กฎหมายปกครอง (46)

Showing 1–24 of 46 results

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการคลังและกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช , ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณรัตน์ โสธรประภากร ฿ 370.00 ฿ 351.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 โครงสร้างทางการเงินการคลังและเศรษฐกิจของไทย
  บทที่ 2 ลักษณะของกฎหมายการคลังและกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
  บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับการคลังและเศรษฐกิจ
  บทที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) โดยสังเขป
  บทที่ 5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
  บทที่ 6 วิธีการงบประมาณ
  บทที่ 7 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
  บทที่ 8 วินัยการเงินการคลังของรัฐ
  บทที่ 9 การบริหารหนี้สาธารณะ
  บทที่ 10 ธนาคารแห่งประเทศไทย
  บทที่ 11 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  บทที่ 12 ส่งเสริมการลงทุน
  บทที่ 13 การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
  บทที่ 14 ทุนรัฐวิสาหกิจ
  บทที่ 15 รัฐวิสาหกิจ
  บทที่ 16 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  บทที่ 17 การรถไฟแห่งประเทศไทย
  บทที่ 18 การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
  บทที่ 19 แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
  บทที่ 20 การตรวจเงินแผ่นดิน

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช , ผศ.พรรณรัตน์ โสธรประภากร
  รหัสสินค้า : 9789742037833
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 424
  ขนาด : 25.5 x 18.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2563

   

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ภาค 1 แนวความคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
  ภาค 2 การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย
  ภาค 3 โครงสร้างของศาลปกครองระบบตุลาการศาลปกครองและอำนาจของศาลปกครอง
  ภาค 4 คดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง
  ภาค 5 วิธีพิจารณาคดีปกครอง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศ.พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162697845
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 376
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายปกครอง

  กฎหมายปกครอง โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ฿ 460.00 ฿ 414.00

  ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง, การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองที่เป็นระบบ การจัดระเบียบบริหารราชการ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ, การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ความทั่วไป : ประเภทของกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ฯลฯ

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
  รหัสสินค้า : 9786162696015 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 558
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : กรกฎาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  กฎหมายปกครอง

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายปกครอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
  บทที่ 2 บ่อเกิดและแหล่งที่มาของกฎหมายปกครอง
  บทที่ 3 ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
  บทที่ 4 ข้อความคิดว่าด้วยการกระทำาทางปกครอง
  บทที่ 5 หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำาทางปกครอง
  บทที่ 6 ศาลปกครองของประเทศไทย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล
  รหัสสินค้า : 9786162698958
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 220
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา

  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 460.00 ฿ 414.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  การศึกษาเป็นบริการสาธารณะที่มีความสำคัญประเภทหนึ่งที่รัฐมีหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบ จึงได้มีการนำไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษากำหนดหน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษาอบรม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องส่งอนุวัตการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา แยกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้
  – กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
  – กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรทางการศึกษา
  – กฎหมายที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 
  9786162696275
  ชื่อผู้แต่ง : ศ.พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 504
  ขนาด : 18.5 x 26
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2560

  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ

  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 500.00 ฿ 450.00

  บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการองค์ของรัฐฝ่ายตุลาการ บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายเกี่ยวกับบำเหน็ดบำนาญข้าราชการ ฯ

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162695858 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1020 กรัม
  จำนวนหน้า : 572
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2560

   

  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายและความหมายของกฎหมายมหาชน
  บทที่ 2 การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนและการแบ่งแยกสาขาย่อยของกฎหมายมหาชน
  บทที่ 3 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
  บทที่ 4 นิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน
  บทที่ 5 หลักการพื้นฐานที่สำคัญในทางมหาชน
  บทที่ 6 ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ
  บทที่ 7 องค์กรของรัฐและหลักการจัดระเบียบราชการบริหาร
  บทที่ 8 การจัดทำภารกิจของรัฐ
  บทที่ 9 การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
  บทที่ 10 ระบบศาลในทางมหาชน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
  รหัสสินค้า : 9786162699009
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 196
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤษภาคม 2563

