กฎหมายระหว่างประเทศ (30)

Showing 1–24 of 30 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  Lectures Notes กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 โดย รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  ประกอบด้วยการอธิบายเรื่องต่อจากเล่ม 1 ได้แก่ ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ, รัฐ องค์ประกอบของรัฐ การรับรองรัฐ การรับรองของรัฐบาล, ดุลอาณาของรัฐ, ความรับผิดชอบของรัฐ, สนธิสัญญา, กฎหมายทะเล เขตแดนทางทะเลทั่วไป และการกำหนดเขตแดนทางทะเลของประเทศไทย

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ
  รหัสสินค้า : 9786162695339 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 292
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : ธันวาคม 2559

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
  300 บาท
  โดย ฿ 300.00 ฿ 270.00

  วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, สัญญาการค้าระหว่างประเทศ, INCOTERMS, การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, การประกันภัยสินค้าทางทะเล, การชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ, ระเบียบพิธีการทางศุลกากร, การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ, องค์การการค้าโลก, ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายงบประมาณของต่างประเทศ : ข้อคิดและประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศส โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด ฿ 320.00 ฿ 304.00

  บทนำ : แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน
  บทที่ 1: ระบบงบประมาณแผ่นดินและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศสหรัฐอเมริกา
  บทที่ 2 : บทวิเคราะห์ประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อการพัฒนาระบบงบประมาณแผ่นดินและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย
  บทที่ 3 : ระบบงบประมาณแผ่นดินและหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศฝรั่งเศส
  บทที่ 4 :บทวิเคราะห์ประสบการณ์ของประเทศฝรั่งเศสต่อการพัฒนาระบบงบประมาณแผ่นดิน และหลักกฎหมายงบประมาณของประเทศไทย

  รหัสสินค้า : 9786168139189 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม

  จำนวนหน้า : 268
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : พฤศจิกายน 2560

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายระหว่างประเทศ โดย รองศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์ ฿ 400.00 ฿ 380.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – วิวัฒนาการและโครงสร้างของสังคมระหว่างประเทศกับกฎหมายระหว่างประเทศ
  – แหล่งกำเนิดหรือที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ
  – ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน
  – บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ
  – การได้มาซึ่งดินแดนของรัฐ
  – เขตอำนาจแห่งรัฐ
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์จันตรี  สินศุภฤกษ์
  รหัสสินค้า :9789742037345
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 506
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม  2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 โดย รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ ฿ 150.00 ฿ 135.00

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ
  รหัสสินค้า : 9786162695292 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 212
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : ธันวาคม 2559

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 โดย ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ฿ 400.00 ฿ 360.00

  ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ, บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของรัฐ, บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ, เขตอำนาจรัฐ, เขตอำนาจรัฐเหนือเขตทางทะเล, ความคุ้มกันจากเขตอำนาจรัฐ, สนธิสัญญา, การปฏิบัติต่อคนต่างด้าว, ความรับผิดของรัฐ, การสืบทอดของรัฐ, การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
  รหัสสินค้า : 9786162696541 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 444
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 13 : มกราคม 2561

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 โดย ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ฿ 470.00 ฿ 423.00

  ความคุ้มกันจากเขตอำนาจของรัฐ (Immunity from Jurisdiction), สนธิสัญญา(Treaties), การประติบัติต่อคนต่างด้าว (Treatment of Aliens), ความรับผิดของรัฐ (Responsibility of States), การสืบทอดของรัฐ (Succession of States), การระงับขอพิพาทระว่างประเทศโดยสันติ (Peaceful Settlement of International Disputes)

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
  รหัสสินค้า : 9786162696916 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 506
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : มิถุนายน 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 รัฐ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร ฿ 170.00 ฿ 153.00

  1. บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อความคิดทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพบุคคลระหว่างประเทศทางกฎหมาย, รัฐ, องค์ประกอบของรัฐ, การรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล, อำนาจอธิปไตยและเขตอำนาจรัฐ, รูปแบบของรัฐ การเกิด การเปลี่ยนแปลง และกากรสิ้นสุดของรัฐ, ความรับผิดของของรัฐ (State Responsibility)

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ เอกบุตร
  รหัสสินค้า : 9789742889272 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 360 กรัม
  จำนวนหน้า : 192
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายระหว่างประเทศเล่ม 1 สนธิสัญญา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร ฿ 350.00 ฿ 315.00

