังสือธร์มสารระหว่างปี พ.ศ. 2476-2484 วารสารบทบัณฑิตย์ พ.ศ.2480 และจากวารสารคำพิพากษาฎีกาของเนติบัณฑิตยสภาระหว่างปี พ.ศ.2493-2496

  รหัสสินค้า : 9789744667021
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 356
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2556

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ฿ 800.00 ฿ 760.00

  ส่วนที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับตราสารเปลี่ยนมือ : วิวัฒนาการประเภทและลักษณะพิเศษ
  ส่วนที่ 2 ตราสารเปลี่ยนมือที่รับรองโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ตั๋วเงิน
  แบ่งออกเป็น 20 บทย่อยๆ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับตั๋วเงินโดยละเอียด
  ส่วนที่ 3 ตราสารเปลี่ยนมือที่รับรองโดยกฎหมายอื่น : บัตรเงินฝาก
  พร้อมทั้งดรรชนีค้นคำ

  รหัสสินค้า : 9789744666758
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1700 กรัม
  จำนวนหน้า : 1,116
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2556

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวาไรตี้เล่ม 1 โดย ชาติชาย อัครวิบูลย์ ฿ 115.00 ฿ 103.50

  ประชาชนมักถูกปิดปากด้วยประโยคที่ว่า”บุคคลใดจะอ้างความไม่รู้กฎหมายมาเป็นข้อแก้ตัวมิได้”การได้ทราบถึงกลยุทธ์หรือชั้นเชิงการใช้กฎหมายจะเป็นสิ่งป้องกันเล่ห์กลมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อีกด้วยและหากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นที่น่าสนใจของประชาชนทำให้เกิดปัญหาน่าขบคิดว่ามีกฎหมายที่จะใช้กับกรณีดังกล่าวอย่างไรหรือไม่ย่อมเป็นภารกิจที่จะนำเสนอในรูปสาระจากอรรถคดีที่เกิดขึ้นจริงหรือแสดงความคิดเห็นเป็นครั้งคราวไป

  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติชาย อัครวิบูลย์
  รหัสสินค้า : 9789742884307 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2549

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายวาไรตี้เล่ม 2 โดย ชาติชาย อัครวิบูลย์ ฿ 115.00 ฿ 103.50

  ประชาชนมักถูกปิดปากด้วยประโยคที่ว่า”บุคคลใดจะอ้างความไม่รู้กฎหมายมาเป็นข้อแก้ตัวมิได้”การได้ทราบถึงกลยุทธ์หรือชั้นเชิงการใช้กฎหมายจะเป็นสิ่งป้องกันเล่ห์กลมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อีกด้วยและหากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นที่น่าสนใจของประชาชนทำให้เกิดปัญหาน่าขบคิดว่ามีกฎหมายที่จะใช้กับกรณีดังกล่าวอย่างไรหรือไม่ย่อมเป็นภารกิจที่จะนำเสนอในรูปสาระจากอรรถคดีที่เกิดขึ้นจริงหรือแสดงความคิดเห็นเป็นครั้งคราวไป

  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติชาย อัครวิบูลย์
  รหัสสินค้า : 9789742884406 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 220 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2549

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายสวัสดิการสังคม โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทที่ 1  แนวความคิดพื้นฐานและวิวัฒนาการของสวัสดิการสังคม
  บทที่ 2  หลักการของกฎหมายสวัสดิการสังคม
  บทที่ 3  ระบบสวัสดิการสังคมตามกฎหมายระหว่างประเทศและตามกฎหมายต่างประเทศ
  บทที่ 4  ระบบสวัสดิการสังคมตามกฎหมายไทย

  รหัสสินค้า : 9786168139400
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 450กรัม
  จำนวน : 224
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 :  กุมภาพันธ์ 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร ฿ 450.00 ฿ 405.00

