กฎหมายปกครอง (17)

แสดง 17 รายการ

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ภาค 1 แนวความคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
  ภาค 2 การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย
  ภาค 3 โครงสร้างของศาลปกครองระบบตุลาการศาลปกครองและอำนาจของศาลปกครอง
  ภาค 4 คดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง
  ภาค 5 วิธีพิจารณาคดีปกครอง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศ.พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162697845
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 376
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายปกครอง

  กฎหมายปกครอง โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ฿ 460.00 ฿ 414.00

  ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง, การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครองที่เป็นระบบ การจัดระเบียบบริหารราชการ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ, การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ความทั่วไป : ประเภทของกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ฯลฯ

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
  รหัสสินค้า : 9786162696015 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 558
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : กรกฎาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  กฎหมายปกครอง

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 450.00 ฿ 405.00

  บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
  บทที่ 2  สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
  บทที่ 3  สาระสำคัญของระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
  บทที่ 4 การดำเนินตามพระราชบัญญัติต้องคำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

  รหัสสินค้า : 9786162697388
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 495
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2561

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา

  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 460.00 ฿ 414.00

  การศึกษาเป็นบริการสาธารณะที่มีความสำคัญประเภทหนึ่งที่รัฐมีหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบ จึงได้มีการนำไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษากำหนดหน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษาอบรม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องส่งอนุวัตการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา แยกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้
  – กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
  – กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรทางการศึกษา
  – กฎหมายที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา

  รหัสสินค้า : 9786162696275 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 504
  ขนาด : 18.5 x 26
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2560

  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการศึกษา

 • Sale!
  img-book

  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ

  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 500.00 ฿ 450.00

  บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการองค์ของรัฐฝ่ายตุลาการ บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายเกี่ยวกับบำเหน็ดบำนาญข้าราชการ ฯ

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162695858 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1020 กรัม
  จำนวนหน้า : 572
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2560

   

  กฎหมายปกครองเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ

 • Sale!
  img-book

  การควบคุมตรวจสอบการกระทำทางปกครองในประเทศอังกฤษ

  การควบคุมตรวจสอบการกระทำทางปกครองในประเทศอังกฤษ โดย รองศาสตราจารย์ ณรงค์เดช สรุโฆษิต ฿ 120.00 ฿ 108.00

  การปรึกษาหารือ (Public Consultation) การปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายการตรากฎหมายหรือเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ, การปรึกษาหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายลำดับรองหรือร่างกฎข้อบังคับ, การปรึกษาหารือเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบังคับใช้กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ นโยบาย หรือเรื่องอื่นๆ

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ณรงค์เดช สรุโฆษิต
  รหัสสินค้า : 9789742889104 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 260 กรัม
  จำนวนหน้า : 136
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2553

   

  การควบคุมตรวจสอบการกระทำทางปกครองในประเทศอังกฤษ

 • Sale!
  img-book
  การปกครองท้องถิ่นไทย โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม ฿ 520.00 ฿ 468.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1  การปกครองท้องถิ่น  ความหมาย  ความสำคัญ หลักการ แนวความคิดและทฤษฎี
  บทที่ 2  บทเรียนการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ
  บทที่ 3  การปกครองท้องถิ่นของไทย
  บทที่ 4  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
  ฯลฯ
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่งรองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
  รหัสสินค้า9786162694653 
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก1100 กรัม
  จำนวนหน้า572
  ขนาด18.5*26
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : เมษายน 2559

 • Sale!
  img-book
  ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์  ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1   ความหมายและประเภทของการกระทำทางปกครอง
  บทที่ 2   ความหมายและสาระสำคัญของหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง
  บทที่ 3   เงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง
  บทที่ 4   ดุลพินิจและหลักทั่วไปของการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง
  บทที่ 5   การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์ 
  รหัสสินค้า : 9786162697647
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า :208
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 2  :  กุมภาพันธ์ 2562

 • Sale!
  img-book

  คดีปกครองใกล้ตัว 8 : ตำรวจในคดีปกครอง

  คดีปกครองใกล้ตัว 8 : ตำรวจในคดีปกครอง โดย พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์ ฿ 95.00 ฿ 85.50

  ตำรวจในคดีปกครอง มีความมุ่งหมายในข้อนี้ที่จะนำการกระทำของข้าราชการตำรวจที่เป็นการกระทำทางปกครอง และเกิดข้อพิพาทจนเป็นคดีที่อยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
  เนื่องจากเป็นกรณีที่ต้องพิจารณากันในหลายด้านอันบางครั้งดูเป็นเรื่องซับซ้อนอยู่บ้างแตกต่างจากข้อพิพาท ตามอำนาจหน้าที่ของราชการโดยตรงที่เป็นคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยนำคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดมารายงานเป็นแนวพิจารณา

  ชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
  รหัสสินค้า : 9786162693311 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 124
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2558