  ข้อความเบื้องต้น : ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ, ความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ, ลักษณะของสังคมระหว่างประเทศ, ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ, บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ, บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดจากข้อตกลง, คำนิยาม “ข้อตกลงระหว่างประเทศ” กับ “สนธิสัญญา”, การแยกประเภทสนธิสัญญา, การทำสนธิสัญญา, กระบวนการต่าง ๆ ของการจัดทำสนธิสัญญา, การจัดทำสนธิสัญญาหลายฝ่าย, ความสมบูรณ์ของสนธิสัญญา, เงื่อนไขแห่งความสมบูรณ์ของสนธิสัญญา, กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความยินยอม, สนธิสัญญาต้องไม่ขัดกับกฎหมายบังคับเด็ดขาด, ผลแห่งการเป็นโมฆะของสนธิสัญญา, การตีพิมพ์เผยแพร่และการลงทะเบียนสนธิสัญญา, การใช้การตีความและผลของสนธิสัญญา, ผลของสนธิสัญญาต่อกฎเกณฑ์แบบแผนทางกฎหมาย, การใช้สนธิสัญญากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมระหว่างประเทศ, การไม่ใช้และการสิ้นสุดของสนธิสัญญา…
  การแก้ไขในครั้งนี้ ผู้เขียนได้มุ่งเน้นไปที่ 2 เรื่องที่เป็นปัญหาถกเถียงกัน คือ เรื่องคำแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) กับเรื่องคดีปราสาทพระวิหาร ซึงมีแง่มุมทางกฎหมายมากมายที่น่าสนใจ

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร
  รหัสสินค้า : 9789742887186 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 640 กรัม
  จำนวนหน้า : 368
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ โดย อาจารย์นฤมล ฐานิสโร ฿ 130.00 ฿ 117.00

  บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยสัญชาติ
  บทที่ 2 การได้สัญชาติ
  บทที่ 3 การเสียสัญชาติ
  บทที่ 4 การกลับคืนสู่สัญชาติ
  บทที่ 5 คนไทยพลัดถิ่น

  ชื่อผู้แต่งนฤมล ฐานิสโร
  รหัสสินค้า9786162697142
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก250 กรัม

  จำนวนหน้า136
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ GATT และ WTO : บททั่วไป
  560 บาท
  โดย ศาสตราจารย์ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร ฿ 560.00 ฿ 504.00

  หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมเล่มระหว่างกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและ GATT และองค์การการค้าโลก แบ่งเนื้อออกเป็น 11 บท คือ
  บทนำ การค้าระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย
  1. ความเป็นมาของ GATT และ WTO
  2. โครงสร้างองค์กร วัตถุประสงค์ หน้าที่ การเข้าเป็นสมาชิก และการลงมติของ WTO
  3. หลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง หรือ MFN
  4. หลักปฏิบัติอย่างชาติ หลักต่างตอบแทน และหลักความโปร่งใส
  5. อุปสรรคทางการค้าและการเจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า
  6. ความตกลงสินค้าเกษตร
  7. การทุ่มตลาดและมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
  8. การอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุน
  9. มาตรการปกป้อง
  10. การระงับข้อพิพาทของ GATT และ WTO
  11. GATT และ WTO กับประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  :ศาสตราจารย์ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร
  รหัสสินค้า : 9786162696213
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1100 กรัม

  จำนวนหน้า608
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : ตุลาคม 2560 แก้ไขเพิ่มเติม

 • Sale!
  img-book
  กฏหมายระหว่างประเทศกับการเมืองระหว่างประเทศ โดย รองศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์ ฿ 150.00 ฿ 135.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1  สังคมมนุษย์กับกฏหมายและการเมือง
  บทที่ 2 สังคมระหว่างประเทศ
  บทที่ 3 ทฤษฎีหรือแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  บทที่ 4 การดำเนินการทางการเมืองระหว่างประเทศ
  บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างกับการเมืองระหว่างประเทศ
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์
  รหัสสินค้า : 9742881294
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า :200
  ขนาด : 14.5×21 
  พิมพ์ครั้งที่  :   พฤศจิกายน  
  2547

 • Sale!
  img-book
  กรณีพิพาททะเลจีนใต้ โดย รองศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์ ฿ 190.00 ฿ 180.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 ข้อเท็จจริงในทางภูมิศาสตร์และการกล่าวอ้างสิทธิของรัฐต่างๆ  ในทะเลจีนใต้
  และความสำคัญของทะเลจีนใต้ และภูมิหลังความเป็นมาของคำชี้ขาดของศาลอนุญาโตตุลาการในคดีทะเลจีนใต้
  บทที่ 3 คำชี้ขาดของศาลอนุญาโตตุลาการในคดีทะเลจีนใต้ : เขตอำนาจศาลและการยอมรับพิจารณาคดี
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ จันตรี สินศุภฤกษ์
  รหัสสินค้า : 9789742037116
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 178
  ขนาด : 18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  การมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญาตามกฎหมายเยอรมัน โดย ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน ฿ 85.00 ฿ 76.50

