On 18/06/2020 | 0 ความคิดเห็น

 

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมือง : ปัญหาองค์ความรู้ในระบบรัฐธรรมนูญไทย

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2563
เวลา 14.00 – 16.00 น.

LIVE IN FACEBOOK
Facebook : LawNIDA

Leave a reply