  บทที่1  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และอุปสรรคทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  บทที่2  กฎหมายแม่แบบของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  บทที่3  กฎหมายแม่แบบของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ค.ศ.1996 : ภาคการติดต่อสื่อสารและการทำสัญญา
  บทที่4  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2544
  ฯลฯ
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162696879 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 990 กรัม
  จำนวนหน้า : 464
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายเรื่อง Bitcoin Blockchain ICO and etc โดย ทพพล น้อยปัญญา ฿ 180.00 ฿ 162.00
  • Bitcoint
  • Cryptocurrency
  • Bitcoint’s Logo
  • BlockChain
  • Smat Contract
  • ICO

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162697425
  ผู้แต่ง : ทพพล น้อยปัญญา 

  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก300 กรัม
  จำนวนหน้า176
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่  : 1 : ตุลาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม โฉมฉาย ฿ 180.00 ฿ 171.00

  กฎหมายเปรียบเทียบและประวัติศาสตร์กฎหมาย – ลักษณะของกฎหมายหรือนิติศาสตร์เปรียบเทียบ การเปรียบเทียบ Common Law กับ Civil Law, ประวัติศาสตร์กฎหมายและสถาบันโรมัน – ประวัติศาสตร์กฎหมายโรมันในสมัยจัสติเนียน ภูมิหลังทางการเมืองของช่วงชีวิตแรกของกฎหมายโรมัน, บุคคล ทรัพย์สิน หนี้ มรดก – เปรียบเทียบกฎหมายโรมันว่าด้วยบุคคล ทรัพย์สิน หนี้ มรดก และกฎหมายอื่น

  บทที่ 1 กฎหมายเปรียบเทียบและประวัติศาตร์กฎหมาย
  บทที่ 2 ประวัติศาสตร์กฎหมายและสถาบันโรมัน
  บทที่ 3 บุคคล
  บทที่ 4 ทรัพย์สิน
  บทที่ 5 หนี้
  บทที่ 6 มรดก

  รหัสสินค้า9789744668332
  ผู้แต่ง :  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ประชุม  โฉมฉาย
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก350 กรัม

  จำนวนหน้า200
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่6 : ตุลาคม 2558

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์พยาบาล โดย ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ฿ 200.00 ฿ 180.00

  งานรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นงานที่ต้องทำร่วมกันระหว่างแพทย์พยาบาลและบุคลากรอื่นๆขณะเดียวกันทุกคนก็มีหน้าที่เฉพาะของตัวเองที่จะต้องทำให้ถูกต้องเพราะเป็นบทบาทที่จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายกำหนดไว้การละเลยหน้าที่ของตนเองหรือการทำเกินกว่าหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและหากเกิดความเสียหายขึ้นโอกาสที่จะถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องตามกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาและหรือตามกฎหมายวิชาชีพก็เป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้การเรียนรู้และป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดจึงเป็นหนทางที่ดีที่สุด

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
  รหัสสินค้า : 9786162695964 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 262
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 8 : สิงหาคม 2560

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายโทรคมนาคม โดย จินตนา พนมชัยชยวัฒน์ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  พัฒนาการทางเทคโนโลยีและบริการกิจการโทรคมนาคมนโยบายและกฎหมายโทรคมนาคมองค์กรกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและการจัดสรรทรัพยากรกฎหมายโทรคมนาคมในประเทศสหรัฐอเมริกากฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

  ชื่อผู้แต่ง : จินตนา พนมชัยชยวัฒน์
  รหัสสินค้า : 9786162695636 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 216
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2560

 • Sale!
  img-book
  กระบวนการยุติธรรมในมุมมองของคณิต ณ นคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 120.00 ฿ 108.00

  เป็นหนังสือรวมบทความทางกฎหมายตามแนวคิดและมุมมองของ ศ.คณิตณนครเช่นเรื่องสถาบันอัยการกับบทบาทในการแก้ไขปัญหาสังคม : อดีตปัจจุบันอนาคต, เรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก, เรื่องอัยการสูงสุดด้านการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนฯลฯ

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162692246 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2556

