กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน (41)

Showing 1–24 of 41 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายบัญชีภาษีอากร โดย ศ.พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม และ ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม ฿ 300.00 ฿ 270.00

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศ.พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม และ ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
  รหัสสินค้า : 9786162698323
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 296
  ขนาด : 18.5 x 26.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายภาษีสรรพสามิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง ฿ 230.00 ฿ 207.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
  บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปภาษีสรรพสามิต
  บทที่ 2 ผู้เสียภาษีสรรพสามิต
  บทที่ 3 ฐานภาษีสรรพสามิต
  บทที่ 4 อัตราภาษีสรรพสามิต
  บทที่ 5 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
  บทที่ 6 พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทสินค้า
  บทที่ 7 พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทบริการ
  บทที่ 8 การบรรเทาภาษีสรรพสามิต
  บทที่ 9 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
  บทที่ 10 ความรับผิดทางภาษีสรรพสามิต
  บรรณานุกรม

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810289
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️จำนวนหน้า : 232 หน้า
  ⭐️น้ำหนัก : 700 กรัม
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ : กรกฎาคม 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายภาษีอากร โดย ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  บทที่ 3 ภาษเงินได้นิติบุคคล
  บทที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  บทที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  ***การแก้ไข : แก้ไขคำอธิบายและกฎหมาย , เพิ่มฎีกา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
  รหัสสินค้า : 9786162699573
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 344
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายภาษีอากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทเบื้องต้น : 
  ความสัมพันธ์ของงบประมาณแผ่นดิน การคลังสาธารณะ กฎหมายการคลัง และกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 2 ที่มาของภาษีอากรไทย
  บทที่ 3 หลักการทั่วไปของกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 4 หลักการพื้นฐานกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 5 โครงสร้างกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 6 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากร
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
  รหัสสินค้า : 9786162698842
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 388
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : เมษายน 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล ฿ 440.00 ฿ 396.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ลักษณะการจัดเก็บภาษีจากมูลค่าทรัพย์สิน
  • การจำแนกประเภทภาษีทรัพย์สิน
  • ภาษีทรัพย์สินเฉพาะอย่าง
  บทที่ 2 ความเป็นมา โครงสร้าง และสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  • วิเคราะห์โครงสร้างกฎหมายและปัญหาที่เกิดจากการตีความบทบัญญัติกฎหมายและการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงาน
  • โครงสร้างกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  • การคำนวณภาษี
  • บทลงโทษ

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162698392
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวน : 456
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2563

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายสวัสดิการสังคม โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทที่ 1  แนวความคิดพื้นฐานและวิวัฒนาการของสวัสดิการสังคม
  บทที่ 2  หลักการของกฎหมายสวัสดิการสังคม
  บทที่ 3  ระบบสวัสดิการสังคมตามกฎหมายระหว่างประเทศและตามกฎหมายต่างประเทศ
  บทที่ 4  ระบบสวัสดิการสังคมตามกฎหมายไทย

  รหัสสินค้า : 9786168139400
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 450กรัม
  จำนวน : 224
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 :  กุมภาพันธ์ 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแรงงาน โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ ฿ 400.00 ฿ 360.00

  🔹🔹บทคัดย่อ/สารบาญ🔹🔹
  ส่วนที่ 1 กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน
  ส่วนที่ 2 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  ส่วนที่ 3 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
  ส่วนที่ 4 กฎหมายเงินทดแทน
  ส่วนที่ 5 กฎหมายประกันสังคม
  ส่วนที่ 6 กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน
  📌พิมพ์ครั้งที่ 29 เพิ่มฎีกา ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน

  🔹🔹รายละเอียด🔹🔹
  ⭐️ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
  ⭐️รหัสสินค้า : 9786165810685
  ⭐️รูปแบบ : ปกอ่อน
  ⭐️น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  ⭐️จำนวนหน้า : 460 หน้า
  ⭐️ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  ⭐️พิมพ์ครั้งที่ 29 : กันยายน 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแรงงาน Labor Law 2563 โดย บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด ฿ 350.00 ฿ 332.50

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
  พระราชบัญญัติประกันสังคม
  พระราชบัญญัติเงินทดแทน

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  Section 1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
  Section 2 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
  Section 3 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
  Section 4 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
  Section 5 พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
  Section 6 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด

  รหัสสินค้า : 9786163021939
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 406 หน้า
  ขนาด : 16.5 x 24 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : 2563