  กฎหมายมหาชน

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและประเทศไทย

  กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและประเทศไทย โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 420.00 ฿ 378.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ระบบกฎหมายที่สำคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายไทย, ความหมายของกฎหมายและการแบ่งประเภทของกฎหมาย, การแบ่งแยกกฎหมายออกเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน, ความหมายของกฎหมายมหาชนและการแยกสาขาย่อยในกฎหมายมหาชน, วิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน สมัยโบราณ, สมัยที่ระบอบการปกครองเป็นราชอาณาจักร, สมัยที่ระบอบการปกครองเป็นสาธารณรัฐ, สถาบันของกฎหมายมหาชน, หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายมหาชน ฯลฯ
  ผู้เขียนได้เพิ่มเติมภาค 3 วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทยเข้าไว้หนังสือเล่มนี้ด้วย โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้กฎหมายมหาชนเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปการปกครอง การปฏิรูปศาล และการปฏิรูประบบกฎหมายของไทยให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก ได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร และอุปสรรคของการพัฒนากฎหมายมหาชน ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162698736
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 496
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : กุมภาพันธ์ 2563

  กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและประเทศไทย

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายมหาชน เล่ม 1 วิวัฒนาการทางปรัชญา และลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ฿ 180.00 ฿ 171.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ความเบื้องต้น
  บทที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในยุคการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน/เอกชนในยุคโรมัน
  บทที่ 2 ยุคกลาง: กฎหมายเอกชนครอบงำกฎหมายมหาชน
  บทที่ 3 การแสวงหาแนวทางใหม่เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และเคารพกำหมาย: กำเนิดทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและอำนาจอธิปไตย
  บทที่ 4 กำเนิดกฎหมายมหาชนยุคใหม่: การจำกัดอำนาจสูงสุดและการปกครองโดยประชาชน
  บทที่ 5 กฎหมายมหาชนยุคปัจจุบัน: กฎหมายมหาชนครอบงำกฎหมายเอกชนเพื่อความเป็นธรรมของสังคม
  บทที่ 6 กฎหมายมหาชนในอนาคตจะไปทางใด

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  : บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

  รหัสสินค้า : 9789740336860
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 286 หน้า
  ขนาด : 19 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 12 : มกราคม 2561

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายมหาชน เล่ม4 รัฐ

  กฎหมายมหาชน เล่ม4 รัฐ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ฿ 230.00 ฿ 207.00

  พัฒนาการของสังคมมนุษย์ การอธิบาย “รัฐ” ทางสังคมวิทยาและประวัติศาสตร์ ความคิดของมนุษย์ต่อสังคม การอธิบายการกำเนิดรัฐในสังคมมนุษย์ทางปรัชญา การทำให้อำนาจการเมืองเป็นสถาบัน ผลทางกฎหมายของการทำให้อำนาจการเมืองเป็นสถาบัน เงื่อนไขทางกฎหมายที่ทำให้มีรัฐขึ้น รัฐกับกฎหมาย รูปของรัฐ

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
  รหัสสินค้า : 9786162695612 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 262
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2560

  กฎหมายมหาชน เล่ม4 รัฐ

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายมหาชน แนวประยุกต์

  กฎหมายมหาชน แนวประยุกต์ โดย รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม ฿ 180.00 ฿ 162.00

  กฎหมายมหาชนประยุกต์ : แนวประยุกต์ หรือกฎหมายมหาชนเบื้องต้นนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้สอนในระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ทั้งนี้ตั้งแต่มีการปรับปรุงหลักสูตรขึ้น และได้กำหนดให้วิชานี้เป็นรายวิชาบังคับในชั้นปีที่ 2 เนื้อหาวิชาที่บรรยายมีอยู่ 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 พื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายและกฎหมายมหาชน ส่วนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องสถาบันทางกฎหมายมหาชน (รัฐ) ส่วนที่ 3 หลักการที่สำคัญ ๆ ในกฎหมายมหาชน และส่วนที่ 4 นิติวิธีในกฎหมายมหาชน