  คดีปกครองใกล้ตัว 8 : ตำรวจในคดีปกครอง

 • Sale!
  img-book

  คดีปกครองใกล้ตัว 9 : เลื่อน ลด ปลด ย้าย

  คดีปกครองใกล้ตัว 9 : เลื่อน ลด ปลด ย้าย โดย พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์ ฿ 160.00 ฿ 144.00

  การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลอยู่พอสมควร หลายกรณีเป็นอำนาจการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่มีผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับผลกระทบโดยตรงและเกิดข้อโต้แย้งในความชอบด้วยกฎหมายในอำนาจของผู้บังคับบัญชานั้น จนเป็นข้อพิพาทโต้แย้งในศาลปกครองมากมายหลายคดี การดำเนินการต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและถูกต้องจึงต้องดูคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเป็นแนวทางปฎิบัติกันอย่างเคร่งครัด

  ชื่อผู้แต่ง : พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
  รหัสสินค้า : 9786162694639 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 196
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2559

   

  คดีปกครองใกล้ตัว 9 : เลื่อน ลด ปลด ย้าย

 • Sale!
  img-book

  คำอธิบายกฎหมายปกครอง

  คำอธิบายกฎหมายปกครอง โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 320.00 ฿ 288.00

  หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง,หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย, หลักนิติรัฐ, ประโยชน์สาธารณะ, การจัดองค์กรของรัฐ, การจัดองค์กรของรัฐในต่างประเทศ-ในประเทศ, การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการรวมอำนาจ, บุคลากรของรัฐ, การกระทำทางปกครอง, การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร ฯลฯ โดยในการพิมพ์ครั้งนี้ได้มีการแกเไขเพิ่มเติมเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162697210 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 368
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 27 : สิงหาคม 2561

  คำอธิบายกฎหมายปกครอง

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 540.00 ฿ 486.00

  แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครองและความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยปฏิบัติราชการทางปกครอง, ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, เจ้าหน้าที่ซึ่งมีรอำนาจทำการพิจารณาทางการปกครอง, คู่กรณีทำคำสั่งทางปกครอง, การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง, ผลของคำสั่งทางปกครอง, การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง, การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง, การขอให้พิจารณาใหม่, การบังคับทางปกครอง, ระยะเวลาและอายุความ, การแจ้ง, ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, ความเชื่อมโยงของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครองกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

  รหัสสินค้า9786162697449
  ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1200 กรัม
  จำนวนหน้า612
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 12 : พฤศจิกายน 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  คู่มือสอบกฎหมายปกครอง โดย สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์ ฿ 380.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
  บทที่ 2 กฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง
  บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
  บทที่5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง
  บทที่6 เขตอำนาจของศาลปกครอง
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์
  รหัสสินค้า : 9786162697722
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 452
  ขนาด : 18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 12 : มีนาคม 2562

 • Sale!
  img-book

  หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ

  หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะ, องค์กรผู้มีหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะ, ขั้นตอนทางกฎหมายของการจัดทำบริการสาธารณะ, เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการสาธารณะกับบริการสาธารณะ, การยุบเลิกบริการสาธารณะ, บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองไทย แนวความคิดในการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย, ความเป็นมาของการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย, การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
  รหัสสินค้า : 9786162696244 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 370
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : ตุลาคม 2560

   

  หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ

 • Sale!
  img-book

  หลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

  หลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ ฿ 160.00 ฿ 144.00

  ตำราเล่มนี้มุ่งจะนำเสนอเนื้อหาอันเป็นหลักพื้นฐานของกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทยในปัจจุบัน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การทำความเข้าใขกฎหมายปกครองอื่นที่มีคความยุ่งยากซับซ้อนและเกี่ยวข้องต่อไป

  รหัสสินค้า : 9786162696022 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 200
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2560

   

  หลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 • Sale!
  img-book

  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง

  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง โดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ฿ 350.00 ฿ 315.00

  ข้อความคิดทั่วไปในการควบคุมฝ่ายปกครอง ความหมายของ “ฝ่ายปกครอง” ความจำเป็นในการควบคุมฝ่ายปกครอง ขอบเขตของการควบคุมฝ่ายปกครอง, ระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครองแบบป้องกัน การควบคุมฝ่ายปกครองแบบแก้ไขโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง , การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง การควบคุมทางการเมือง การควบคุมโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ, การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย, วิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง ประเภทของคดีปกครอง การดำเนินคดีปกครอง การคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
  รหัสสินค้า : 9786162697135 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 400
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : กรกฎาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

   

  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง

 • Sale!
  img-book
  หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ฿ 260.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ
  ความเบื้องต้น
  บทที่ 1  แนวความคิดเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
  บทที่ 2  สัญญาตามกฎหมายแพ่ง
  บทที่ 3  แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของต่างประเทศ
  บทที่ 4  สัญญาทางปกครองไทย
  บทที่  5  สัญญาของฝ่ายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
  บทส่งท้าย  การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ
  รหัสสินค้า9786162697494
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม

  จำนวนหน้า : 264
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2562