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล

  กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ ฿ 160.00 ฿ 144.00

  กฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีมากมายหลายฉบับ ทำให้นายจ้างและลูกจ้างต่างสับสนว่าจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจึงจะไม่ล่วงล้ำก้ำเกินสิทธิของแต่ละฝ่ายและทำงายแรงงานสัมพันธ์อันดี หนังสือเล่มนี้ได้เสนอหลักการ ข้อกฎหมาย และแนวปฏิบัติระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับการจ้างและการทำงาน บทที่ 1 อำนาจของนายจ้างในการบริหารงานบุคคล บทที่ 2 การจัดทำเอกสารการจ้าง บทที่ 3 การโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้าง บทที่ 4 การกำหนดวินัย โทษทางวินัย และการใช้มาตรการทางวินัยต่อลูกจ้าง บทที่ 5 การตักเตือนลูกจ้าง บทที่ 6 การลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ บทที่ 7 คดีอุทาหรณ์

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
  รหัสสินค้า : 9786162695742 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 270 กรัม
  จำนวนหน้า : 226
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 13 : (แก้ไขเพิ่มเติม)

   

  กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร

  กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ ฿ 150.00 ฿ 135.00

  ความหมายของกฎหมายแรงงาน, กฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน, กฎหมายคุ้มครองแรงงาน, เวลาทำงาน, วันหยุด, วันลา, ค่าตอบแทนในการทำงาน, กฏหมายเงินทดแทน, กฎหมายแรงงานสัมพันธ์, การเรียกร้อง, การเจรจา การไกล่เกลี่ย, การชี้ขาด, คณะกรรมการลูกจ้าง, กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน, กฎหมายประกันสังคม, กฎหมายโรงงาน, กฎหมายอื่นที่นักบริหารควรรู้

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
  รหัสสินค้า : 9786162696664 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 196
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 17 : มีนาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง โดย พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น ฿ 270.00 ฿ 256.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  💊 การสิ้นสุดสัญญาจ้าง
  💊 ลาออก
  💊 ตกลงเลิกสัญญาจ้าง
  💊 เลิกจ้าง
  💊 สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
  💊 ค่าชดเชย
  💊 ค่าชดเชยพิเศษ
  💊เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
  💊 ข้อจำกัดในการใช้สิทธิเลิกจ้าง
  💊 ใบผ่านงาน
  💊 การยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน และการดำเนินคดีต่อศาลแรงงาน

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786163022141
  ชื่อผู้แต่ง : พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
  จำนวนหน้า : 376 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 521 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : มิถุนายน 2564

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น ฿ 650.00 ฿ 617.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  กฎหมายแรงงาน / สัญญาจ้างแรงงาน / รูปแบบของสัญญาจ้างแรงงาน / นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลที่ต้องร่วมรับผิดกับนายจ้าง / การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง / จ้างทดลองงาน / สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / การใช้แรงงานหญิง / การใช้แรงงานเด็ก / เวลาทำงานปกติและเวลาพัก / วัดหยุดและวันลา / ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด / เงินทดแทน / ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง / คณะกรรมการลูกจ้าง / สหภาพแรงงาน / วินัยและการลงโทษทางวินัย / สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า / ค่าชดเชย / ค่าชดเชยพิเศษ / เลิกจ้างไม่เป็นธรรม / การกระทำอันไม่เป็นธรรม / พนักงานตรวจแรงงานและการดำเนินคดีชั้นพนักงานตรวจแรงงาน / ศาลแรงงานและการดำเนินคดีแรงงาน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
  รหัสสินค้า : 9789742037727
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,400 กรัม
  จำนวนหน้า : 872
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 12 : มกราคม 2563

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ

  กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เป็นกฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจและลูกจ้างโดยเฉพาะ บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้แตกต่างจากบรรดากฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับแก่สถาน ประกอบกิจการเอกชนและลูกจ้างบางส่วน มีลักษณะเป็นคำอธิบายกฎหมาย เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบแนวคิด หลักการ สาระ การปฏิบัติ และแนวทางวินิจฉัยเมื่อมีความไม่ชัดเจนของตัวบทกฎหมายตามสมควร..อธิบาย กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ความเป็นมา ลักษณะ และการใช้บังคับ คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การระงับข้อพิพาทแรงงาน การคุ้มครองผู้ใช้สิทธิ องค์การของลูกจ้าง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ความเป็นมา ลักษณะ และการใช้บังคับ มาตรฐานทั่วไป การใช้แรงงานทั่วไป การใช้แรงงานหญิง ค่าตอบแทนในการทำงาน เงินทดแทน สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การควบคุม ค่าชดเชย

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
  รหัสสินค้า : 9789742885052 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 280
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2549

   

   

  กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ

 • Sale!
  img-book
  การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจ นำเข้าและส่งออก โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร ฿ 800.00 ฿ 760.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  SECTION  1   ความรู้ทั่วไปของธุรกิจนำเข้าและส่งออก
  SECTION  2   ระบบบัญชีและเอกสารของธุรกิจนำเข้าและส่งออก
  SECTION  3   การบันทึกบัญชีและการรับรู้รายได้-รายจ่ายของธุรกิจนำเข้าและส่งออก
  SECTION  4   ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)
  SECTION  5   ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร 
  รหัสสินค้า : 9786163021656
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1800  กรัม
  จำนวนหน้า : 212
  ขนาด18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 7  :   มีนาคม  2562

 • Sale!
  img-book
  การระงับข้อพิพาททางภาษีอากร โดย ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ฿ 480.00 ฿ 432.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ⭐️บทที่ 1 ที่มาของข้อพิพาททางภาษีอากร
  ⭐️บทที่ 2 การเกิดข้อพิพาททางภาษีอากร
  ⭐️บทที่ 3 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยองค์กรฝ่ายปกครอง
  ⭐️บทที่ 4 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยองค์กรฝ่ายตุลาการ
  ⭐️บทที่ 5 การบังคับคดีภาษีอากร
  ⭐️บทที่ 6 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรที่มิใช่การประเมินภาษีอากร
  ⭐️บทที่ 7 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยศาลอื่นที่มิใช่ศาลภาษีอากร
  ⭐️บทที่ 8 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากร ภาษีสรรพสามิตและภาษีท้องถิ่น
  ⭐️บทที่ 9 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยการไกล่เกลี่ย
  ⭐️บทที่ 10 คำพิพากษาศาลฎีกาและหมายเหตุเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากร

  รายละเอียด
  🌟รหัสสินค้า
  : 9786165810340
  🌟ผู้แต่ง :  ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
  🌟รูปแบบ : ปกอ่อน
  🌟น้ำหนัก : 1,050 กรัม
  🌟จำนวน : 488
  🌟ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
  🌟พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2564

 • Sale!
  img-book

  การเลิกจ้างและการลาออก

  การเลิกจ้างและการลาออก โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  “หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะให้แนวคิด หลักกฏหมาย วิธีการปฏิบัติในการเลิกจ้างอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว ยังกล่าวถึงหลักการและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการลาออกของลูกจ้างด้วย คงจะช่วยให้นายจ้างและลูกจ้างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเมื่อมีเหตุจำเป็นต้องเลิกความสัมพันธ์ก็ลาจากกันด้วยความรู้สึกที่ดี” เหมาะสำหรับนักบริหารผู้เป็นเลิศทุกระดับและลูกจ้างทุกคน

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
  รหัสสินค้า : 9786162692727 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 288
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : พฤษภาคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  การเลิกจ้างและการลาออก

 • Sale!
  img-book
  คดีแรงงาน แนวความคิดในการอธิบายความหมาย ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ฿ 600.00 ฿ 570.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะและการบังคับใช้
  บทที่ 2 การคุ้มครองทั่วไป
  บทที่ 3 การใช้แรงงาน
  บทที่ 4 การใช้แรงงานหญิง
  บทที่ 5 การใช้แรงงานเด็ก (ม.44-51)
  บทที่ 6 การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน
  บทที่ 7 คณะกรรมการค่าจ้าง (ม.78-91)
  บทที่ 8 สวัสดิการ (ม.92-99)
  บทที่ 9 การควบคุม (ม.108-115/1)
  บทที่ 10 การพักงาน (ม.116)
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
  รหัสสินค้า : 9789742037376
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,200 กรัม
  จำนวนหน้า : 734 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : พฤษภาคม 2562

 • Sale!
  img-book

  คนตัดสินคน (เรื่องสั้น 10 เรื่อง)

  คนตัดสินคน (เรื่องสั้น 10 เรื่อง) โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ ฿ 100.00 ฿ 90.00

  “คนตัดสินคน” เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกเรื่องราวและความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาข้างต้นโดยวาดหวังไว้ว่า เมื่ออ่านเรื่องสั้นชุดนี้จบลง ท่านผู้อ่านคงเข้าใจชีวิตจิตใจของลูกจ้างและนายจ้างดีขึ้น ทราบภาระหน้าที่สำคัญในการวินิจฉัยคดีของผู้พิพากษามากขึ้น และเข้าใจในระบบศาลยุติธรรมถูกต้องยิ่งขึ้น…

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
  รหัสสินค้า : 9786162691089 
  รูปแบบ : ปกอ่อน เนื้อในพิมพ์ 2 สี
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 128
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2555

   

  คนตัดสินคน (เรื่องสั้น 10 เรื่อง)

 • Sale!
  img-book
  ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2564 โดย ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
  บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  บทที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  บทที่ 4 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  บทที่ 5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)
  บทที่ 6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  บทที่ 7 อากรแสตมป์
  บทที่ 8 ภาษีอากร การโอนอสังหาริมทรัพย์
  💎 ข้อแนะนำการตอบข้อสอบ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
  รหัสสินค้า : 9786165826440
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 780 กรัม
  จำนวนหน้า : 384 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26.1 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : 2564

