กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน (16)

แสดง 16 รายการ

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book

  Memorandum of Thai labour law

  Memorandum of Thai labour law โดย ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ ฿ 750.00 ฿ 675.00

  หนังสือกฎหมายแรงงาน ภาคภาษาอังกฤษ Chapter I Employment contract,Chapter II Labour Protection,Chapter III Occupational safety, Hygiene, Health and Environment in the workplace,Chapter IV Compensation,Chapter V Labour Relation,Chapter VI Thai labour Court

  ชื่อผู้แต่ง : ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
  รหัสสินค้า : 9786162691362 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 273
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : April 2013

  Memorandum of Thai labour law

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายภาษีอากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม ฿ 280.00 ฿ 252.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  บทที่ 3 ภาษเงินได้นิติบุคคล
  บทที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  บทที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยสาสตราจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
  รหัสสินค้า : 9786162697630
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 328
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : กุมภาพันธ์ 2562

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล

  กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ ฿ 160.00 ฿ 144.00

  กฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีมากมายหลายฉบับ ทำให้นายจ้างและลูกจ้างต่างสับสนว่าจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจึงจะไม่ล่วงล้ำก้ำเกินสิทธิของแต่ละฝ่ายและทำงายแรงงานสัมพันธ์อันดี หนังสือเล่มนี้ได้เสนอหลักการ ข้อกฎหมาย และแนวปฏิบัติระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับการจ้างและการทำงาน บทที่ 1 อำนาจของนายจ้างในการบริหารงานบุคคล บทที่ 2 การจัดทำเอกสารการจ้าง บทที่ 3 การโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้าง บทที่ 4 การกำหนดวินัย โทษทางวินัย และการใช้มาตรการทางวินัยต่อลูกจ้าง บทที่ 5 การตักเตือนลูกจ้าง บทที่ 6 การลดจำนวนลูกจ้างเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ บทที่ 7 คดีอุทาหรณ์

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
  รหัสสินค้า : 9786162695742 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 270 กรัม
  จำนวนหน้า : 226
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 13 : (แก้ไขเพิ่มเติม)

   

  กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร

  กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ ฿ 150.00 ฿ 135.00

  ความหมายของกฎหมายแรงงาน, กฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน, กฎหมายคุ้มครองแรงงาน, เวลาทำงาน, วันหยุด, วันลา, ค่าตอบแทนในการทำงาน, กฏหมายเงินทดแทน, กฎหมายแรงงานสัมพันธ์, การเรียกร้อง, การเจรจา การไกล่เกลี่ย, การชี้ขาด, คณะกรรมการลูกจ้าง, กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน, กฎหมายประกันสังคม, กฎหมายโรงงาน, กฎหมายอื่นที่นักบริหารควรรู้

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
  รหัสสินค้า : 9786162696664 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 196
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 17 : มีนาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ

  กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เป็นกฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจและลูกจ้างโดยเฉพาะ บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้แตกต่างจากบรรดากฎหมายแรงงานที่ใช้บังคับแก่สถาน ประกอบกิจการเอกชนและลูกจ้างบางส่วน มีลักษณะเป็นคำอธิบายกฎหมาย เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบแนวคิด หลักการ สาระ การปฏิบัติ และแนวทางวินิจฉัยเมื่อมีความไม่ชัดเจนของตัวบทกฎหมายตามสมควร..อธิบาย กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ความเป็นมา ลักษณะ และการใช้บังคับ คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การระงับข้อพิพาทแรงงาน การคุ้มครองผู้ใช้สิทธิ องค์การของลูกจ้าง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ความเป็นมา ลักษณะ และการใช้บังคับ มาตรฐานทั่วไป การใช้แรงงานทั่วไป การใช้แรงงานหญิง ค่าตอบแทนในการทำงาน เงินทดแทน สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การควบคุม ค่าชดเชย

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
  รหัสสินค้า : 9789742885052 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 280
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2549

   

   

  กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ

 • Sale!
  img-book

  การเลิกจ้างและการลาออก

  การเลิกจ้างและการลาออก โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  “หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะให้แนวคิด หลักกฏหมาย วิธีการปฏิบัติในการเลิกจ้างอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว ยังกล่าวถึงหลักการและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการลาออกของลูกจ้างด้วย คงจะช่วยให้นายจ้างและลูกจ้างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเมื่อมีเหตุจำเป็นต้องเลิกความสัมพันธ์ก็ลาจากกันด้วยความรู้สึกที่ดี” เหมาะสำหรับนักบริหารผู้เป็นเลิศทุกระดับและลูกจ้างทุกคน