  การทำสนธิสัญญา องค์กรที่มีอำนาจในการทำสนธิสัญญา กระบวนการในการทำสนธิสัญญา, การทำให้สนธิสัญญามีผลบังคับใช้ภายในประเทศ ทฤษฎีการรับสนธิสัญญา การรับสนธิสัญญาเข้าเป็นกฎหมายภายใน การมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญาภายในประเทศ ปัญหาการรับสนธิสัญญาเข้าเป็นกฎหมายภายใน, การบังคับใช้สนธิสัญญาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน การบังคับใช้สนธิสัญญาโดยฝ่ายบริหาร การบังคับใช้สนธิสัญญาโดยศาล ปัญหาการบังคับใช้สนธิสัญญาภายในประเทศ

  ชื่อผู้แต่ง : ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน
  รหัสสินค้า : 9789742889852 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 140 กรัม
  จำนวนหน้า : 112
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2554

 • Sale!
  img-book
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิการ) ฿ 180.00 ฿ 162.00

  หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อประโยชน์สำหรับผู้อ่านในกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มสำคัญ คือ (1) เพื่อเตรียมตัวไปเรียนต่อปริญญาโททางด้านกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (2) เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ที่ต้องเปรียบเทียบกฎหมาย (3) เพื่อนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เข้าใจกฎหมายและใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาได้อย่างปลอดภัย (4) เพื่อนักธุรกิจชาวไทยที่ติดต่อกับสหรัฐอเมริกาจะได้ศึกษาข้อกฎหมายการค้าและที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และ (5) เพื่อบุคคลทั่วไปจะได้เห็นภาพรวมของกฎหมายอเมริกา

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
  รหัสสินค้า : 9789742889128 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  จำนวนหน้า : 200
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  น้ำหนัก : 400
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2553 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายจีน โดย ฿ 150.00 ฿ 135.00

  บทนำ : บริบทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีน, ความมุ่งหมายในการศึกษากฎหมายจีน บทที่2 : ประวัติศาสตร์กฎหมายของจีนในยุคราชวงศ์ บทที่3 : ประวัติศาสตร์กฎหมายของจีนในยุคสมัยใหม่ บทที่4 : พรรคคอมมิวนิสต์จีน และระบบกฎหมาย บทที่5 : รัฐธรรมนูญ และโครงสร้างรัฐ บทที่6 : ที่มาของกฎหมายในระบบกฎหมายจีน บทที่7 : ศาลประชาชนและสำนักงานอัยการประชาชน บทที่8 : วิชาชีพทนายความและการเรียนการสอนนิติศาสตร์ในจีน ฯลฯ

 • Sale!
  img-book
  คำบรรยายเบื้องต้นกฎหมายองค์การระหว่างประเทศ โดย ฿ 220.00 ฿ 209.00

  บทที่ 1  ประวัติองค์การระหว่างประเทศ
  บทที่ 2  ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ
  บทที่ 3  การจัดองค์กรและการดำเนินงานขององค์กร
  บทที่ 4  การเป็นสมาชิกและสิ้นสุดสมาชิกภาพขององค์การระหว่างประเทศ
  บทที่ 5  หลักการลงคะแนนเสียงของรัฐสมาชิกและข้อมติของค์การระหว่างประเทศ
  บทที่ 6  งบประมาณขององค์การระหว่างประเทศ
  บทที่ 7  เอกสิทธิ์และความคุ้มกันขององค์การระหว่างประเทศ
  บทที่ 8 ความสัมพันธ์ทางการฑูตกับองค์การระหว่างประเทศ
  บทที่ 9 ความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศ
  บทที่ 10 การระงับข้อพิพาท
  บทที่ 11 กลไกการบังคับให้เป็นไปตามคำตัดสินหรือคำแนะนำ
  บทที่ 12 บทเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ
  บทที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมติกับบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 14 บทบาทความสำคัญขององค์การระหว่างประเทศแบบเอกชน (NGOs)
  บทที่ 15 ประชาคมอาเซียน

  รหัสสินค้า9786168139134
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช 

  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก400 กรัม

  จำนวนหน้า176
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1มกราคม 2561

 • Sale!
  img-book
  คำพิพากษาของศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน จะมีผลในอีกประเทศหนึ่งหรือไม่?
  150 บาท
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์ ฿ 150.00 ฿ 135.00

  บทที่ 1 ข้อความคิดพื้นฐาน ว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ
  บทที่ 2 สถานะของเรื่องการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
  บทที่ 3 หลักเกณฑ์การรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน
  บทที่ 4 ข้อพิจารณาบางประการต่อการจัดทำอนุสัญญาว่าด้วยการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
  บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒพานิช ฿ 379.00 ฿ 360.05