 • Sale!
  img-book
  การก่อการร้ายกับการมอบอำนาจให้ดำเนินคดี โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 130.00 ฿ 117.00

  รวมบทความข้อเสนอแนะ-ข้อคิดเห็นเพื่อปฏิรูปกฎหมายโดยศาสตราจารย์ดร.คณิตณนครประกอบด้วยการก่อการร้าย,การให้อำนาจในการดำเนินคดีอาญา,การอ่านคำพิพากษาคดียึดทรัพย์,การเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐกับการปล่อยชั่วคราว,ความรับผิดทางอาญากับเหตุการณ์บนทางด่วนโทล์เวย์,ดุลพินิจในการออกหมายจับ,นโยบายรัฐให้จดทะเบียนสำนักงานทวงหนี้,”บุญเก่ากำลังจะหมด”ผ่านเลนส์คณิตณนคร

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162690112 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 190 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2554

 • Sale!
  img-book
  การบังคับคดีแพ่ง โดย อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ฿ 330.00 ฿ 313.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1  : ความทั่วไป
  บทที่ 2 :  ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี
  บทที่ 3  :  การบังคับคดี
  บทที่ 4 :  การขอให้บังคับคดี
  บทที่ 5  :  การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
  รหัสสินค้า : 9786164789197
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1500 กรัม
  จำนวนหน้า408
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : มกราคม 2561

 • Sale!
  img-book
  การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจ นำเข้าและส่งออก โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร ฿ 800.00 ฿ 760.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  SECTION  1   ความรู้ทั่วไปของธุรกิจนำเข้าและส่งออก
  SECTION  2   ระบบบัญชีและเอกสารของธุรกิจนำเข้าและส่งออก
  SECTION  3   การบันทึกบัญชีและการรับรู้รายได้-รายจ่ายของธุรกิจนำเข้าและส่งออก
  SECTION  4   ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)
  SECTION  5   ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร 
  รหัสสินค้า : 9786162697654
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1800  กรัม
  จำนวนหน้า : 212
  ขนาด18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 7  :   มีนาคม  2562

 • Sale!
  img-book
  การปฏิรูประบบกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลยุโรป โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ฿ 250.00 ฿ 225.00

  วิกฤตการณ์ร.ศ.112ช่วยให้สยามประเทศได้ตระหนักชัดว่าการที่สยามจะรักษาเอกราชไว้ได้นั้นนอกจากจะต้องดำเนินกุศโลบายทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างระมัดระวังแล้วยังจำเป็นต้องวางแผนพัฒนาประเทศปรับปรุงการปกครองและระบบกฎหมายให้ทันสมัยอย่างเอาจริงเอาจังในยุคปัจจุบันเรากำลังก้าวไปสู่ยุคของการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินปรับปรุงศักยภาพการแข่งขันของประเทศและการปรับปรุงโครงสร้างทางสัมคมอย่างขนานใหญ่กฎหมายและนักกฎหมายยังคงมีบทบาทสำคัญในการนี้เป็นอย่างยิ่งและดูเหมือนว่าสังคมกำลังเรียกร้ององค์ความรู้และบุคลากรที่มีคุณภาพสูงในงานด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆประหนึ่งว่างานบริการด้านกฎหมายกำลังขยายตัวพัฒนาเป็นแขนงอุตสาหกรรมด้านบริการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติด้วยความรวดเร็วยิ่ง เรื่องภายในเล่มประกอบด้วยบริบทและมูลเหตุแห่งการปฏิรูป,แนวความคิดว่าด้วยกฎหมายและธรรมะ,การจัดระบบกฎหมายและองค์กรบริหารงานยุติธรรม,สถานะและสิทธิเสรีภาพของบุคคลและวิสัยทัศน์แห่งศตวรรษที่ 21 ในการพิมพ์ครั้งนี้เพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์และหลักการใช้และตีความกฎหมาย

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
  รหัสสินค้า : 9786162691690 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 344
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2556 (แก้ไขเพิ่มเติม)