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
  รหัสสินค้า : 9786162692727 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 288
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : พฤษภาคม 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  การเลิกจ้างและการลาออก

 • Sale!
  img-book

  คนตัดสินคน (เรื่องสั้น 10 เรื่อง)

  คนตัดสินคน (เรื่องสั้น 10 เรื่อง) โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ ฿ 100.00 ฿ 90.00

  “คนตัดสินคน” เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกเรื่องราวและความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาข้างต้นโดยวาดหวังไว้ว่า เมื่ออ่านเรื่องสั้นชุดนี้จบลง ท่านผู้อ่านคงเข้าใจชีวิตจิตใจของลูกจ้างและนายจ้างดีขึ้น ทราบภาระหน้าที่สำคัญในการวินิจฉัยคดีของผู้พิพากษามากขึ้น และเข้าใจในระบบศาลยุติธรรมถูกต้องยิ่งขึ้น…

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ
  รหัสสินค้า : 9786162691089 
  รูปแบบ : ปกอ่อน เนื้อในพิมพ์ 2 สี
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 128
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2555

   

  คนตัดสินคน (เรื่องสั้น 10 เรื่อง)

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ฿ 350.00 ฿ 332.50

  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 การบริหารการจ้าง
  บทที่ 3 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
  บทที่ 5 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

  รหัสสินค้า :9789744667458
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวน : 333
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2557

 • Sale!
  img-book

  ประมวลรัษฎากร แก้ไขล่าสุด พ.ศ.2561

  ประมวลรัษฎากร แก้ไขล่าสุด พ.ศ.2561 โดย ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง ฿ 380.00 ฿ 342.00

  ประมวลรัษฎากรเริ่มใช้ในปี 2481 ต่อมามีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม นโยบายของรัฐบาลเป็นลำดับมาจนถึงปัจจุบันประมวลกฎหมายสำคัญฉบับนี้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย และมีการออกกฎหมายลูกหลายฉบับ จนมีเนื้อหาและรายละเอียดทางปฏิบัติมากมาย หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านได้มีความรู้พื้นฐานทางภาษีที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรให้ครบถ้วน ทันสมัย มีการสรุปหลักการของภาษีแต่ละประเภทตามแผงผัง พร้อมยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายประกอบคำพิพากษาศาลฎีกาแลำคำวินิจฉัยของกรมสรรพากร นอกจากนี้ได้รวบรวมสถิติการออกข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต และข้อสอบผูช่วยผู้พิพากษาในแต่ละมาตราเพื่อให้ผู้อ่านใช้เป็นแนวทางในการสอบซึ่งจะเห็นว่าข้อสอบจะออกในส่วนที่เป็นเนื้อหาในการเสียภาษีในส่วนที่เกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี และฐานภาษี ส่วนเรื่องอำนาจหน้าที่และวิธีปฏิบัติของเจ้าพนักงานประเมินไม่นิยมนำไปออกข้อสอบ การระบุเพียงมาตราโดยไม่ระบุว่าเป็นบทบัญญัติตามกฎหมายใดในหนังสือเล่มนี้ให้ถือว่าเป็นมาตราที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร

  ชื่อผู้แต่ง : ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
  รหัสสินค้า : 9786162696640 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 568
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : เมษายน 2561

  ประมวลรัษฎากร แก้ไขล่าสุด พ.ศ.2561

 • Sale!
  img-book
  ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม ฿ 400.00 ฿ 380.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 ความสำคัญของการวางแผนภาษี
  บทที่ 2 ปัญหาความแตกต่างของสัญญาทางธุรกิจที่นักบัญชีและนักบริหารควรทราบ
  บทที่ 3 ปัญหาภาษีและการวางแผนภาษีในการแยก/ไม่แยกสัญญาในทางธุรกิจ
  บทที่ 4 ปัญหาภาษีและการวางแผนภาษีธุรกิจระหว่างประเทศในยุค AEC
  ฯลฯ
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
  รหัสสินค้า : 9786163021649
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 456
  ขนาด : 16.5 x 24 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2562