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
  รหัสสินค้า : 9786162695506 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 224
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : มีนาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)

   

  กฎหมายมหาชน แนวประยุกต์

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ : ทฤษฎี “กฎ” ในทางเศรษฐกิจ

  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ : ทฤษฎี “กฎ” ในทางเศรษฐกิจ โดย นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล ฿ 200.00 ฿ 180.00

  หนังสือเล่มนี้อธิบายว่ากฎหมายมหาชนทำหน้าที่แทรกแซงเศรษฐกิจอย่างไรด้วยกลไกและวัตถุประสงค์ใด โดยจะได้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางของการหาทางเลือกในการร่างกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลีกเลี่ยงหรือลดต้นทุน (Cost) ที่จะมีในกฎหมาย และชี้ให้เห็นว่าอะไรคือความคุ้มค่าในการควบคุมพฤติกรรมด้วยมุมมองของเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับการร่างกฎหมายและหลักกฎหมายที่อาจเรียกได้ว่าเป็น “หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ” อีกด้วย

  ชื่อผู้แต่ง : ธรรมนิตย์ สุมันตกุล
  รหัสสินค้า : 9786162695735 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 240
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2560

   

  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ : ทฤษฎี “กฎ” ในทางเศรษฐกิจ

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายมหาชนเบื้องต้น โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บททั่วไป แนวทางศึกษากฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  ส่วนที่หนึ่ง กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  บทที่ 1 รัฐ
  บทที่ 2 แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐ
  บทที่ 3 ลักษณะพิเศษของกฎหมายมหาชน
  บทที่ 4 หลักเกณฑ์พื้นฐานของรัฐสมัยใหม่
  ส่วนที่สอง กฎหมายมหาชนแขนงต่างๆ
  บทที่ 5 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 6 กฎหมายปกครอง
  บทที่ 7 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
  บทที่ 8 กฎหมายการคลัง
  บทที่ 9 กฎหมายภาษี

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
  รหัสสินค้า : 9786164880399
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 370 หน้า
  ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 680.00 ฿ 612.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
  บทที่ 2 สาระสำคัญของระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162698866
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 2000 กรัม
  จำนวนหน้า : 812
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : เมษายน 2563

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด

  กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 460.00 ฿ 414.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 วิวัฒนาการแนวความคิดว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทย ก่อนที่จะมีการตรากฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  บทที่ 2 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  บทที่ 3 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าหน้าที่
  บทที่ 4 ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162698781
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 508
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : มีนาคม 2563

  กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด

 • Sale!
  img-book

  การควบคุมตรวจสอบการกระทำทางปกครองในประเทศอังกฤษ

  การควบคุมตรวจสอบการกระทำทางปกครองในประเทศอังกฤษ โดย รองศาสตราจารย์ ณรงค์เดช สรุโฆษิต ฿ 120.00 ฿ 108.00

  การปรึกษาหารือ (Public Consultation) การปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายการตรากฎหมายหรือเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ, การปรึกษาหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายลำดับรองหรือร่างกฎข้อบังคับ, การปรึกษาหารือเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบังคับใช้กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ นโยบาย หรือเรื่องอื่นๆ

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ณรงค์เดช สรุโฆษิต
  รหัสสินค้า : 9789742889104 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 260 กรัม
  จำนวนหน้า : 136
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2553

   

