กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (5)

แสดง 5 รายการ

จัดเรียงตาม:
 • Sale!
  img-book
  กฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดย ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ ฿ 120.00 ฿ 108.00

  พันธกรณีของไทยตามความตกลง TRIPS ว่าด้วยความลับทางการค้า, ความสำคัญของลัทธิพหุภาคีนิยมในการระงับข้อพิพาทภายใต้ความตกลงองค์การค้า โลก (WTO), การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ, ประเทศไทยกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศในปัจจุบัน, การวางท่อก๊าซจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกับการกีดกันทางการค้า, What Thailand Has Achieved As Party to the Kyoto Protocol ?

  ชื่อผู้แต่ง : ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์
  รหัสสินค้า : 9789742884901 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 168
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล ฿ 440.00 ฿ 396.00

  กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศสมาชิกอาเซียน เปรียบเทียบและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในกฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนและนัยต่อผู้ประกอบธุรกิจไทย

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
  รหัสสินค้า : 9786162695926 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 466
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2560

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายและแนวคำตัดสิน : องค์การการค้าโลกกับสิ่งแวดล้อม โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล ฿ 130.00 ฿ 117.00

  หนังสือเล่มนี้ได้วิเคราะห์ถึงที่มาของประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และศึกษาแนวคำตัดสินที่เกี่ยวข้องในอดีตที่ผ่านมาของ GATT และ WTO เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตและข้อท้าทายของไทย ณ ปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกอย่างมาก ควรจะเตรียมแนวทางในการรับมือและแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรร่วมของโลกที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญและได้รับความสนใจจากเวทีโลกอย่างไร ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและเห็นว่าสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรร่วมของโลกไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป และในฐานะประชาคมโลก เราทุกคนต้องให้ความสำคัญและสนใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรร่วมของโลก เพื่ออนุชนรุ่นหลังของเราจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและทรัพยากรร่วมของโลกที่สมบูรณ์ควบคู่ไปกับมาตรฐานการครองชีพที่ดีตลอดไป

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
  รหัสสินค้า : 9789742888978 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 152
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2553

 • Sale!
  img-book
  กฎหมายแห่งองค์การการค้าโลก :การตีความและการวิเคราะห์บทบัญญัติสำคัญ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุประภา รักพงษ์  ฿ 240.00 ฿ 228.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1  แนะนำองค์การการค้าโลก
  บทที่ 2  กลไกการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก
  บทที่ 3  หลักชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง มาตรา 1  ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า
  บทที่ 4  หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
  บทที่ 5   กฎเกณฑ์ว่าด้วยการจำกัดปริมาณและโควต้าภาษี ภายใต้มาตรา XI และ XIII ของ GATT
  บทที่ 6  ข้อยกเว้นทั่วไปภายใต้มาตรา XX GATT
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุประภา รักพงษ์ 
  รหัสสินค้า : 9789744669704
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 234
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน  2561

 • Sale!
  img-book
  คำอธิบายกฎหมายรับขนของทางอากาศ โดย ฿ 370.00 ฿ 351.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  1.บททั่วไป
  2.ระบบอนุสัญญาวอร์ซอ (warsaw-system Conventions)
  3.อนุสัญญาว่าด้วยการทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางประการที่เกี่ยวกับการรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศ ค.ศ.1999 ฯ
  4.กฎหมายไทยก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศพ.ศ.2558
  5.พระราชบัญญัติการรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศพ.ศ.2558
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศ. ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสสินค้า : 9786168139059
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 326
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ กันยายน 2560