 • Sale!
  img-book
  ภาระภาษีและการวางแผนภาษีในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม ฿ 200.00 ฿ 190.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 รู้จักลักษณะ รูปแบบ และภาระภาษีของสํญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
  บทที่ 2 กลยุทธ์การเลือกประเภทของสัญญาเพื่อประหยัดภาษี
  บทที่ 3 ภาระภาษีและการวางแผนภาษีสัญญารับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสัญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
  บทที่ 4 ภาระภาษีและการวางแผนภาษีการจ่ายเงินค่าสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่นิติบุคคลต่างประเทศตามหลักเกณฑ์อนุสัญญาภาษีซ้อน
  ฯลฯรายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
  รหัสสินค้า : 9786163021595
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 202
  ขนาด : 14.50 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่  : มกราคม 2562

 • Sale!
  img-book

  ภาษีบริษัทข้ามชาติ

  ภาษีบริษัทข้ามชาติ โดย ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  อ่านง่าย แม้ไม่มีพื้นฐานทางภาษีมาก่อน ให้แนวคิดและแนวปฏิบัติทางภาษีกรณีบริษัทข้ามชาติ ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ จนถึงระดับ Practitioners
  ภาคทฤษฎี -ความหมายของบริษัทข้ามชาติ -ภาษี -ภาษีซึ่งบังคับจัดเก็บจากบริษัทข้ามชาติและอำนาจรัฐในการจัดเก็บ -กฎหมายภาษีระหว่างประเทศและอนุสัญญาภาษีซ้อน -ระบบภาษีเงินได้นิติบุคคล -การวางแผนและการเลี่ยงภาษีเงินได้ของบริษัทข้ามชาติว่าด้วยหลักการและรูป แบบ -ความหมายของการเลี่ยงภาษีและการหนีภาษี -การวางแผนภาษีระหว่างประเทศสำหรับบริษัทข้ามชาติ -หลักการป้องกันและการรับมือการเลี่ยงภาษีของบริษัทข้ามชาติ
  ภาคปฏิบัติ -ภาษีระหว่างประเทศและแนวทางปฏิบัติในประเทศไทย -การจัดเก็บภาษีจากชาวต่างชาติและบริษัทข้ามชาติภายใต้ประมวลรัษฎากร และอนุสัญญาภาษีซ้อน -บทบัญญัติว่าด้วยปัญหาการกำหนดราคาโอนภายใต้ประมวลรัษฎากร

  ชื่อผู้แต่ง : พนิต ธีรภาพวงศ์
  รหัสสินค้า : 9789742887360 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : มีนาคม 2552

   

  ภาษีบริษัทข้ามชาติ

 • Sale!
  img-book

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม : หลักการและหลักปฏิบัติในทางระหว่างประเทศ

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม : หลักการและหลักปฏิบัติในทางระหว่างประเทศ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
  รหัสสินค้า : 9786162694813 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 238
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2559

   

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม : หลักการและหลักปฏิบัติในทางระหว่างประเทศ

 • Sale!
  img-book
  ภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร 2562 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาคที่ 1   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
  ภาคที่  2  ภาษีบุคคลเงินได้บุคคลธรรมดา
  ภาคที่ 3  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  ภาคที่ 4  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาคที่ 5  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  ภาคที่ 6  อากรแสตมป์
  ภาคที่  7   กฎหมายการบัญชี

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ  ศิริคุณโชติ  นายกำธร  สิริชูติวงศ์   นายอดิศักดิ์  สืบประดิษฐ์   นายภิรัตน์ เจียรนัย 
  รหัสสินค้า : 9786164789289
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 418
  ขนาด : 18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 1  :  ฉบับแก้ไขปรับปรุง มกราคม  2562

 • Sale!
  img-book

  แรงงานสัมพันธ์: หลักการ กฎหมาย และการบริหาร

  แรงงานสัมพันธ์: หลักการ กฎหมาย และการบริหาร โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  เสนอหลักการ แนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อปรับเปลี่ยนความเป็น ปฏิปักษ์ ไปเป็น ปฏิการะ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จและสันติสุขในกิจการของนายจ้างและชีวิตของลูกจ้างทั้งมวล อันประกอบด้วยเรื่องบทบาทของฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และรัฐ, แรงงานสัมพันธ์พื้นฐาน, การใช้มาตรการทางวินัยต่อลูกจ้าง, การระงับข้อขัดแย้งภายในสถานประกอบกิจการ, สหภาพแรงงาน, การร่วมเจรจาต่อรอง เป็นต้น

  รายละเอียด

  รหัสสินค้า9786162696312
  ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ

  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก340 กรัม
  จำนวนหน้า280
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 15 : ตุลาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  แรงงานสัมพันธ์: หลักการ กฎหมาย และการบริหาร