  การควบคุมตรวจสอบการกระทำทางปกครองในประเทศอังกฤษ

 • Sale!
  img-book
  การปกครองท้องถิ่นไทย โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม ฿ 520.00 ฿ 468.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1  การปกครองท้องถิ่น  ความหมาย  ความสำคัญ หลักการ แนวความคิดและทฤษฎี
  บทที่ 2  บทเรียนการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ
  บทที่ 3  การปกครองท้องถิ่นของไทย
  บทที่ 4  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
  ฯลฯ
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่งรองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
  รหัสสินค้า9786162694653 
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก1100 กรัม
  จำนวนหน้า572
  ขนาด18.5*26
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : เมษายน 2559

 • Sale!
  img-book
  ข้อควรรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 440.00 ฿ 396.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  บทที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น
  บทที่ 3 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  บทที่ 4 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162698378
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก1,100 กรัม
  จำนวนหน้า : 500
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2562

 • Sale!
  img-book
  ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์  ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความหมายและประเภทของการกระทำทางปกครอง
  บทที่ 2 ความหมายและสาระสำคัญของหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
  บทที่ 3 เงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง
  บทที่ 4 ดุลพินิจและหลักทั่วไปของการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง
  บทที่ 5 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ 
  รหัสสินค้า : 9786162698170
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า :208
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2562

 • Sale!
  img-book

  คดีปกครองใกล้ตัว 8 : ตำรวจในคดีปกครอง

  คดีปกครองใกล้ตัว 8 : ตำรวจในคดีปกครอง โดย พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์ ฿ 95.00 ฿ 85.50

  ตำรวจในคดีปกครอง มีความมุ่งหมายในข้อนี้ที่จะนำการกระทำของข้าราชการตำรวจที่เป็นการกระทำทางปกครอง และเกิดข้อพิพาทจนเป็นคดีที่อยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
  เนื่องจากเป็นกรณีที่ต้องพิจารณากันในหลายด้านอันบางครั้งดูเป็นเรื่องซับซ้อนอยู่บ้างแตกต่างจากข้อพิพาท ตามอำนาจหน้าที่ของราชการโดยตรงที่เป็นคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยนำคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดมารายงานเป็นแนวพิจารณา

  ชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
  รหัสสินค้า : 9786162693311 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 124
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2558

  คดีปกครองใกล้ตัว 8 : ตำรวจในคดีปกครอง

 • Sale!
  img-book

  คดีปกครองใกล้ตัว 9 : เลื่อน ลด ปลด ย้าย

  คดีปกครองใกล้ตัว 9 : เลื่อน ลด ปลด ย้าย โดย พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์ ฿ 160.00 ฿ 144.00

  การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลอยู่พอสมควร หลายกรณีเป็นอำนาจการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่มีผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับผลกระทบโดยตรงและเกิดข้อโต้แย้งในความชอบด้วยกฎหมายในอำนาจของผู้บังคับบัญชานั้น จนเป็นข้อพิพาทโต้แย้งในศาลปกครองมากมายหลายคดี การดำเนินการต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและถูกต้องจึงต้องดูคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเป็นแนวทางปฎิบัติกันอย่างเคร่งครัด

  ชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
  รหัสสินค้า : 9786162694639 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 196
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2559

   

  คดีปกครองใกล้ตัว 9 : เลื่อน ลด ปลด ย้าย

 • Sale!
  img-book
  ความรับผิดชอบของรัฐ : ความรับผิดทางละเมิดและความรับผิดชอบโดยปราศจากความผิด โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162698675
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 236
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2563

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายกฎหมายปกครอง

  คำอธิบายกฎหมายปกครอง โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 320.00 ฿ 288.00

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
   
  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162698279
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 368
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 28 : กันยายน 2562

  คำอธิบายกฎหมายปกครอง

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายปกครองที่สำคัญ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชูชาติ อัศวโรจน์ ฿ 500.00 ฿ 475.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ๑.ความนำ
  ๒.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
  ๓.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
  ๔.บทส่งท้าย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชูชาติ อัศวโรจน์
  รหัสสินค้า : 9786164857315
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 414
  ขนาด : 21 x 29.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 26562