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  • ภาค 1 หลักกฎหมายสัญชาติไทย
  • ภาค 2  นิติฐานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย
  • ภาค 3  การขัดกันแห่งเขตอำนาจศาล
  • ภาค 4  กฎหมายขัดกัน
  • ภาค 5  การรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ
  • ภาค 6 สถาบันทางวิชาการที่มีคุณณูปการต่อกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและกฎหมายเปรียบเทียบ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒพานิช
  รหัสสินค้า9786163144324
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 366
  ขนาด18.5 x 26 cm
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : ตุลาคม  2561

   

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายรับขนของทางอากาศ โดย ฿ 370.00 ฿ 351.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  1.บททั่วไป
  2.ระบบอนุสัญญาวอร์ซอ (warsaw-system Conventions)
  3.อนุสัญญาว่าด้วยการทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางประการที่เกี่ยวกับการรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศ ค.ศ.1999 ฯ
  4.กฎหมายไทยก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศพ.ศ.2558
  5.พระราชบัญญัติการรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศพ.ศ.2558
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศ. ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสสินค้า : 9786168139059
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 326
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ กันยายน 2560

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ฿ 260.00 ฿ 247.00

  ความหมายของกฏหมายอาญาระหว่างประเทศ, ลักษณะสำคัญของกฏหมายอาญาระหว่างประเทศ, กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา, ที่มาของกฏหมายอาญาระหว่างประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างกฏหมายอาญาระหว่างประเทศกับกฏหมายอื่นๆ, ความผิดอาญาร้ายแรงระหว่างประเทศ, ความผิดอาญาระหว่างประเทศอื่นๆ, หลักกฏหมายอาญาทั่วไปที่ใช้กับกฏหมายอาญาระหว่างประเทศ, บทบาทของประเทศไทยในความผิดอาญาระหว่างประเทศ, ต้นกำเนิดการดำเนินคดีอาญาระหว่างประเทศ, ศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกิจ, ศาลอาญาระหว่างประเทศถาวร, วิธีพิจารณาคดีอาญาระหว่างประเทศ ฯลฯ

  รายละเอียด

  รหัสสินค้า9789744667205
  ผู้แต่ง :  รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก450 กรัม

  จำนวนหน้า268
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2556

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ.๒๕๕๑ โดย ดร.ต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์ ฿ 160.00 ฿ 144.00

  กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ทำให้ปัญหาอาชญากรรมที่กระทำข้ามชาติและปัญหาผู้กระทำความผิดหลบหนีไปต่างประเทศเป็นเรื่องที่พบเห็นได้มากที่สุด การส่งและขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นกลไกทางกฎหมายอันหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการนำตัวผู้กระทำผิดที่หลบหนีไปยังประเทศอื่นกลับมาดำเนินคดีในประเทศ

  ชื่อผู้แต่ง : ดร.ต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์
  รหัสสินค้า : 9786162692741 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 192
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2557

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  คำอธิบายว่า ด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิม พร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน จัดพิมพ์ขึ้นโดยอาศัยเค้าโครงคำบรรยาย กฎหมายระหว่งประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย ซึ่งออกพิมพ์เป็นเวลากว่ายี่สิบปีแล้ว ประกอบด้วย ภาคทั่วไป, กฎหมายขัดกันว่าด้วยสถานะและความสามารถของบุคคล, กฎหมายขัดกันว่าด้วยหนี้, กฎหมายขัดกันว่าด้วยทรัพย์, กฎหมายขัดกันว่าด้วยครอบครัว, กฎหมายขัดกันว่าด้วยมรดก

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162697579
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม

  จำนวนหน้า
  240
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : มกราคม 2562

 • Sale!
  img-book
  ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ผลกระทบต่อกฎหมายไทย โดย ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน ฿ 150.00 ฿ 135.00

  การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ เป็นเรื่องสำคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องร่วมมือระหว่างกันเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายและเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบกับประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิกอาเซียนในขณะเดียวกัน เนื่องจากการดำเนินการของประเทศสมาชิกสู่การเป็นประชาคมอาเซียนวางอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายระหว่างประเทศในลักษณะที่เป็นสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ นิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการดำเนินการสู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้สร้างพันธกรณีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการนำเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ตกลงระหว่างกันไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงภายในประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบหลายด้าน ทั้งผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางกฎหมายทั้งในระดับระหว่างประเทศและภายในของประเทศไทย

  ชื่อผู้แต่ง : ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน
  รหัสสินค้า : 9786162692864 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 230 กรัม
  จำนวนหน้า : 188
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2557