 • Sale!
  img-book
  คำสอนวิชา กฎหมายภาษีอากร โดย ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ฿ 590.00 ฿ 560.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 2 การตีความกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 3 ผลย้อนหลังของกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 4 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
  บทที่ 5 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)
  บทที่ 6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)
  บทที่ 7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)
  บทที่ 8 การวางแผนภาษีอากร การหนีภาษีอากร และการหลีกภาษีอากร
  บทที่ 9 มาตรการต่อต้านการหลีกภาษีอากร (Anti-tax Avoidance Measure)
  บทที่ 10 การดำเนินคดีภาษีอากร
  ภาคผนวก
  ตารางสรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
  รหัสสินค้า : 9786164040816
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 2,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 1,057 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 13 : กันยายน 2563

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายแรงงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ฿ 460.00 ฿ 414.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  1. ความเบื้องต้น
  2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน
  3. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
  4. กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
  5. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
  รหัสสินค้า : 9786162699702
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1300 กรัม
  จำนวนหน้า : 500 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : พฤศจิกายน 2563

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ฿ 350.00 ฿ 332.50

  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 การบริหารการจ้าง
  บทที่ 3 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
  บทที่ 5 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

  รหัสสินค้า :9789744667458
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวน : 333
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2557

 • Sale!
  img-book
  คู่มือศึกษาภาษีอากร ภาคบริหารธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2564 โดย ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง ฿ 200.00 ฿ 190.00

  💰 บทคัดย่อ/สารบัญ 💰
  บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
  1. ความหมาย
  2. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร
  3. ลักษณะของภาษีอากรที่ดี
  4. โครงสร้างกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  2. เงินได้พึงประเมิน
  3. การหักลดหย่อน
  4. การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  5. การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี
  บทที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
  2. รอบระยะเวลาบัญชี
  3. ฐานภาษี
  บทที่ 4 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  1. ลักษณะของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  2. กรณีที่ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
  3. ประเภทของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  4. เงินได้ที่สามารถแยกคำนวณต่างหากจากเงินได้อื่น
  5. หน้าที่ของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
  ภาษีจากฐานการบริโภค
  บทที่ 5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  1. กิจการและบุคคลที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. กิจการที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. ฐานภาษี
  5. การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  6. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
  7. การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม การขอคืน และการเครดิตภาษี
  8. เอกสารในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  9. หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  บทที่ 6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
  2. การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
  3. ฐานภาษี และอัตราภาษี
  4. การคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ
  5. หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
  บทที่ 7 ภาษีอากร การโอนอสังหาริมทรัพย์
  1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  4.อากรแสตมป์
  บทที่ 8 อากรแสตมป์
  1. ผู้ที่ต้องเสียอากรแสตมป์
  2. วิธีการเสียอากร
  3. การยกเว้นไม่ต้องเสียอากรยกเว้นอากร
  4. ข้อเสียของตราสารที่มิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์
  บัญชีอัตราอากรแสตมป์
  บทที่ 9 ภาษีศุลกากร
  1. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีศุลกากร
  2. กฎหมายที่ให้จัดเก็บภาษีศุลกากร
  3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีศุลกากร
  4. การจัดเก็บอากร
  บทที่ 10 ภาษีสรรพสามิต
  1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
  2.ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นเมื่อ
  3.การคำนวณภาษีสรรพสามิต
  บัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
  บทที่ 11 ภาษีป้าย
  1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
  2.การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
  3.การคำนวณภาษีป้าย
  บัญชีอัตราภาษีป้าย
  แบบฝึกหัดบทที่ 1-7 (อัตนัย)
  แบบฝึกหัดบทที่ 1-2 (ปรนัย)
  แบบฝึกหัดบทที่ 3-7 (ปรนัย)

  🔍 รายละเอียด
  💵 ชื่อผู้แต่ง : ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
  💵 รหัสสินค้า : 9786165774703
  💵 รูปแบบ ปกอ่อน
  💵 น้ำหนัก : 600 กรัม
  💵 จำนวนหน้า : 312 หน้า
  💵 ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  💵 พิมพ์ครั้งที่ 7 : 2564

 • Sale!
  img-book
  บันทึกย่อข้อหารือภาษีอากรของกรมสรรพากร ปี 2547 ถึง ปี 2551 (รวม 695 เรื่อง) โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดชอุดม ไกรฤทธิ์ ฿ 150.00 ฿ 142.50

  รายละเอียด
  รวบรวมโดย : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดชอุดม ไกรฤทธิ์
  รหัสหนังสือ : 9786169343103
  จำนวนหน้า : 538 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  พิมพ์ : กันยายน 2562